Novinky

Knižní novinky v období 17. - 23.2.2014

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby veřejnosti
 • Služby knihovny
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • Byla deflace opravdu hrozbou? / Václav Klaus
 • Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : redakční uzávěrka 13.1.2014
 • DPH 2014 : zákon s přehledy / Jiří Dušek
 • Daňové trestné činy / Jan Kocina
 • International Financial Reporting Standards [2014] : required for annual reporting periods beginning on 1 January 2014. Part A / IFRS Foundation
 • International Financial Reporting Standards [2014] : required for annual reporting periods beginning on 1 January 2014. Part B / IFRS Foundation
 • Matematika : příprava k přijímacím zkouškám na VŠE / Jindřich Klůfa, Lada Eliášová
 • Občanský soudní řád : komentář / Karel Svoboda ... [et al.]
 • Oceňování : zákon a vyhláška o oceňování majetku, další předpisy, nová vyhláška o ocenování majetku 2014 : redakční uzávěrka 13.1.2014
 • Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů : vznik odpovědnosti, existence rizika, preventivní opatření, správné postupy v krizové situaci : hotová řešení pro generální ředitele, jednatele, členy představenstev a dozorčích rad s kom
 • Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii: cesta bez zpátečního lístku? / Robert Zbíral
 • Příklady z trestního práva hmotného a procesního / Tomáš Gřivna ... [et al.]
 • Rodinné právo : sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte, registrované partnerství : znění předpisů k 1.1.2014
 • Svět 2014 / [editor Daniel Franklin] ; The Economist
 • Zombie banks : how broken banks and debtor nations are crippling the global economy / Yalman Onaran

 

Byla deflace opravdu hrozbou? / Václav Klaus

Praha :Institut Václava Klause , 2014. 44 s. ISBN: 978-80-87806-04-3 (brož.)

Anotace: Autorova kritická reakce na devizové intervence, které v listopadu 2013 učinila ČNB s cílem snížení měnového kurzu koruny. Polemika s rozhodnutím vedení ČNB o hrozbě deflace a argumenty, proč V. Klaus nesouhlasí s devizovými intervencemi ČNB. Přetisky pěti článků V. Klause k této problematice a jeho spekulace o důvodech ČNB k tomuto rozhodnutí.

Signatura: 27563

 

Cestovní náhrady. Mzdové a platové předpisy : redakční uzávěrka 13.1.2014 /

Ostrava :Sagit, 2014. 208 s. ISBN: 978-80-7488-028-5 (brož.)

Anotace: Zákony a další předpisy jsou rozděleny do dvou částí: cestovní náhrady a mzdové a platové předpisy (podle zákoníku práce, v rozpočtové sféře podle zvláštních zákonných úprav, předpisy související s odměňováním, náhrada mzdy, odstupné a odměňování prací konaných mimo pracovní poměr). Znění zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (vybraná ustanovení). Zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech. Zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů (vybraná ustanovení). Zák. č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu. Zák. č. 201/1997 Sb., o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zák. č. 143/1992 Sb. Znění souvisejících vyhlášek a nařízení vlády.

Signatura: 27605/1002

 

Daňové trestné činy / Jan Kocina

Plzeň :Čeněk, 2014. 358 s. ISBN: 978-80-7380-442-8 (brož.)

Anotace: Monografie komplexně seznamuje s problematikou daňového práva, a to jak z pohledu trestního práva, tak i správního práva, reprezentovaného zejména daňovým řádem a souvisejícími právními předpisy. Úvod přibližuje právněhistorický vývoj trestní úpravy daňových trestních činů od roku 1835 do roku 2009. Nosná část monografie je věnována tzv. daňovým trestným činům, jejichž úprava se nachází ve druhém dílu VI. hlavy trestního zákoníku. Nejčastěji se vyskytující daňové trestné činy jsou rozebírány s důrazem na platnou právní úpravu, jsou popsána vývojová stadia trestné činnosti, důvody zániku trestní odpovědnosti a především pak institut účinné lítosti. V návaznosti na problematiku je také věnována pozornost daňovým únikům v daňových rájích a Evropské unii a jejímu vlivu na daně. Publikace poskytuje komparaci úpravy daňových trestných činů se Slovenskou republikou a Německou spolkovou republikou.

Signatura: 27601

 

DPH 2014 : zákon s přehledy /Jiří Dušek

Praha :Grada, 2014. 251 s. : ISBN: 978-80-247-5119-1 (brož.)

Anotace: Úplné znění zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších zákonů. Následují přehledná zobrazení nejfrekventovanějších oblastí zákona v grafických znázorněních. Pozornost je věnována také stavební činnosti v režimu přenesení daňové povinnosti. V příloze jsou uvedeny formuláře se seznamem základních sazeb v EU včetně DIČ, přiznání k DPH, souhrnné hlášení aj. Právní stav publikace je k 1.1.2014.

Signatura: 27568

 

International Financial Reporting Standards [2014] : required for annual reporting periods beginning on 1 January 2014.Part A / IFRS Foundation

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví [2014] :: povinné pro roční vykazovaná období začínající 1. lednem 2014.

London :International Accounting Standards Board, c2013. 1354 s. ISBN: 978-1-909704-18-3 (brož.)

Anotace: Publikace přináší nejnovější oficiální konsolidované znění všech mezinárodních standardů (IFRS 1-8,10-13, IAS a výkladů IFRIC a SIC) účinných k 1. lednu 2014. Nově přináší aktualizované IFRS 1, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 13, IAS 7, 12, 24, 27, 28, 32, 34, 36 a 39 a nový výklad IFRIC 21 (odvody). Toto vydání nezahrnuje standardy s datem účinnosti po 1. lednu 2014. Texty standardů jsou doplněny úvodem a koncepčním rámcem pro sestavování a předkládání účetní závěrky.

Signatura: 27607I

 

International Financial Reporting Standards [2014] : required for annual reporting periods beginning on 1 January 2014.Part B / IFRS Foundation

Mezinárodní standardy účetního výkaznictví [2014] :: povinné pro roční vykazovaná období začínající 1. lednem 2014.

London :International Accounting Standards Board, c2013. 2155 s. ISBN: 978-1-909704-19-0 (brož.)

Anotace: Druhý díl příručky Mezinárodních standardů účetního výkaznictví přináší doprovodné dokumenty ke Koncepčnímu rámci, standardům IFRS, IAS, výkladům IFRIC a SIC platným k 1. lednu 2014. Dále zahrnuje aktualizovanou příručku due process pro IASB a IFRIC, stanovy Nadace IFRS, tabulkový seznam standardů dle data vydání a výkladový slovník vybraných termínů účetního výkaznictví.

Signatura: 27607II

 

Matematika : příprava k přijímacím zkouškám na VŠE /Jindřich Klůfa, Lada Eliášová

Praha :Ekopress, 2013. 133 s. : ISBN: 978-80-86929-98-9 (brož.)

Anotace: Soubor variant příkladů středoškolské matematiky v oddílech: rovnice a nerovnice, posloupnosti a funkce, exponenciální a logaritmická funkce, goniometrická funkce, komplexní čísla, kombinatorika a analytická geometrie.

Signatura: 27540

 

Občanský soudní řád : komentář /Karel Svoboda ... [et al.]

V Praze :C.H. Beck, 2013. xxiii, 1398 s. ISBN: 978-80-7400-506-0 (váz.)

Anotace: Komentované znění zák. č. 99/1963 Sb., ve znění pozdějších předpisů (naposledy zák. č. 293/2013 Sb.). Komentář ve znění k 1.1.2014, kdy nabude účinnosti řada procesních a souvisejících hmotněprávních předpisů, k jejichž přijetí došlo ve druhé polovině roku 2013.

Signatura: 27542

 

Oceňování : zákon a vyhláška o oceňování majetku, další předpisy, nová vyhláška o ocenování majetku 2014 : redakční uzávěrka 13.1.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 240 s. ISBN: 978-80-7488-030-8 (brož.)

Anotace: Znění zák. č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů. Přehled oceňovací vyhlášky. Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování majetku (oceňovací vyhláška). Navazující sdělení MF.

Signatura: 27605/1004

 

Osobní odpovědnost a rizika statutárních zástupců a ředitelů : vznik odpovědnosti, existence rizika, preventivní opatření, správné postupy v krizové situaci : hotová řešení pro generální ředitele, jednatele, členy představenstev a dozorčích rad s kompletním zpracováním nového občanského zákoníku a souvisejících norem /[Jiří Beran ... et al.]

Praha :FORUM, 2013-. 1 CD. 1 sv. + 1 CD

Anotace: Přehled odpovědností členů statutárních orgánů a exekutivních manažerů ve všech typech obchodních společností. Publikace byla přepracována se zohledněním změn, které vyplývají z nového občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích a dalších novelizací relevantních předpisů s účinností od 1.1.2014. Věnuje se mimo jiné změnám v právním postavení ředitelů (jednatelů, dalších vedoucích manažerů), souběhu funkce, nutným úpravám smluvní agendy, důsledkům protiprávního jednání podnikatelů, ochraně spotřebitele, hospodářské soutěži či veřejné zakázce.

Signatura: 27558

 

Přenos pravomocí členských států na Evropskou unii: cesta bez zpátečního lístku? / Robert Zbíral

Praha :Leges, 2013. 224 s. ISBN: 978-80-87576-72-4 (brož.)

Anotace: Je přenos pravomocí členských států na EU nezvratným procesem? Vymezení pojmu pravomoc ve světle integračního procesu a teoretický rámec zpětného přenosu (zpětvzetí). Charakteristika přenosu pravomocí členských států na EU (komparace z pohledu ústavního práva členských zemí a unijního práva). Způsoby a možnosti částečného a úplného zpětvzetí pravomocí EU. Procesní podmínky zpětného přenosu v ústavním právu členských zemí s důrazem na ČR. Empirická analýza hloubky přenosu pravomocí na EU (míra vlivu unijní legislativy, případová studie měnové unie). Možnosti úplného převzetí pravomocí nutně spojené s vystoupením ze svazku EU. Odpovědi i na otázky, zda existují příklady zpětného přenosu pravomocí a zda již bylo dosaženo stavu, kdy členské státy jsou s EU natolik spjaty, že zpětvzetí pravomocí reálně pozbylo smyslu.

Signatura: 27570

 

Příklady z trestního práva hmotného a procesního / Tomáš Gřivna ... [et al.]

Praha . :Leges, 2013. 87 s. ISBN: 978-80-87576-60-1 (brož.)

Anotace: Učební text s příklady případů z trestního práva hmotného a procesního a z trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. Studenti se tímto učí aplikovat získané znalosti a právní normy. V učebnici nejsou uvedena správná řešení.

Signatura: 27493

 

Rodinné právo : sociálně-právní ochrana dětí, mezinárodněprávní ochrana dítěte, registrované partnerství : znění předpisů k 1.1.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 192 s. ISBN: 978-80-7488-022-3 (brož.)

Anotace: Vybraná ustanovení Usnesení předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku ČR. Zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (vybraná ustanovení). Zák. č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí. Vybraná ustanovení zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Související Vyhlášky a Sdělení MZV (úmluvy o právech dítěte, o vymáhání výživného v cizině apod.). Zák. č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství a prováděcí vyhláška k němu.

Signatura: 27605/996

 

Svět 2014 / [editor Daniel Franklin] ; The Economist

Praha :Economia, c2013. 114 s. : ISBN: 978-80-85378-63-4 (brož.)

Anotace: Ročenka prestižního ekonomického týdeníku The Economist v české verzi. Články o očekávaných událostech v roce 2014. Předpovědi některých ekonomických a politických tendencí v jednotlivých světových oblastech (Evropa, USA a Amerika, Asie a Tichomoří, Čína, Blízký východ a Afrika) i celosvětově a obecně v oblasti financí, obchodu, technologií, vědy a společnosti. Přehledná předpověď pro 81 zemí a 15 průmyslových odvětví v číslech. V úvodu jsou komentovány i předpokládané politické a ekonomické události v České republice.

Signatura: 27561

 

Zombie banks : how broken banks and debtor nations are crippling the global economy /Yalman Onaran

"Zombie" banky :: jak zruinované banky a státy-dlužníci ochromují světové hospodářství

Hoboken :Bloomberg Press/Wiley, c2012. xvii, 184 s. : ISBN: 978-1-118-09452-5 (váz.)

Anotace: Autor se věnuje konceptu "zombie bank" - neefektivních finančních institucí s toxickými aktivy ve svých bilancích, které v době finanční krize byly zachraňovány státem a mají často negativní ekonomickou hodnotu, nesprávně oceněná aktiva a přežívají nadále díky státním garancím a intervencím. Nejprve téma rozebírá v historických souvislostech a ukazuje, jak tento koncept vedl v Japonsku ke "ztracené dekádě" 90. let dvacátého století. Další kapitoly se zabývají problémy Evropy - bankrotujícími státy a zruinovanými bankami - a jejich vzájemnou provázaností. Autor rozebírá dluhovou krizi v periferních zemích eurozóny (Řecko, Portugalsko, Irsko a Španělsko) a ukazuje souvislosti tohoto stavu s problémy bank v ostatních zemích, podrobně analyzuje bankovní systém Německa, Irska a Islandu a podobnosti jejich problémů. Následně se jeho pozornost obrací na USA - na zombie banky a hodnocení procesu jejich záchrany, na snahy politiků o zabránění další finanční krizi a na potíže a bubliny vznikající na trhu s bydlením a jejich spojitost s bankami. V závěru se autor soustředí na nebezpečí finančních derivátů a na banky "too-big-to-fail" a představuje řešení problémů, na které v knize poukázal.

Signatura: 27594

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější