Novinky

Knižní novinky v období 19. - 25.5.2014

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • Behavioural economics and taxation / Till Olaf Weber, Jona Fooken, Benedikt Herrmann ; European Commission. Joint Research Centre
 • Daňové zákony a účetnictví : podle stavu k 31.12.2013 s paralelním vyznačením změn od 1.1.2014 : vhodné jako pomůcka ke kvalifikačním zkouškám na daňového poradce
 • Dokazování v přípravném řízení : nejvýznamnější judikatura k vybraným tematickým okruhům / Marek Fryšták, Petra Polišenská
 • Dějiny Kapverdských ostrovů, dějiny Svatého Tomáše a Princova ostrova / Jan Klíma
 • International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2014 : as issued at 1 January 2014. Part A. / International Accounting Standards Board
 • International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2014 : as issued at 1 January 2014. Part B. / International Accounting Standards Board
 • Katastrální zákon : komentář / Petr Baudyš
 • Kladivo na exekutora / Lukáš Janata a kolektiv
 • Komodity : úvod do investování na nejrychleji rostoucím trhu / Carley Garner ; [překlad Radomír Čížek]
 • Nejčastější právní situace : rádce pro každý den / Kateřina Čepicová
 • Peripetie české ekonomiky a měny, aneb, nedejme si vnutit euro / Stanislava Janáčková
 • Sociálně tržní hospodářství - co to znamená? / Siegfried F. Franke, David Gregosz
 • Veřejné finance v České republice : teorie a praxe / Eva Lajtkepová
 • Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku : s podrobným komentářem k 1.1.2014 / Petr Hůrka ... [et al.]

 
Behavioural economics and taxation / Till Olaf Weber, Jona Fooken, Benedikt Herrmann ; European Commission. Joint Research Centre

Behaviorální ekonomie a zdanění

Luxembourg :Office for Official Publications of the European Communities, c2014. 34 s. : ISBN: 978-92-79-35055-9 (brož.)

Anotace: Zpráva vychází z existující odborné literatury zabývající se plněním daňové povinnosti z pohledu behaviorální ekonomie. Shrnuje její nejdůležitější části, věnuje se zejména studiím založeným na pokusech a pozorování z oblasti akademické literatury, které mohou přinést vhodné informace zákonodárcům. Zprostředkuje programy výzkumu v oblasti behaviorální ekonomie s cílem zlepšit pochopení určujících faktorů plnění daňové povinnosti a jejich závěry, dále se zabývá daňovými úniky (tax evasion) a jejich měřením, tradičními modely plnění daňové povinnosti i modely behaviorální ekonomie. Závěrečné shrnutí zdůrazňuje, že faktory behaviorální ekonomie mohou významně ovlivnit daňovou morálku a jejich správná aplikace většinou přináší zlepšení plnění daňové povinnosti.

Signatura: E-9498

 

Daňové zákony a účetnictví : podle stavu k 31.12.2013 s paralelním vyznačením změn od 1.1.2014 : vhodné jako pomůcka ke kvalifikačním zkouškám na daňového poradce

Brno :Brno : Praha :Komora daňových poradců ČR :Komora daňových poradců ČR : Wolters Kluwer, 2014. 1238 s. ISBN: 978-80-7478-442-2 (brož.)

Anotace: Znění výše uvedených zákonů, pokynů, informací MF a Generálního finančního ředitelství a vyhlášek v oddílech daně, účetnictví a cestovní náhrady.

Signatura: 27704

 

Dějiny Kapverdských ostrovů, dějiny Svatého Tomáše a Princova ostrova / Jan Klíma

Praha :Nakladatelství Lidové noviny, 2014. 278 s. : ISBN: 978-80-7422-266-5 (váz.)

Anotace: V dějinách světa sehrály významnou roli také ty oblasti a státy, které nevynikají na mapách svou velikostí. To je případ dvou bývalých afrických ostrovních kolonií geopoliticky orientovaných na prostor Atlantského oceánu - Kapverdské ostrovy a ostrov Svatého Tomáše a Princův ostrov. Dějiny těchto států jsou důkazem africké vitality i mocenských tlaků, které určovaly život malých národů. Věrně ilustrují přírodní, strategickou, mocenskou a politickou determinaci rozvoje afrických komunit.

Signatura: 27696

 

Dokazování v přípravném řízení / : nejvýznamnější judikatura k vybraným tematickým okruhům /Marek Fryšták, Petra Polišenská

Praha :Leges, 2014. 118 s. ISBN: 978-80-87576-85-4 (brož.)

Anotace: Přehled nejvýznamnějších judikátů k vybraným tematickým okruhům trestního řízení od roku 1989. Judikatura obecných soudů a Ústavního soudu se týká vybraných aspektů dokazování v přípravném řízení k následujícím institutům: usnesení o zahájení trestního stíhání, neodkladné a neopakovatelné úkony, přípravné řízení, právo na obhajobu, dokazování, nepřípustné důkazy, absolutně a relativně neúčinné důkazy, odposlech a záznam telekomunikačního provozu a náhrada nemajetkové újmy.

Signatura: 27702

 

International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2014 : as issued at 1 January 2014.Part A. / International Accounting Standards Board

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2014 :: vydány k 1. lednu 2014.

London :International Accounting Standards Board, 2014. 1416 s. : ISBN: 978-1-909704-26-8 (brož.)

Anotace: Publikace přináší úplné znění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS 1 - IFRS 13), Mezinárodních účetních standardů (IAS) a jejich výkladů (IFRIC, SIC) vydaných k 1. lednu 2014. Doplněno Koncepčním rámcem finančního výkaznictví, předmluvou k IFRS a přehledem změn. Doprovodné dokumenty jsou sdruženy v části B tohoto dvoudílného vydání.

Signatura: 27698I

 

International Financial Reporting Standards (IFRSs) 2014 : as issued at 1 January 2014.Part B. / International Accounting Standards Board

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví 2014 :: vydány k 1. lednu 2014.

London :International Accounting Standards Board, 2014. 2334 s. : ISBN: 978-1-909704-27-5 (brož.)

Anotace: Publikace obsahuje konsolidovaný text doprovodných dokumentů ke Koncepčnímu rámci finančního výkaznictví a k Mezinárodním standardům účetního výkaznictví (IFRS 1 - IFRS 13), k Mezinárodním účetním standardům (IAS) a k jejich výkladům (IFRIC, SIC) vydaným k 1. lednu 2014 (ty jsou sdruženy v části A tohoto dvoudílného vydání). Dále praktická prohlášení k finančním komentářům vedení účetní jednotky (Management commentary) a výkladový slovník vybraných termínů účetního výkaznictví.

Signatura: 27698II

 

Katastrální zákon : komentář /Petr Baudyš

V Praze :C.H. Beck, 2014. xxviii, 393 s. : ISBN: 978-80-7400-525-1 (váz.)

Anotace: Komentované znění zák. č. 256/2013 Sb., zákona o katastru nemovitostí. Názvy částí zákona: Obecná ustanovení; Zápis práv do katastru; Správa katastru; Správní delikty; Společná, přechodná a závěrečná ustanovení. Následuje znění prováděcích vyhlášek a souvisejících předpisů. Předmluva přibližuje historii vlastnického práva k věcem a historii evidence nemovitostí a katastru nemovitostí.

Signatura: 27705

 

Kladivo na exekutora / Lukáš Janata a kolektiv

Praha :Tomáš Marák - nakladatelství Nuridius, 2014. 99 s. : ISBN: 978-80-87822-14-2 (brož.)

Anotace: Problematika exekucí a její výklad určený nejširší veřejnosti. Právní úprava exekucí. Právní profese exekutor - povinnosti, pravomoci. Standardní průběh exekuce. Důvody a způsoby zastavení exekuce. Nejčastější chyby při jednání s exekutorem. Právní poradenství.

Signatura: 27707

 

Komodity : úvod do investování na nejrychleji rostoucím trhu /Carley Garner ; [překlad Radomír Čížek]

Brno :BizBooks, 2014. 296 s. : ISBN: 978-80-265-0019-3 (brož.)

Anotace: Autorka ukazuje, jak efektivně obchodovat na komoditních burzách, vyhnout se častým chybám a zlepšit šanci stát se úspěšným traderem. Upozorňuje na nejnovější obchodní platformy, kontrakty, poplatky a strategie. Nabízí pohled na realitu na začátku 21. století, vzestup i selhání komoditních trhů i významných makléřských firem. Radí, jak kalkulovat zisky, ztráty a riziko a jak zvolit nejlepší makléřskou firmu, zdroje dat a přístup na trh. Výklad se zaměřuje také na uplatnění nových technologií a přibližuje měnící se jazyk v tomto odvětví.

Signatura: 27703

 

Nejčastější právní situace : rádce pro každý den /Kateřina Čepicová

Brno :Edika , 2014. 192 s. : ISBN: 978-80-266-0406-8 (brož.)

Anotace: Řešení nejčastějších právních situací na příkladech jednoduchých příběhů z každodenního života: výživné, společné jmění manželů, spoluvlastnictví, ohlášení a stavební povolení stavby, sousedské spory, kupní smlouvy, exekuce, dědictví aj.

Signatura: 27706

 

Peripetie české ekonomiky a měny, aneb, nedejme si vnutit euro / Stanislava Janáčková

Praha :Institut Václava Klause , 2014. 106 s. ISBN: 978-80-87806-07-4 (brož.)

Anotace: Popis rozhodujících událostí ekonomiky a měny od vzniku tržního hospodářství v československé a následně české ekonomice. Úloha koruny v procesu transformace české ekonomiky a podpora jejího dalšího rozvoje. Kurzová a měnová politika, zahájení privatizace v ČR. Měnová krize v roce 1997 a její dopady. Příprava na vstup do EU a závazek přijetí eura v ČR. Měnová politika ČR v letech 1998-2007 a následný opatrný vztah k přijetí eura v ČR. Příčiny finanční a dluhové krize vyspělého světa, krize systému v eurozóně a její zásadní proměna. Přehodnocení stanoviska vůči společné měně - zachování vlastní měny v současné eurozóně jako nevyhnutená podmínka posílení odolnosti a prosperity české ekonomiky.

Signatura: 27731

 

Sociálně tržní hospodářství - co to znamená? / Siegfried F. Franke, David Gregosz

Praha :Konrad-Adenauer-Stiftung, 2013. 96 s. : ISBN: 978-80-260-5473-3 (brož.)

Anotace: Základní principy a cíle sociálně tržního hospodářství v německém hospodářském řádu. Stručný popis historie tohoto modelu od 16. až 18. století a přehled představitelů zásadních myšlenek. Argumentační mapy rozebírají jednotlivé principy hospodářského řádu (soukromé vlastnictví, hospodářská soutěž, cenová stabilita a finanční řád, zaměstnanost, růst ekonomiky, zdravé životní prostředí aj).

Signatura: E-9508

 

Veřejné finance v České republice : teorie a praxe /Eva Lajtkepová

Brno :Akademické nakladatelství CERM, 2013. 130 s. : ISBN: 978-80-7204-861-8 (brož.)

Anotace: Publikace si klade za cíl spojit současnou moderní teorii veřejných financí s jejich praktickými projevy v utříděném přehledu. Je sestavena z částí: veřejné finance v národním hospodářství, veřejná volba, veřejné příjmy, daňový systém a rozpočtové určení daní, veřejné výdaje, rozpočtová soustava, státní rozpočet, rozpočty územně samosprávných celků, rozpočtové deficity a veřejný dluh, sociální zabezpečení.

Signatura: 27726

 

Zákoník práce a související ustanovení občanského zákoníku : s podrobným komentářem k 1.1.2014 /Petr Hůrka ... [et al.]

Olomouc :ANAG, c2014. 1063 s. ISBN: 978-80-7263-857-4 (váz.)

Anotace: Výklad zákoníku práce č. 262/2006 Sb., a všech souvisejících ustanovení nového občanského zákoníku (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákona o ochraně osobních údajů (zák. č. 101/2000 Sb.). Zákoník práce funguje v úzkém sepětí s novým občanským zákoníkem. Smyslem komentáře je podat srozumitelný výklad všech právních norem, které se oblasti pracovního práva týkají. Komentář je doplněn příklady, přehledem souvisejících předpisů a judikaturou.

Signatura: 27697

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější