Novinky

Knižní novinky v období 22. - 28.9.2014

oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí
oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Rešeršní a dokumentační služby
 • Služby veřejnosti
 • Služby knihovny

Seznam knih:

 • Addressing the debt bias : a comparison between the Belgian and the Italian ACE systems / Ernesto Zangari
 • Cenné papíry. Kapitálový trh. Investiční společnosti a fondy : redakční uzávěrka 1.9.2014
 • Důchodová reforma / Marek Loužek
 • Nonlinear incentive schemes and corruption in public procurement : evidence from the Czech Republic / Ján Palguta
 • Osvobození od DPH : vybrané oblasti / Olga Holubová
 • Veřejné zakázky a koncese / Radek Jurčík
 • Zákon o elektronických komunikacích : komentář / Zdeněk Vaníček, Pavel Mates, Tomáš Nielsen
 • Zástavní právo v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) Lukáš Vymazal

 

Informace k jednotlivým knihám:

Addressing the debt bias : a comparison between the Belgian and the Italian ACE systems /Ernesto Zangari

Jak se vypořádat se zvýhodněným dluhovým financováním :: porovnání belgického a italského systému ACE

Luxembourg :Office for Official Publications of the European Communities, 2014. 65 s. : ISBN: 978-92-79-38365-6 (brož.)

Anotace: Systém daně z příjmů právnických osob obyčejně umožňuje daňovou uznatelnost úroků, zatímco výnosy z vlastního kapitálu nejsou považovány za odčitatelné náklady. V rámci investování tato asymetrie zvýhodňuje dluhové financování před financováním vlastním kapitálem. Zvýhodnění dluhového financování (debt bias) s sebou může přinášet různé distorze a ovlivnit volbu podniků při finančních přesunech a při přesouvání zisků. Slibným daňovým systémem zajišťujícím symetrický daňový režim mezi dluhy a vlastním kapitálem v podnicích je ACE (allowance for corporate equity/notional interest). Studie shrnuje a porovnává zkušenosti s alternativními systémy zdanění právnických osob typu ACE v Belgii a v Itálii. Porovnání se zaměřuje zejména na definování základny pro výpočet odčitatelné položky (allowance) a na systém zamezující jeho zneužití při vyhýbání se daňové povinnosti. Hodnotí také rozpočtové dopady zavedení ACE, údajnou roli v daňovém plánování a efektivitu ACE při zmírňování debt bias.

Signatura: E-9524

 

Cenné papíry. Kapitálový trh. Investiční společnosti a fondy : redakční uzávěrka 1.9.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 623 s. ISBN: 978-80-7488-065-0 (brož.)

Anotace: Vybraná ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zák. č. 191/1950 Sb., směnečný a šekový. Zák. č. 190/2004 Sb., o dluhopisech. Zák. č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech a o změně některých souvisejících zákonů. Zák. č. 6/1993 Sb., o České národní bance (vybraná ustanovení). Zák. č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů. Zák. č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Zák. č. 408/2010 Sb., o finančním zajištění. Zák. č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech. Zák. č. 229/1992 Sb., o komoditních burzách. Znění souvisejících vyhlášek k zákonům, seznam dalších relevantních předpisů.

Signatura: 27605/1039

 

Důchodová reforma / Marek Loužek

Praha :Karolinum, 2014. 100 s. : ISBN: 978-80-246-2612-3 (brož.)

Anotace: Ekonomické zákonitosti důchodového systému, typy penzijních systémů. Analýza volby mezi průběžným a fondovým systémem. Důchodové systémy v mezinárodním srovnání pěti evropských zemí (Německo, Francie, Švédsko, Slovensko, Velká Británie). Důchodová reforma v ČR po roce 2010 (doporučení Bezděkovy komise, nález Ústavního soudu, malá a velká důchodová reforma, stanovisko prezidenta republiky, politická rizika). Vliv stárnutí na zdravotnický a důchodový systém.

Signatura: 27845

 

Nonlinear incentive schemes and corruption in public procurement : evidence from the Czech Republic /Ján Palguta

Nelineární podněty a korupce ve veřejných zakázkách : údaje za Českou republiku

Prague :CERGE-EI, March 2013. 46 s. : ISBN: 978-80-7343-287-4 (CERGE UK Praha, brož.)

Anotace: Studie pouzkazuje na to, jak nelineární struktura regulace veřejných zakázek může vytvářet příležitosti ke korupci. Na základě údajů o českých veřejných zakázkách z let 2005-2010 autor odkrývá vzorce korupčního jednání veřejných zadavatelů a užitím polynomických regresí a lokálních lineárních estimátorů hustoty distribuce prokazuje, že zadavatelé manipulují s očekávanou hodnotou zakázek tak, aby mohly být zadávány méně transparentními postupy s omezenou účastí nabízejících. Manipulace zakázek se projevují vznikem ostrých nespojitostí v distribuci očekávané hodnoty zakázek. Zakázky se kumulují pod legislativními limity, které skokově určují volnost jednání zadavatelů, omezenost vstupu dodavatelů do zadávací soutěže a celkovou transparentnost zadávacího procesu. Autor ukazuje, že prvotní vznik nespojitostí časově přesně odpovídá zavedení limitů do legislativy veřejných zakázek, a odhaduje, že se manipulace týkají 8,6% všech podlimitních zakázek.

Signatura: E-9526

 

Osvobození od DPH : vybrané oblasti /Olga Holubová

Praha :Wolters Kluwer, 2014. 95 s. ISBN: 978-80-7478-515-3 (brož.)

Anotace: Oblast DPH je harmonizována ve všech státech EU a osvobození je výjimkou z obecného pravidla. Publikace rozebírá činnosti ve veřejném zájmu osvobozené od DPH bez nároku na odpočet daně na vstupu: služby související se sportem, kulturní služby, zdravotní služby, dodání nemovitostí. Osvobození od daně vztahující se na intrakomunitární plnění: dodání zboží do jiného členského státu, vývoz zboží. Je porovnán text zákona s evropskými předpisy. Každé téma je doplněno příklady z praxe a otevřenými otázkami na konci kapitol.

Signatura: 27852

 

Veřejné zakázky a koncese / Radek Jurčík

V Praze :C.H. Beck, 2014. xxv, 999 s. ISBN: 978-80-7400-443-8 (brož.)

Anotace: Publikace obsahuje výklad ustanovení zákona o veřejných zakázkách (zák. č. 137/2006 Sb.) v návaznosti na změny provedené transparentní a protikorupční novelou zákona (zák. č. 55/2012 Sb.) o veřejných zakázkách a na změny nabývající účinnost od 1.1.2014. Jejím cílem je poskytnout návod na efektivní vynakládání převážně veřejných prostředků. První kapitola se věnuje historii zadávání veřejných zakázek. Následuje výklad, který se zabývá místem práva veřejných zakázek v systému práva, způsoby harmonizace vnitrostátní právní úpravy veřejných zakázek s komunitárním právem, definicí a zásadami současné právní úpravy, úlohami zadavatele a dodavatele, rolemi uchazeče a zájemce o veřejné zakázky, PPP projekty, postupy při zadávání veřejných zakázek, kvalifikací dodavatelů. V publikaci se dále popisují: zadávací dokumentace, nabídky a jejich hodnocení, náležitosti zadávacího a jednacího řízení, průběh soutěžního dialogu, elektronické zadávání veřejných zakázek, přezkumné řízení v oblasti veřejných zakázek, právní úprava v EU a vybraných členských státech. Závěr patří analýze právní úpravy veřejných zakázek a PPP projektů a doporučení v rámci úvah de lege ferenda.

Signatura: 27844

 

Zákon o elektronických komunikacích : komentář /Zdeněk Vaníček, Pavel Mates, Tomáš Nielsen

Praha :Linde Praha, 2014. 559 s. ISBN: 978-80-7201-944-1 (brož.)

Anotace: Komentované znění zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších zákonů (poslední zapracovaný zák. č. 303/2013 Sb.). Zákon upravuje na základě práva EU podmínky podnikání a výkon státní správy, včetně regulace trhu, v oblasti elektronických komunikací. Komentář je doplněn odkazy na související předpisy, ustanovení a literaturu.

Signatura: 27841

 

Zástavní právo v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.) Lukáš Vymazal

Praha :Linde Praha, 2014. 495 s. ISBN: 978-80-7201-950-2 (brož.)

Anotace: Podrobný výklad úpravy zástavního práva v novém občanském zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.), a to včetně vybrané a použitelné judikatury. Text publikace je strukturován do tematických kapitol, zabývajících se jednotlivými oblastmi zástavního práva v nové úpravě. Z obsahu: zástava, rozsah zástavního práva, zajištěný dluh, právní důvody a způsoby vzniku zástavního práva, zastavení cizí věci, práva a povinnosti ze zástavního práva, výkon práva, zakázaná ujednání, zástavní práva k podílu v korporaci, cenné papíry a jejich zastavitelnost, pohledávka jako způsob zástavy atd.

Signatura: 27842

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Doporučované

Nejčtenější