Novinky

Knižní novinky v období 23. - 29.6.2014

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • Abeceda personalisty 2014 / Hana d'Ambrosová ... [et al.]
 • Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování / Jiří Hnilica, Jiří Fotr
 • Hmotný a nehmotný majetek v praxi [2014] : komentář, příklady, výklad změn / Pavel Prudký, Milan Lošťák
 • If money talks, what does it say? : corruption and business financing of political parties / Iain McMenamin
 • Lichva : trestný čin a společenský jev / Ladislav Koudelka
 • Nejčastější problémy ve veřejných zakázkách nejen pro sektorové zadavatele / Andrea Schelleová
 • Nová éra řízení lidských zdrojů - ze servisu partnerem : šest kompetencí pro HR budoucnosti / Dave Ulrich ... [et al. ; přeložil Tomáš Juppa]
 • Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích / Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv
 • Snadná cesta z prokrastinace : jak přestat odkládat úkoly / Neil Fiore ; [překlad Andrea Patrasová]
 • Světová ekonomika : nové jevy a perspektivy / Hana Kunešová ... [et al.]
 • Time series analysis by state space methods / J. Durbin, S.J. Koopman
 • Vnitropodnikové směrnice v účetnictví / František Louša

 

Abeceda personalisty 2014 / Hana d'Ambrosová ... [et al.]

Olomouc :ANAG, 2014. 486 s. ISBN: 978-80-7263-869-7 (kroužková vazba)

Anotace: Ucelený přehled personalistiky provází průřezem nejdůležitějších personálních činností (personální strategie a řízení, získávání a výběr vhodných zaměstnanců, motivace zaměstnanců, měření výkonnosti zaměstnanců, jejich soustavné vzdělávání). Zasahuje rovněž do souvisejících oblastí, jako jsou: pracovní právo (uzavření pracovního poměru, změny pracovního poměru, překážky v práci, dovolená), personální evidence (vedení osobního spisu, shromažďování osobních údajů), odměňování, bezpečnost práce, vztahy k Úřadu práce, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám a odborům. Praktický přehled upozorňuje na nejdůležitější změny v oblasti personalistiky pro rok 2014.

Signatura: 27772

 

Aplikovaná analýza rizika ve finančním managementu a investičním rozhodování / Jiří Hnilica, Jiří Fotr

Praha :Grada, 2014. 299 s. : ISBN: 978-80-247-5104-7 (brož.)

Anotace: Publikace představuje moderní nástroje, které lze uplatnit ve firmách při analýze rizika v rámci finančního řízení a investičního rozhodování. Jsou popsány a vysvětleny základní fáze analýzy rizika zahrnující identifikaci rizik a stanovení jejich významnosti, měření rizika, hodnocení rizika a výběr rizikových variant včetně významných nástrojů analýzy rizika (matice hodnocení rizik, analýza citlivosti, analýza scénářů, simulační přístupy apod.). Dále je pozornost věnována simulaci Monte Carlo (řadí se mezi nejúčinnější nástroje analýzy rizika), sestavení vhodného simulačního modelu s využitím expertních názorů a statistické analýzy dat, metodám a nástrojům optimalizace finančních a investičních rozhodnutí za rizika nebo problémům spojeným s praktickým využíváním analýzy rizika a možnostem jejich řešení. Výklad je doplněn praktickými příklady, které jsou ke stažení na webové adrese nakladatelství Grada.

Signatura: 27761

 

Hmotný a nehmotný majetek v praxi [2014] : komentář, příklady, výklad změn /Pavel Prudký, Milan Lošťák

Olomouc :ANAG, 2014. 327 s. ISBN: 978-80-7263-866-6 (brož.)

Anotace: Problematika hmotného a nehmotného majetku daňových subjektů, zejména ve vztahu k zajištění bezpečného režimu z pohledu kontrolních orgánů, a to při pořizování, evidenci, odpisování i vyřazování majetku. Příslušná ustanovení zákona o daních z příjmů autoři komentují, vysvětlují a doplňují stanovisky, výklady a názory na řešenou problematiku i několika dílčími příklady. Z obsahu: druhy hmotného a nehmotného majetku, jeho pořízení a evidence, majetek vyloučený z odpisování, vstupní cena, technické zhodnocení, zásady odpisování, nositelé odpisů a kdo může odpis uplatnit, způsoby odpisování a jejich postup, likvidace majetku, pořízení hmotného majetku formou finančního leasingu, péče o majetek.

Signatura: 27737

 

If money talks, what does it say? : corruption and business financing of political parties /Iain McMenamin

Když peníze mluví, co říkají? :: financování politických stran prostřednictvím korupce a byznysu

Oxford :Oxford University Press, c2013. 177 s. : ISBN: 978-0-19-966570-9 (váz.)

Anotace: Na základě případových studií Austrálie, Kanady a Německa a údajů z dalších zemí autor analyzuje otázku financování politických stran soukromými obchodními subjekty v souvislosti s diskusemi o politické korupci v demokratických zemích. Zkoumá motivaci byznysu pro finanční příspěvky politickým stranám, potenciální užitek pro obě strany a zda a do jaké míry tyto příspěvky korumpují politiky. Hledá odpovědi na otázky, jestli jsou peníze "univerzálním jazykem" a zda finanční příspěvky mají v různých zemích odlišná sdělení. Na základě svých empirických zjištění v závěru rozebírá politické a ekonomické důsledky potenciálních možností korupce politického systému ze strany byznysu a navrhuje možné změny.

Signatura: 27755

 

Lichva : trestný čin a společenský jev /Ladislav Koudelka

Praha :Wolters Kluwer, 2014. xvii, 257 s. ISBN: 978-80-7478-435-4 (brož.)

Anotace: Lichva je v knize představena jako trestný čin, ale také jako závažný společenský jev. Úvod přináší výklad pojmů a historický a filozofický pohled na lichvu (počínaje starověkem). Následuje komparativní pohled na zahraniční (např. Německo, Španělsko, Kolumbie, USA aj.) a českou právní úpravu i soudní praxi. V další části je rozebrána problematika lichvy v občanskoprávní oblasti a trestněprávní úpravě v českém právním řádu. Závěr přináší úvahy de lege ferenda. Právní stav publikace je k 1.1.2014.

Signatura: 27764

 

Nejčastější problémy ve veřejných zakázkách nejen pro sektorové zadavatele / Andrea Schelleová

Praha :Linde Praha, 2014. 119 s. ISBN: 978-80-7201-857-4 (brož.)

Anotace: Publikace se věnuje oblastem, které jsou v rámci zadávání veřejných zakázek nejvíce problematické a diskutované. Jednotlivé kapitoly dávají přehled o vybraných problémech: veřejný zadavatel vykonávající relevantní činnost, platnost smluv a význam smlouvy v zadávacím řízení, poukazování kvalifikace prostřednictvím subdodavatele, jednací řízení bez uveřejnění a jeho průběh, právní posouzení lhůt podle zákona o veřejných zakázkách vztahujících se k sektorovému zadavateli, rámcové smlouvy a uzavírání prováděcích smluv a dodatků po 1.1.2014, problematika hodnocení nabídek, zadávání přidružené osobě a tzv. in-house zadávání veřejných zakázek, dělení veřejných zakázek nejen s ohledem na věcnou souvislost.

Signatura: 27766

 

Nová éra řízení lidských zdrojů - ze servisu partnerem : šest kompetencí pro HR budoucnosti /Dave Ulrich ... [et al. ; přeložil Tomáš Juppa]

Praha :Grada, 2014. 302 s. : ISBN: 978-80-247-5090-3 (váz.)

Anotace: Model fungování HR Business Partner, který zahrnuje lidské, výkonové, komunikační i pracovní aspekty a jejich implementace v rámci organizace. Kniha představuje způsoby, jak můžou pracovníci řízení lidských zdrojů (HR) pomáhat své organizaci vytvářet její hodnotu. Popisuje klíčové dovednosti řízení lidských zdrojů, od umění být strategickým pozicionérem až po roli inovátora a integrátora řízení lidských zdrojů (HR). Vysvětluje, jak rozvíjet pracovníky HR, jak nastavit strukturu oddělení řízení lidských zdrojů nebo co je třeba pro udržení konkurenceschopnosti a aktuálnosti.

Signatura: 27727

 

Nové spolkové právo v otázkách a odpovědích / Kateřina Ronovská, Vlastimil Vitoul, Jana Bílková a kolektiv

Praha :Leges, 2014. 256 s. ISBN: 978-80-7502-020-8 (brož.)

Anotace: Od roku 2014 se všechna občanská sdružení založená v režimu zákona č. 83/1990 Sb., považují za spolky. Publikace přináší informace o těchto změnách. Formou otázek a odpovědí informuje o zakládání spolku, jeho fungování (členství, vnitřní organizaci, možnosti přeměn, zrušení, likvidace a zánik). Další odpovědi jsou věnovány účetním a daňovým souvislostem spolku. Na závěr publikace jsou uvedeny přílohy, které obsahují vzorové stanovy, vzorově vyplněný formulář na zápis spolku do spolkového rejstříku a přehled související judikatury.

Signatura: 27773

 

Snadná cesta z prokrastinace : jak přestat odkládat úkoly /Neil Fiore ; [překlad Andrea Patrasová]

Praha :Grada, 2014. 219 s. ISBN: 978-80-247-5083-5 (brož.)

Anotace: Prokrastinace je zvyk odkládat často své úkoly a povinnosti. Kniha nabízí osvědčené techniky, díky nimž lze dosáhnout splnění úkolů, ať už jde o pracovní věci, studijní povinnosti nebo osobní předsevzetí. Ukazuje, jak si naplánovat nejen úkoly, ale také zábavu a volnočasové aktivity, ze kterých se čerpá nová síla a motivace k lepším výkonům.

Signatura: 27724

 

Světová ekonomika : nové jevy a perspektivy /Hana Kunešová ... [et al.]

Praha :C.H. Beck, 2014. xx, 386 s. : ISBN: 978-80-7400-502-2 (brož.)

Anotace: Úvodní kapitoly se týkají podstaty, vzniku a vývoje světové ekonomiky a základních tendencí v současné světové ekonomice. Následující kapitoly jsou postupně zaměřeny na globalizaci, mezinárodní měnový systém, mezinárodní obchod, mezinárodní pohyb kapitálu, mezinárodní migraci osob, regionalismus, ekonomický vývoj hlavních ekonomik světa, integrační procesy v EU, vztah USA a Japonska k regionální integraci, transformační proces ve střední a východní Evropě a na ekonomickou situaci v rozvojovém světě včetně zemí skupiny BRICS (Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika). Každá kapitola obsahuje závěrečné shrnutí, klíčová slova a kontrolní otázky.

Signatura: 27746

 

Time series analysis by state space methods / J. Durbin, S.J. Koopman

Analýza časových řad stavovými metodami

Oxford :Oxford University Press, 2012. xxi, 346 s. : ISBN: 978-0-19-964117-8 (váz.)

Anotace: Druhé, výrazně přepracované vydání publikace přináší komplexní pohled na stavové modelování časových řad. Autoři nejprve představují základní techniky stavové analýzy jako je filtrování, vyrovnávání, inicializace a předpovídání v pojmech jednoduchého stavového modelu (local level model), rozebírají lineární stavové modely (general linear Gaussian state space model) a seznamují s obecným zacházením s lineárním stavovým modelem z klasického i bayesiánského pohledu a s Kalmanovým filtrem. Dále se zabývají odhadem parametrů metodou maximální pravděpodobnosti a ilustrují použití lineárních modelů v praxi. Následně rozebírají negaussovské a nelineární stavové modely a s nimi související metody odhadu filtrů a vyrovnání, metody filtrování (particle filtering) a metody založené na simulaci (importance sampling). Věnují se také bayesiánskému odhadování parametrů a ilustrují aplikaci metodologie za použití různých reálných dat.

Signatura: 27756

 

Vnitropodnikové směrnice v účetnictví / František Louša

Praha :Grada, 2014. 1 CD ROM. 119 s. + 1 CD ROM ISBN: 978-80-247-5172-6 (brož.)

Anotace: Praktická příručka vysvětluje, jak a proč je povinné vytvořit vnitropodnikové směrnice a jaké směrnice mohou, ale nemusí být vyhlášeny. Jedná se o vnitropodnikové směrnice, jejichž zpracování je uloženo zákonem o účetnictví, dále směrnice vyžadované jinými než účetními předpisy, směrnice dle prováděcí vyhlášky a Českých účetních standardů a směrnice doporučené. Výklad je aktualizován k 1.1.2014. Zpracované vzory na CD-ROMu usnadní práci při přípravě a vypracování jednotlivých směrnic v jakémkoliv textovém formátu (např. oběh dokladů, odpisový plán, směrnice pro tvorbu a čerpání rezerv, pro časové rozlišování, pro účtování zásob, kursových rozdílů, upravující vedení pokladní agendy, provedení inventarizace, k účetní závěrce apod.).

Signatura: 27743

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější