Novinky

Knižní novinky v období 2. - 8.6.2014

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Rešeršní a dokumentační služby
 • Služby veřejnosti

 • Cvičebnice německé gramatiky / [Michaela Voltrová]
 • Evropeizace českého práva / Bohumil Vítek
 • Lhářův poker : vzestup z trosek na Wall Street / Michael Lewis ; [překlad Petr Holčák]
 • Nový občanský zákoník. Principy a pojmy / Petr Novotný ... [et al.]
 • Nový občanský zákoník. Rodinné právo / Petr Novotný ... [et al.]
 • Ochrana spotřebitele : zákon o ochraně spotřebitele, Česká obchodní inspekce, technické požadavky na výrobky, zákon o potravinách, obecná bezpečnost výrobků, odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku : redakční uzávěrka 5.5.2014
 • Perspektivy české energetiky : současnost a budoucnost / Dana Drábová, Václav Pačes a kol.
 • Sand in the wheels or wheels in the sand? : Tobin taxes and market crashes / Hynek Lavička, Tomáš Lichard, Jan Novotný
 • Správní řád, soudní řád správní. Přestupky : redakční uzávěrka 12.5.2014
 • Státní rozpočet v kostce : informační příručka Ministerstva financí České republiky
 • Teorie a praxe firemních financí / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen ; [překlad Vladimír Golik, Zdeněk Mužík, Liběna Stiebitzová]
 • The role of central banks in financial stability : how has it changed? / editors Douglas D. Evanoff ... [et al.]
 • Unie blízká i vzdálená / Tomáš Břicháček

 
Cvičebnice německé gramatiky / [Michaela Voltrová]

Plzeň :Fraus, 2013. 192 s. : ISBN: 978-80-7489-001-7 (brož.)

Anotace: Cvičebnice obsahuje všechny nejdůležitější oblasti německé gramatiky. Zohledněny jsou všechny slovní druhy (nejvíce slovesa), slovotvorba, větná skladba a výslovnost. Kniha je určena mírně až středně pokročilým uživatelům (úroveň A2 až B1).

Signatura: 27728

 

Evropeizace českého práva / Bohumil Vítek

Ostrava :KEY Publishing, 2013. 153 s. ISBN: 978-80-7418-200-6 (brož.)

Anotace: Hlavním cílem publikace je objasnit, jak je české právo procesy evropeizace ovlivňováno. První část se věnuje proměně práva v kontextu procesu globalizace a evropeizace. Druhá část se zabývá problematikou aplikace a interpretace evropského práva a zásadami jeho působení v ČR. Poslední část výkladu je věnována evropeizaci soutěžního práva, neboť hospodářská soutěž je považována za hlavní nástroj pro uskutečňování integračních cílů EU.

Signatura: 27723

 

Lhářův poker : vzestup z trosek na Wall Street /Michael Lewis ; [překlad Petr Holčák]

Praha :Dokořán, 2014. 309 s. ISBN: 978-80-7363-591-6 (váz.)

Anotace: V knize popisuje autor svůj vstup do světa velkých financí v 80. letech 20. století, kdy pracoval v investiční bance Salomon Brothers v New Yorku a Londýně. Kniha má širší záběr a shrnuje zásadní informace o životě hlavních firem na Wall Street v této době. Pro finanční trhy jde o mimořádně zajímavé období, protože se začaly rozmáhat hypoteční a rizikové dluhopisy, pákové odkupy poháněné rizikovým kapitálem a další finanční produkty, které se následně staly páteří současné finanční krize.

Signatura: 27711

 

Nový občanský zákoník . Principy a pojmy / Petr Novotný ... [et al.]

Praha :Grada, 2014. 144 s. ISBN: 978-80-247-5163-4 (brož.)

Anotace: Teoretické základy, ze kterých nový občanský zákoník vychází. Základní zásady, základní pojmy, nová terminologie. Osoby a jejich práva (fyzická, právnická, smluvní zastoupení, zákonné zastoupení, rozdělení věcí). Právní skutečnost - jednání, událost, promlčení a prekluze.

Signatura: 27715

 

Nový občanský zákoník. Rodinné právo / Petr Novotný ... [et al.]

Praha :Grada, 2014. 194 s. ISBN: 978-80-247-5167-2 (brož.)

Anotace: Komplexní přehled nejdůležitějších změn v problematice rodinného práva v novém občanském zákoníku od roku 2014. Podmínky manželství a registrovaného partnerství, majetkové vztahy mezi manžely, vyživovací povinnosti, osvojení, poručnictví, opatrovnictví, domácí násilí apod. Přehled nejdůležitějších změn včetně příkladů.

Signatura: 27714

 

Ochrana spotřebitele : zákon o ochraně spotřebitele, Česká obchodní inspekce, technické požadavky na výrobky, zákon o potravinách, obecná bezpečnost výrobků, odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku : redakční uzávěrka 5.5.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 128 s. ISBN: 978-80-7488-056-8 (brož.)

Anotace: Zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Související vyhlášky. Zák. č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. Zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a přehled prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů a přehled prováděcích předpisů k tomuto zákonu. Zák. č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů. Zák. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů. Zák. č. 145/2010 Sb., spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů.

Signatura: 27605/1030

 

Perspektivy české energetiky : současnost a budoucnost /Dana Drábová, Václav Pačes a kol.

Praha :Novela bohemica, 2014. 335 s. : ISBN: 978-80-87683-26-2 (brož.)

Anotace: Publikace je rozšířenou a upravenou verzí zprávy Nezávislé energetické komise z roku 2012 o stavu a výhledech české energetiky. Z obsahu: Globální světová situace a situace v ČR, vývoj v okolních státech a státní energetická koncepce ČR; Energetika a společnost v souvislosti s krajinou, klimatem, bezpečností, možností blackoutu nebo se zdravotními dopady energetického průmyslu; Surovinové zdroje pro energetiku: obnovitelné zdroje, využití komunálních odpadů, ropa, plynárenství, uhlí; Vybrané ekonomické pohledy; Doporučení a závěry Nezávislé energetické komise. Přílohy obsahují např. přehled uhelných zásob, vysvětlivky důležitých termínů.

Signatura: 27720

 

Sand in the wheels or wheels in the sand? : Tobin taxes and market crashes /Hynek Lavička, Tomáš Lichard, Jan Novotný

Písek v soukolí nebo kola v písku? :: Tobinova daň a zhroucení trhů

Prague :CERGE-EI, March 2014. 39 s. : ISBN: 978-80-7343-315-4 (CERGE UK Praha, brož.)

Anotace: Nedávná finanční krize oživila zájem o daň z finančních transakcí (FTT, zvanou též Tobinova daň), která by mohla být způsobem, jak omezit negativní externality na finančních trzích. Je nutné ale zvažovat dopad zavedení Tobinovy daně na fungování trhů. Autoři ukazují nezbytnost studování vztahu mezi cenovými skoky, Gaussovskou variancí a zmiňovanou daní. Pro pochopení daného vztahu vytvářejí model finančních trhů s daní z finančních transakcí založený na multiagentním přístupu a studují dopad FTT na finanční trhy. Výsledky ukazují, že regulátor je při nastavování optimální daně postaven před volbu mezi nízkou celkovou volatilitou a nízkým počtem cenových skoků. Ukazuje se, že výsledky závisí na velikosti trhu, neboť pro větší trhy se zvyšuje nelinearita v odezvě systému na FTT.

Signatura: E-9514

 

Správní řád, soudní řád správní. Přestupky : redakční uzávěrka 12.5.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 112 s. ISBN: 978-80-7488-058-2 (brož.)

Anotace: Zák. č. 500/2004 Sb., správní řád. Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení. Zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní. Zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Vyhláška č. 231/1996 Sb., kterou se stanoví paušální částka nákladů řízení o přestupcích.

Signatura: 27605/1032

 

Státní rozpočet v kostce : informační příručka Ministerstva financí České republiky

Praha :Ministerstvo financí ČR, 2014. 39 s. : ISBN: 978-80-85045-59-8 (brož.)

Anotace: Příručka přibližuje problematiku státního rozpočtu nejširší veřejnosti a zároveň poskytuje údaje o státním rozpočtu pro rok 2014. První, obecná část popisuje hlavní funkce státního rozpočtu a jeho charakteristiky, zabývá se rozpočtovým procesem, je vysvětlena vazba státního rozpočtu na státní dluh a na rozpočet EU. Jsou vyjmenovány obecně uznávané principy zdravé fiskální politiky. Druhá část představuje makroekonomický scénář, priority, základní ukazatele, příjmy a výdaje státního rozpočtu na rok 2014.

Signatura: 27716

 

Teorie a praxe firemních financí / Richard A. Brealey, Stewart C. Myers, Franklin Allen ; [překlad Vladimír Golik, Zdeněk Mužík, Liběna Stiebitzová]

Brno :BizBooks, 2014. 1096 s. :

Anotace: Učebnice pojednává o finančním rozhodování firem. Kniha je rozdělena do částí: hodnota, riziko, nejlepší postupy v kapitálovém rozpočetnictví, rozhodnutí o financování a efektivita trhů, výplatní politika a kapitálová struktura, opce, dluhové financování, řízení rizika, finanční plánování a řízení pracovního kapitálu, fúze, řízení společností a jejich správa. Každá kapitola obsahuje úvod, shrnutí a úlohy na numerické výpočty a konceptuální témata, některé kapitoly obsahují analýzu reálných dat, užitečné finanční funkce Excelu či případové studie.

Signatura: 27700

 

The role of central banks in financial stability : how has it changed? /editors Douglas D. Evanoff ... [et al.]

Úloha centrální banky v oblasti finanční stability :: jak se mění?

Singapore :World Scientific, c2014. xi, 449 s. : ISBN: 978-981-4449-91-5 (váz.)

Anotace: Sborník příspěvků ze čtrnácté výroční mezinárodní bankovní konference pořádaná společně Federal Reserve Bank of Chicago a ECB v Chicagu v listopadu 2011. Účastníci konference přehodnocovali roli centrálních bank v dosahování a udržování finanční stability, diskutovali, jak se tato úloha změnila a hledali odpověď na otázku, jaká by měla být. Mezi speciální diskutovaná témata patřila historie centrálních bank a politiky finanční stability; cenové bubliny na trzích aktiv a další zdroje systémového rizika a jak by se s nimi centrální banky měly vypořádat; příčiny minulého a budoucího potenciálního ohrožení finanční stability; sociální produktivita bankovnictví a jeho vliv na hospodářský růst a nerovnost; vyřešení problému insolvence významných komplexních finančních institucí; problematika "too-big-to-fail" a přidružená otázka morálního hazardu; kam směřovat přiměřenou stabilizační politiku a pohled na krizi eurozóny.

Signatura: 27753

 

Unie blízká i vzdálená / Tomáš Břicháček

Praha :Institut Václava Klause , 2014. 194 s. ISBN: 978-80-87806-08-1 (brož.)

Anotace: Autorova analýza dopadů desetiletého členství České republiky v EU. První část komentuje "všudypřítomnou" Unii a její vliv na ekonomickou a společenskou realitu. Druhá část naopak poukazuje na omezené možnosti občana EU, pokud jde o sledování a ovlivňování rozhodovacích procesů v EU, o kontrolu politických zástupců a účast na politickém životě. Následující oddíl se zabývá vyjmenováním nadčasových problémů souvisejících s centralizací EU (dluhová krize, stav vntiřního trhu, působení v oblasti sociální politiky, harmonizace přímých daní, evropský občanský zákoník, evropský prokurátor). Závěr přináší autorovo ohlédnutí za uplynulými deseti lety členství v EU a úvahy o dalších vývoji evropské centralizace.

Signatura: 27732

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější