Novinky

Knižní novinky v období 22.4. - 4.5.2014

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby
Aktualizováno 25. 4. 2014
 • Platnost novinek změněna z jednoho týdne na 14 dní

 • Aldous Huxley a jeho Brave New World : půl století od autorovy smrti / [editor Marek Loužek]
 • Daňové a nedaňové výdaje [2014] / Eva Sedláková
 • Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS / Dana Dvořáková
 • Funky byznys navždy : jak si užít kapitalismus / Kjell A. Nordström, Jonas Ridderstråle ; [překlad Simona Kučerová]
 • Krize eurozóny: současný stav a perspektivy : souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře ... : Brno, 22. listopadu 2013 [v Moravském zemském muzeu] / NEWTON College
 • Manažerská etika v otázkách a odpovědích : jde morálka a úspěch v byznysu dohromady? / Zdenek Dytrt a kolektiv
 • Nový občanský zákoník a pracovní právo : s praktickým výkladem pro širokou veřejnost / Jaroslav Stránský, Vít Samek, Jan Horecký
 • Odpovědnost veřejné moci / Karel Klíma a kolektiv
 • Revenue statistics 1965-2012 = Statistiques des recettes publiques 1965-2012 / Organisation for Economic Co-operation and Development
 • Teorie dynamické efektivnosti / Jesús Huerta de Soto ; [překlad Ladislav Tajovský]
 • Thin capitalization rules and multinational firm capital structure / Jennifer Blouin ... [et al.] ; European Commission. Directorate-General for Taxation and Customs Union
 • Zákoník práce 2014 v praxi : komplexní průvodce s řešením problémů / Libuše Neščáková

 

Aldous Huxley a jeho Brave New World : půl století od autorovy smrti /[editor Marek Loužek]

Praha :Institut Václava Klause , 2014. 71 s. ISBN: 978-80-87806-05-0 (brož.)

Anotace: Seminář k 50. výročí úmrtí A. Huxleye, anglického spisovatele žijícího v USA, autora antiutopie Brave New World. První část sborníku obsahuje texty ze semináře, který se uskutečnil v listopadu 2013. Názvy příspěvků: Huxleyova chmurná vize (M. Calda); Aldous Huxley prorok (J. Svoboda); Brave New World mezi utopií a dystopií (L. Nagy); Glosy moderátora semináře o A. Huxleym (V. Klaus). Druhá část obsahuje výňatky z autorovy tvorby: Konec civilizace, aneb krásný nový svět; Propaganda v demokratické společnosti; Propaganda v diktatuře.

Signatura: 27681

 

Daňové a nedaňové výdaje [2014] / Eva Sedláková

Český Těšín :PORADCE, 2014. 264 s. ISBN: 978-80-7365-351-4 (brož.)

Anotace: Abecedně seřazená hesla s přehledem nejdůležitějších daňových a nedaňových výdajů, včetně toho, jakým způsobem je možno tyto výdaje z hlediska daně z příjmů uplatnit, tj. včetně omezujících podmínek. Doplněno příklady.

Signatura: 27683

 

Finanční účetnictví a výkaznictví podle mezinárodních standardů IFRS / Dana Dvořáková

Brno :BizBooks, 2014. xi, 327 s. : ISBN: 978-80-265-0149-7 (váz.)

Anotace: Cílem publikace je pomoci porozumět logice IFRS a usnadnit výkladem i praktickými příklady studium a aplikaci IFRS v praxi. Systematicky seznamuje s danou oblastí a vzájemnými vazbami a souvislostmi jednotlivých standardů v kapitolách: Mezinárodní harmonizace účetnictví a účetního výkaznictví; Koncepční rámec finančního výkaznictví; Oceňovací přístupy užívané v IFRS; Rozvaha; Dlouhodobá nehmotná aktiva; Dlouhodobá hmotná aktiva určená k užívání účetní jednotkou; Leasingy; Dlouhodobé investice; Aktiva (závazky) vznikající na základě smluv o zhotovení; Dlouhodobá aktiva držená k prodeji a ukončované činnosti; Zásoby; Biologická aktiva; Finanční nástroje; Vlastní kapitál, výkaz o změnách; Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva; Závazky vůči zaměstnancům; Daně ze zisku; Státní dotace; Výnosy; Výkaz o úplném výsledku hospodaření - výsledovka; Výkaz peněžních toků; Komentář k účetním výkazům. Publikace se zabývá problematikou z pohledu podnikatelských subjektů.

Signatura: 27691

 

Funky byznys navždy : jak si užít kapitalismus /Kjell A. Nordström, Jonas Ridderstråle ; [překlad Simona Kučerová]

Praha :Grada, 2008. 219 s. : ISBN: 978-80-247-2601-4 (brož.)

Anotace: Autoři publikace představují v krátkých a snadno zapamatovatelných heslech význam "funky business" ve smyslu svěžího pohledu na svět podnikání - mix technologií, institucí a hodnot. Zabývají se změnou klimatu ve firmě, v podnikání i v globální ekonomice, podporovanou informacemi a novými technologiemi. Sledují dlouhodobé trendy způsobu řízení organizace a podnikání na mnoha příkladech, např. tvůrčí přístup v organizaci, digitální data, fúze v globální vesnici, společnost nadbytku, fragmentovaná společnost, pákový efekt společnosti, dreamanagement atd.

Signatura: 27677

 

Krize eurozóny: současný stav a perspektivy : souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře ... : Brno, 22. listopadu 2013 [v Moravském zemském muzeu] /NEWTON College

Praha :Newton College :Newton College : Vzdělávací středisko na podporu demokracie, 2013. 160 s. ISBN: 978-80-87764-01-5 (brož.)

Anotace: Výkladové texty k tématu semináře: Krize eurozóny, makroekonomické nerovnováhy v EU a budoucnost evropského sociálního státu (J. Malý); Krize eurozóny a předpoklady jejího překonávání v systému globálního vládnutí bez globální vlády (M. Šikula); Právní rámec eurozóny a jeho současné a možné budoucí změny (P. Wawrosz); Pravidla pro rozpočtový dohled v EU a eurozóně po reformě z let 2010-2013 (I. Dostálová). Záznam přednášek a následné diskuse: Vliv eurokrize na ekonomické nerovnováhy v EU a perspektivy evropského sociálního státu (J. Malý); Krize eurozóny v kontextu konceptu globálního vládnutí bez globální vlády (M. Šikula); Krize eurozóny a chování bank (K. Mráček); Právní úprava eura a diskuse o jejích možných změnách (P. Wawrosz); Nová podoba fiskálních pravidel EU a eurozóny po tříleté reformě (I. Dostálová).

Signatura: 27682

 

Manažerská etika v otázkách a odpovědích : jde morálka a úspěch v byznysu dohromady? /Zdenek Dytrt a kolektiv

Brno :Computer Press, 2011. 200 s. : ISBN: 978-80-251-3344-6 (brož.)

Anotace: Publikace předkládá výsledky dotazníkového šetření povědomí o významu manažerské etiky a o zájmu aplikovat etiku do manažerské praxe. Analyzuje a interpretuje tyto výsledky a přináší důležité poznatky o stavu etiky v managementu. Zlepšení stavu etiky v managementu lze řešit např.: výchovou k etickému myšlení a chování v rodině i v organizaci, v důsledném trestání neetického jednání, v transparentním jednání, v chápání partnerství jako odpovědnosti a ve zvýšeném zájmu médií o projevy absence etiky.

Signatura: 27669

 

Nový občanský zákoník a pracovní právo : s praktickým výkladem pro širokou veřejnost /Jaroslav Stránský, Vít Samek, Jan Horecký

Praha :Sondy, 2014. 125 s. ISBN: 978-80-86846-52-1 (brož.)

Anotace: Základní souvislosti a důsledky podpůrného uplatnění nového občanského zákoníku v pracovněprávních vztazích. Změny a novinky jsou vysvětleny v částech: východiska, koncepce a pojmy nového soukromého práva, právní jednání, osoby jako subjekty soukromoprávních vztahů, počítání času, závazky, náhrada škody, postavení odborových organizací, zastupování zaměstnanců v dozorčích radách obchodních společností, činnost zástupců zaměstnanců a kolektivní pracovněprávní vztahy.

Signatura: 27672

 

Odpovědnost veřejné moci / Karel Klíma a kolektiv

Praha :Metropolitan University Prague Press, 2013. 536 s. ISBN: 978-80-86855-94-3 (váz.)

Anotace: Příspěvky z konference, které se zúčastnili významní odborníci veřejného práva z univerzit v ČR a SR. Řešené otázky se týkaly pojetí obecných otázek odpovědnosti veřejné moci, ústavněprávní odpovědnosti, dále pak odpovědnosti na základě správního procesu (kontrolní činnost, správní odpovědnost, spravedlivý proces, hospodářská soutěž), odpovědnosti podle evropského práva (realizace zahraniční politiky, evropský veřejný ochránce práv) a aspektů trestněprávní odpovědnosti (korupce, administrativněsprávní odpovědnost za daňové delikty, kamerové systémy, vztah veřejná moc a občan).

Signatura: 27679

 

Revenue statistics 1965-2012 = Statistiques des recettes publiques 1965-2012 /Organisation for Economic Co-operation and Development

Statistika veřejných příjmů za léta 1965-2012

Paris :Organisation for Economic Co-operation and Development, 2013. 371 s. : ISBN: 978-92-64-20419-5 (brož.)

Anotace: Statistická ročenka poskytuje mezinárodně srovnatelná data o daňové úrovni a strukturách daní v zemích OECD za dané období. Analyzuje trendy v oblasti veřejných příjmů, přináší statistické tabulky daňových příjmů s údaji za jednotlivé země (1965-2011, odhady pro rok 2012), srovnávací tabulky a tabulkově zpracované daňové příjmy územních samospráv. Přehled klasifikace daní dle OECD a její výklad. V tomto ročníku je zvláštní pozornost věnována třídění příjmů z bankovních odvodů/daní, stabilizačních poplatků a z programů na pojištění retailových vkladů a informacím o jejich existenci v některých zemích.

Signatura: 27657

 

Teorie dynamické efektivnosti / Jesús Huerta de Soto ; [překlad Ladislav Tajovský]

Praha :Dokořán :Dokořán : CEVRO Institut, 2013. ix, 453 s. : ISBN: 978-80-7363-572-5 (Dokořán : váz.) 978-80-87125-24-3 (CEVRO institut : váz.)

Anotace: Jeden z nejvlivnějších evropských autorů rozvíjejících myšlenkový odkaz rakouské ekonomické školy soustředil ve své knize výběr ze svých článků uveřejněných v letech 1994-2004. První část knihy se skládá z článků, věnovaných studiu teoretických základů dynamické tržní koncepce (analýza teorie dynamické efektivnosti, základní rozdíly mezi neoklasickou a rakouskou ekonomií, tři úrovně přístupu ke studiu sociálních fenoménů). Druhá část sestává z autorových prací zaměřených na ekonomickou analýzu různých témat: krize, reforma sociálního zabezpečení, etické aspekty kapitalismu, budoucnost demokracie atd. Třetí část knihy se věnuje ekonomické historii, především původu rakouské školy. Závěr obsahuje dodatek se záznamem rozhovoru, který autor poskytl a ve kterém se vyjadřuje k nejpalčivějším ekonomickým a politickým problémům současné společnosti.

Signatura: 27680

 

Thin capitalization rules and multinational firm capital structure / Jennifer Blouin ... [et al.] ; European Commission. Directorate-General for Taxation and Customs Union

Pravidla nízké kapitalizace a kapitálová struktura nadnárodních společností

Luxembourg :Office for Official Publications of the European Communities, c2014. 47 s. : ISBN: 978-92-79-35429-8 (brož.)

Anotace: V obecné rovině jsou úroky z úvěrů a půjček odčitatelnou položkou od základu daně z příjmů právnické osoby. Tato empirická studie zkoumá dopad pravidel nízké kapitalizace, která omezují daňovou uznatelnost úroků, na kapitálovou strukturu zahraničních poboček nadnárodních společností z USA. Autoři vytvářejí soubor dat o pravidlech nízké kapitalizace z 54 zemí za období 1982-2004, seznamují s výsledky empirické analýzy a zjišťují, že tato pravidla významným způsobem ovlivňují kapitálovou strukturu nadnárodních společností.

Signatura: E-9497

 

Zákoník práce 2014 v praxi : komplexní průvodce s řešením problémů /Libuše Neščáková

Praha :Grada, 2014. 293 s. ISBN: 978-80-247-5124-5 (brož.)

Anotace: Praktická publikace je aktualizována podle všech novel zákoníku práce s účinností od 1.1.2014 a jsou v ní zapracovány vazby na nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích, které se promítnou do pracovněprávních vztahů. Jednotlivé kapitoly jsou cíleny k praktickému využití a disponují vzorovými dokumenty a procesními mapami. Názvy kapitol: Vztah občanského a pracovního práva v kontextu nového občanského zákoníku; Pracovní poměr, smluvní vztahy; Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr; Změny obsahu pracovněprávního vztahu; Skončení pracovního poměru; Pracovní doba; Překážky v práci; Dovolená; Mzdy, platy a odměny dohod; Ostatní vybraná ustanovení, která jsou předmětem změny od roku 2014.

Signatura: 27692

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější