Novinky

Knižní novinky v období 17. - 23.3.2014

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • Administrativní ceny nemovitostí / Zbyněk Zazvonil
 • Hospodářský rozvoj regionů : vymezení funkčních regionů, významné socioekonomické faktory, regionální odolnost a inovační intenzita / Miroslav Žižka a kolektiv
 • Konsolidace účetních výkazů : principy a praktické aplikace / Vladimír Zelenka, Marie Zelenková
 • Nájem a pacht v novém občanském zákoníku : komentář : [§ 2201-2357] / Eva Kabelková, Hana Dejlová
 • Předpoklady úspěchu v práci a v životě : výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC / Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.)
 • Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 2011-2014 / Petr Bukovjan ... [et al.]
 • Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 66, ročník 2012 - III. díl / Ústavní soud České republiky
 • Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy s opravami pro rok 2014 : příručka pro účetní a jiné ekonomické pracovníky / Jaroslav Jindrák
 • Sociální zabezpečení 2014 : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 3.2.2014
 • Specifika dokazování v daňovém řízení / Vendula Sochorová
 • Zpravodajství a zpravodajské služby / Luděk Michálek ... et al.
 • Zástavní právo / Josef Pelech
 • Živnostenské podnikání : předpisy regulující podnikání : redakční uzávěrka 3.2.2014

 

  Administrativní ceny nemovitostí / Zbyněk Zazvonil

  Praha :Ekopress, 2013. 200 s. : ISBN: 978-80-87865-03-3 (brož.)

  Anotace: Kniha mapuje administrativní (úřední) oceňování podle platných cenových předpisů v období let 1964 až 2013. Autor popsal všechny hlavní oceňovací předpisy a vysvětlil základní definice, vybrané pojmy a data, které zasadil do kontextu doby. Soustřeďuje se především na vysvětlení těch částí cenových předpisů, které často mohly být potenciálním zdrojem nejrůznějších chyb.

  Signatura: 27613

   

  Hospodářský rozvoj regionů : vymezení funkčních regionů, významné socioekonomické faktory, regionální odolnost a inovační intenzita /Miroslav Žižka a kolektiv

  [Praha] :Professional Publishing, 2013. 1 složená mapa. 224 s., [8] s. obr. příl. : 1 složená mapa ISBN: 978-80-7431-131-4 (váz.)

  Anotace: Hodnocení hospodářského rozvoje regionu, jeho disparit, regionální odolnosti a pružnosti ve vazbě na hospodářský vývoj společnosti v České republice. Publikace obsahuje výklad těchto témat: podnikatelské prostředí v kontextu regionálního uspořádání, regiony a jejich klasifikace (přirozené, administrativní a účelové), historický vývoj správního uspořádání v ČR, (počátky od roku 1850), vymezení center regionů podle podkladů Zásad územního rozvoje, role geografických informačních systémů, identifikace subregionů, hodnocení regionálních rozdílů na subregionální úrovni, konkurenceschopnost a odolnost/pružnost (tzv. resilience) národních ekonomik a regionů, inovační aktivity ekonomických subjektů podle odvětví v ČR. Výklad je doplněn příklady z konkrétních českých regionů a subregionů.

  Signatura: 27615

   

  Konsolidace účetních výkazů : principy a praktické aplikace /Vladimír Zelenka, Marie Zelenková

  Praha :Ekopress, 2013. 434 s. : ISBN: 978-80-86929-95-8 (brož.)

  Anotace: Publikace věnovaná problematice konsolidace účetních závěrek a aplikaci ekvivalenční metody umožní zvládnout nejen základní algoritmy potřebné pro sestavení konsolidovaných účetních výkazů, ale rovněž poskytuje teoretický základ dané problematiky. Text vychází především z aktuálních znění Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS), ale většina problematiky je vysvětlována rovněž v obecné rovině. Kde je to podstatné, je uvedeno srovnání s aktuální úpravou konsolidací v České republice. Obsahem publikace je: vymezení konsolidačního celku, konsolidační koncepce, metody konsolidace a ekvivalenční metoda, konsolidace rozvahy, výkazu o úplném výsledku, výsledovky, výkazu o změnách ve vlastním kapitálu, konsolidovaná příloha, řešení vnitroskupinových vztahů, problematika dividend v konsolidaci a ekvivalenční metodě, změny ve výši podílu, odložená daň v konsolidaci, dekonsolidace. Kniha obsahuje velké množství jak dílčích, tak i komplexních příkladů.

  Signatura: 27614

   

  Nájem a pacht v novém občanském zákoníku : komentář : [§ 2201-2357] /Eva Kabelková, Hana Dejlová

  V Praze :C.H. Beck, 2013. xx, 596 s. ISBN: 978-80-7400-524-4 (váz.)

  Anotace: Komentované znění IV. části občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., týkající se relativních majetkových práv. Nový občanský zákoník zasahuje do nájmu bytů a přináší podrobnou právní úpravu institutu pachtu. Jednotlivé komentované paragrafy se týkají nájmu obecně, nájmu bytu a nájmu domu, nájmu prostor sloužících podnikání, podnikatelského pronájmu věcí movitých, nájmu dopravního prostředku, ubytování, pachtu obecně, zemědělského pachtu a pachtu závodu. Výklad je doplněn odkazy na judikaturu a související ustanovení.

  Signatura: 27618

   

  Předpoklady úspěchu v práci a v životě : výsledky mezinárodního výzkumu dospělých OECD PIAAC /Jana Straková, Arnošt Veselý (eds.)

  Praha :Dům zahraniční spolupráce, 2013. 1 l. errata. 228 s. : 1 l. errata ISBN: 978-80-87335-53-6 (brož.)

  Anotace: Základní poznatky z mezinárodního výzkumu vědomostí a dovedností dospělých PIAAC 2011/2012 (Programme for the International Assessment of Audit Competencies, program je součást strategie OECD). První část publikace představuje hlavní výsledky mezinárodního srovnání a uvádí některé detailnější infomace o výsledcích české populace (vývoj od roku 1998, specifika). Druhá část publikace poskytuje pohled na souvislosti mezi kompetencemi a vybrané analýzy českých dat v oddílech: Vliv osobnostních, rodinných a sociálních faktorů na dosažené vzdělání a úroveň kompetencí; Souvislosti funkční gramotnosti s ekonomickým statusem a s profesí; Souvislosti kompetencí a odměňování; Rozvoj funkční gramotnosti v dospělosti; Kontext a důsledky vzdělávací expanze. Proměny českého školství, úrovně vzdělání, sociálních nerovností, gramotnosti a uplatnění absolventů.

  Signatura: E-9505

   

  Přehled změn v mzdovém účetnictví a pracovním právu 2011-2014 / Petr Bukovjan ... [et al.]

  Praha :Dashöfer, 2014. 198 s. ISBN: 978-80-86897-97-4 (brož.)

  Anotace: Legislativní změny v oblasti pracovního práva v aktuálním znění k 1.1.2014, ale i změny tři roky nazpět, tedy od roku 2011. Zpracování v tabulkách zpřehlední, jak se daná problematika v jednotlivých letech vyvíjela. Každá změna je doplněna komentářem, příkladem a odkazem na jednotlivá hesla zabývající se stejnou či obdobnou problematikou. Výklad je v částech pracovní právo, sociální pojištění, zdravotní pojištění a daně z příjmů.

  Signatura: 27624

   

  Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 66, ročník 2012 - III. díl / Ústavní soud České republiky

  v Praze :C.H. Beck, 2014. 1 CD ROM. xx, 468 s. + 1 CD ROM ISBN: 978-80-7400-512-1 (váz.)

  Anotace: Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto díle nálezy č. 128 až 164 a usnesení č. 6, 7 z roku 2012.

  Signatura: 15392/66

   

  Sbírka souvztažností k účtům směrné účtové osnovy s opravami pro rok 2014 : příručka pro účetní a jiné ekonomické pracovníky /Jaroslav Jindrák

  [Olomouc] :ANAG, [2014]. 294 s. ISBN: 978-80-904256-5-1 (brož.)

  Anotace: Sbírka souvztažností rozpracovává vyhlášku č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o účetnictví pro účetní jednotky, které jsou podnikateli. Příloha k vyhlášce obsahuje Směrnou účtovou osnovu s účtovými třídami a skupinami. Uvedeny jsou všechny aktuální změny včetně těch, které nabývají účinnosti od 1.1.2014. Ve vydání pro rok 2014 došlo ke změnám v důsledku změny vyhlášky č. 467/2013 Sb., účetních standardů (Finanční zpravodaj č. 1/2014) a změn v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích. V těchto právních předpisech dochází k celé řadě změn v pojmech a zavedení některých nových pojmů, jako jsou např. právo stavby nebo závdavek.

  Signatura: 27628

   

  Sociální zabezpečení 2014 : státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postižením, sociální služby, pomoc v hmotné nouzi, životní a existenční minimum : redakční uzávěrka 3.2.2014

  Ostrava :Sagit, 2014. 240 s. ISBN: 978-80-7488-041-4 (brož.)

  Anotace: Zák. č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Zák. č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů. Zák. č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Zák. č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi. Zák. č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu. Ke všem zákonům jsou připojeny související vyhlášky, nařízení vlády a sdělení MPSV.

  Signatura: 27605/1015

   

  Specifika dokazování v daňovém řízení / Vendula Sochorová

  V Praze :C.H. Beck, 2014. xiv, 193 s. ISBN: 978-80-7400-520-6 (brož.)

  Anotace: Publikace poskytuje ucelený pohled na problematiku dokazování v daňovém řízení a snaží se poskytnout návod k řešení praktických problémů souvisejících s dokazováním v daňovém řízení. První dvě kapitoly se věnují základním teoretickým východiskům důkazního řízení a srovnání dokazování v jednotlivých typech právních procesů. Jsou v nich identifikovány základní principy dokazování, je podán ucelený přehled teorií věnujících se institutu důkazního břemena a je poukázáno na odlišnosti daňového důkazního řízení od dokazování v odlišných právních procesech. Následují kapitoly prakticky zaměřené, v nichž je podán podrobný výklad právní úpravy dokazování v daňovém řízení, jsou popsány nejtypičtější důkazní prostředky a jejich specifika a závěrem je rozveden způsob rozložení důkazního břemena v daňovém řízení. Kapitoly jsou doplněny bohatými odkazy na judikaturu a také zkušenostmi ze zahraničí.

  Signatura: 27619

   

  Zástavní právo / Josef Pelech

  Plzeň :Čeněk, 2013. 192 s. ISBN: 978-80-7380-466-4 (brož.)

  Anotace: Ucelený výklad zástavního práva v celém právním řádu. Vymezení pojmu, nástin historického vývoje. Rozbor právní úpravy (zajišťovací a uhrazovací funkce, subjekty, předmět zástavního práva, zástavním právem zajištěná pohledávka, vznik zástavního práva, neplatná ujednání, zánik, promlčení a výkon zástavního práva). Podzástavní právo. Německá právní úprava zástavního práva k pozemkům, nástin komparatistiky české právní úpravy k nemovitým věcem s německou právní úpravou a stav v jiných evropských zemích. Podle této právní úpravy se posuzují právní poměry vzniklé před dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku (účinný od 1.1.2014).

  Signatura: 27608

   

  Zpravodajství a zpravodajské služby / Luděk Michálek ... et al.

  Plzeň :Čeněk, 2013. 303 s. : ISBN: 978-80-7380-428-2 (brož.)

  Anotace: Obsah akademické disciplíny nazvané zpravodajská studia, která se zabývá teorií a praxí zpravodajství z pohledu zpravodajské činnosti a zpravodajských institucí. První část publikace je zaměřena na teorii zpravodajské činnosti, zpravodajské obory, historický vývoj a management zpravodajské činnosti. Další část se zabývá zpravodajskými službami, jejich organizací, úkoly a právními aspekty fungování, tedy oblastí institucionální (popsány jsou zpravodajské služby v ČR a SR a nejvýznamnější služby Evropy a světa). Zmíněna je též metodologie práce s informacemi a produkce výsledné znalosti, tedy zpravodajská analytika. Publikace může být přínosný pro zájemce o problematiku práce s informacemi a činnost zpravodajských služeb.

  Signatura: 27609

   

  Živnostenské podnikání : předpisy regulující podnikání : redakční uzávěrka 3.2.2014

  Ostrava :Sagit, 2014. 256 s. ISBN: 978-80-7488-042-1 (brož.)

  Anotace: Zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Zák. č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech. Zák. č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR. Zák. č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu a o změně zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zák. č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů . Zák. č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách. Zák. č. 47/2002 Sb., o podpoře malého a středního podnikání a o změně zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy ČR, ve znění pozdějších předpisů. Zák. č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace v členských státech EU. Zák. č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven v noční době. Zák. č. 222/2009 Sb., o volném pohybu služeb. Znění souvisejících vyhlášek a nařízení vlády.

  Signatura: 27605/1016

   


   

  Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

  Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

  Odborná knihovna MF

  Nejčtenější