Novinky

Knižní novinky v období 16. - 22.6.2014

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • Abeceda DPH 2014 / Jana Ledvinková, Zdeněk Kuneš, Zdeněk Vondrák
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Státní odborný dozor nad bezpečností práce : redakční uzávěrka 22.4.2014
 • Do emission trading schemes facilitate efficient abatement investments? an experimental study / Silvester van Koten
 • Efektivita vzdělávání : jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců / Jaroslava Ester Evangelu, Frank van Bommel, Ondřej Juřička
 • Fiskální a měnová politika a jejich vliv na mezinárodní podnikání a konkurenceschopnost v zemích EU / Květa Kubátová a kolektiv
 • Pirátství : boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese / Adrian Johns ; [z anglického originálu ... přeložili Lucie Chlumská a Ondřej Hanus]
 • Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady k 1.1.2014 / Marta Ženíšková
 • Poplatky : správní, soudní, místní, ostatní : redakční uzávěrka 19.5.2014
 • Průvodce novelou zákona o DPH : ve vazbě na nový občanský zákoník s účinností od 1.1.2014 : s komentářem a příklady / Jana Ledvinková
 • Rozpočtová skladba a účetnictví 2014 pro územní samosprávné celky / Jiří Lorenc, Jana Kašpárková
 • Saving Europe : how national politics nearly destroyed the euro / Carlo Bastasin
 • Společnost s ručením omezeným / Jan Hejda ... [et al.]
 • Záměrně plochá diskuse o ukrajinské krizi / [editor Václav Klaus]

Abeceda DPH 2014 / Jana Ledvinková, Zdeněk Kuneš, Zdeněk Vondrák

Praha :ANAG, 2014. 319 s. : ISBN: 978-80-7263-868-0 (kroužková vazba)

Anotace: Publikace je koncipovaná jako výklad jednotlivých situací v podnikatelském životě plátce daně. Zahrnuje základní pojmy pro účely zákona o DPH, předmět daně, zahájení podnikatelské činnosti, pravidla pro uplatnění nároku na odpočet daně, pravidla pro vystavování daňových dokladů, stanovení základu daně, oprava základu daně a sazby daně, sazby daně, dodání zboží, poskytnutí služby, obchodování mezi členskými státy, dovoz zboží, vývoz, zvláštní režimy, správa DPH. Jednotlivé řešené oblasti jsou doplněny praktickými příklady.

Signatura: 27734

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci. Státní odborný dozor nad bezpečností práce : redakční uzávěrka 22.4.2014 

Ostrava :Sagit, 2014. 400 s. ISBN: 978-80-7488-054-4 (brož.)

Anotace: Vybraná ustanovení zák. č. 262/2006 Sb., zákoníku práce. Zák. č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví ... (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví (vybraná ustanovení). Zák. č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě (vybraná ustanovení). Zák. č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce. Platné znění souvisejících nařízení vlády a vyhlášek.

Signatura: 27605/1028

 

Do emission trading schemes facilitate efficient abatement investments? an experimental study /Silvester van Koten

Usnadňují systémy obchodování s emisemi efektivní investice do snižování emisí? :: experimentální studie

Prague :CERGE-EI, January 2014. 34 s. : ISBN: 978-80-7343-307-9 (CERGE UK Praha, brož.)

Anotace: Hlavním cílem cap-and-trade programů je nákladově efektivní snižování emisí látek znečišťujících životní prostředí. Studie se zaměřuje na nákladovou efektivitu snižování emisí skleníkových plynů prostřednictvím největšího světového cap-and-trade programu - EU ETS (EU carbon emission trading scheme/evropský systém obchodování s uhlíkovými emisemi) a to zejména na redukci dosaženou zaváděním čistších technologií. Autoři experimentálně ověřují, zda jsou tyto programy oprávněně považovány za nákladově efektivní metodu.

Signatura: E-9516

 

Efektivita vzdělávání : jak získat zpět vložené investice do rozvoje zaměstnanců /Jaroslava Ester Evangelu, Frank van Bommel, Ondřej Juřička

Ostrava :KEY Publishing, 2013. 135 s. : ISBN: 978-80-7418-197-9 (váz.)

Anotace: Publikace vysvětluje vzdělávací programy, jako promyšlené systémy opodstatněných vstupů, procesů, produktů a výstupů (systém VPPV). Popisuje proces vzdělávání v návaznosti na další firemní procesy, efektivní postup při sestavení vzdělávacích a rozvojových programů, využití kompetenčních modelů pro ušetření nákladů v oblasti vzdělávání, metody kvantifikace nákladů na vzdělávání a možnosti prezentace a argumentace vzdělávacích rozpočtů managementu. Výklad doprovázejí praktické příklady.

Signatura: 27721

 

Fiskální a měnová politika a jejich vliv na mezinárodní podnikání a konkurenceschopnost v zemích EU / Květa Kubátová a kolektiv

Plzeň :Čeněk, 2014. 131 s. : ISBN: 978-80-7380-493-0 (brož.)

Anotace: Výsledky výzkumu z oblasti konkurenceschopnosti podniků v mezinárodním podnikání v rámci EU. Analýza podnikatelského prostředí v EU s ohledem na fiskální a měnovou politiku a konkurenceschopnost. Nové přístupy k řešení problémů fiskální a měnové politiky v období krize a následného očekávaného oživení. Jednotlivé kapitoly se zabývají podnikáním na mezinárodních trzích veřejných zakázek v EU, konkurenčním prostředím u veřejných zakázek, způsobem ovlivňování ceny veřejných zakázek zahraničními dodavateli (na příkladu případové studie ze Slovenské republiky), daní korporací (porovnání v rámci států Velké Británie, Německa a Francie), veřejnou podporou podniků v EU a výměnnými kurzy a konkurenceschopností (včetně hodnocení Slovenské republiky).

Signatura: 27762

 

Pirátství : boje o duševní vlastnictví od Gutenberga po Gatese /Adrian Johns ; [z anglického originálu ... přeložili Lucie Chlumská a Ondřej Hanus]

Brno :Host, 2013. 633 s. : ISBN: 978-80-7294-711-9 (brož.)

Anotace: Je stahování z internetu legální a jak stará jsou autorská práva? Duševní pirátství není produktem až digitální éry. Autor popisuje a analyzuje střety o duševní vlastnictví od dob prvních tiskařských technologií v šestnáctém století až po internet ve století jednadvacátém. Jeho poznatky přispívají k aktuálním debatám na téma volného přístupu k informacím a jejich užívání, svobody kultury atp. Johnson nabízí přehled potenciálních přístupů k vyřešení krize duševního vlastnictví.

Signatura: 27729

 

Pojistné na sociální zabezpečení s komentářem a příklady k 1.1.2014 / Marta Ženíšková

Olomouc :ANAG, 2014. 159 s. ISBN: 978-80-7263-861-1 (brož.)

Anotace: Výklad předpisů souvisejících s odvodem pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Komentář k jednotlivým ustanovením zák. č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších zákonů. Příklady. Tabulka s minimálními částkami u OSVČ. Vzory tiskopisů.

Signatura: 27736

 

Poplatky : správní, soudní, místní, ostatní : redakční uzávěrka 19.5.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 160 s. ISBN: 978-80-7488-059-9 (brož.)

Anotace: Znění zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. Zák. č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích. Zák. č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích. Související vyhlášky. Vybraná ustanovení zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku. Vybraná ustanovení zák. č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci. Zákony, nařízení vlády a vyhlášky upravující ostatní poplatky (u některých zákonů jen vybraná ustanovení): zák. č. 201/2013 Sb., o ochraně ovzduší, zák. č. 348/2005 Sb., o rozhlasových a televizních poplatcích a o změně některých zákonů, zák. č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva, zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zák. č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, zák. č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby.

Signatura: 27605/1033

 

Průvodce novelou zákona o DPH : ve vazbě na nový občanský zákoník s účinností od 1.1.2014 : s komentářem a příklady /Jana Ledvinková

Praha :1. VOX, 2014. 71 s. : ISBN: 978-80-87480-24-3 (brož.)

Anotace: Základní změny zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění platném k 1.1.2014. Výklad nové terminologie vycházející z nově koncipovaného soukromého práva. Řešení výkladových problémů vznikajících při každodenní aplikaci zákona o DPH.

Signatura: 27744

 

Rozpočtová skladba a účetnictví 2014 pro územní samosprávné celky / Jiří Lorenc, Jana Kašpárková

Polešovice :M LORDY, 2014. 593 s. ISBN: 978-80-260-5920-2 (brož.)

Anotace: Základní rysy rozpočtového procesu, podrobný výklad rozpočtové skladby, interpretace problematických nebo málo známých oblastí rozpočtu a nejčastější chyby, kterých se územní samosprávné celky dopouštějí. Přehled nejdůležitějších změn novely vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, která byla publikována pod č. 464/2013 Sb. Aktuální informace pro účetní pracovníky a příklady účtování. Podrobnější popis dotačního řízení. Postupy při schvalování účetních závěrek. Účtový rozvrh. Odkazy na rekodifikaci občanského zákoníku.

Signatura: 27733

 

Saving Europe : how national politics nearly destroyed the euro /Carlo Bastasin

Záchrana Evropy :: jak národní politika téměř zničila euro

Washington :Brookings Institution Press, c2012. viii, 405 s. ISBN: 978-0-8157-2196-3 (váz.)

Anotace: Kniha ukazuje, jak spojení mezinárodního hospodářství a národních politik dostalo evropskou měnovou unii na pokraj zhroucení a jakým způsobem se tomuto nešťastnému vývoji podařilo uniknout. Autor analyzuje dění za scénou při evropských vyjednáváních od propuknutí finanční krize a kolapsu hlavních finančních institucí v roce 2008 do počátku r. 2012 a hledá skutečné příčiny krize eurozóny. Dokumentuje chování významných soudobých osobností působících na mezinárodní scéně - kancléřky Merkelové, prezidenta Sarkozyho, předsedy ECB Tricheta, prezidenta Deutsche Bundesbank Webera, aj. Zastává názor, že krize eurozóny měla politický původ a byla podnícena sobeckými zájmy národních politik, obranou národních výsad v oblasti politiky a finančnictví a nedostatkem podpory pro sdílení nadnárodní svrchovanosti. Krize eura a pochybnosti o projektu společné měny a evropské měnové unie jsou podle autora dány především oportunismem jednotlivých států (projevujícím se nejen v Řecku, ale i ve většině členských států včetně Německa) a autor vyvozuje, že krize eurozóny povede k evropské politické unii.

Signatura: 27656

 

Společnost s ručením omezeným / Jan Hejda ... [et al.]

Olomouc :ANAG, 2014. 279 s. ISBN: 978-80-7263-870-3 (brož.)

Anotace: Publikace přibližuje zásadní změny v právní úpravě společnosti s ručením omezeným a jejich praktické dopady po rozsáhlé rekodifikaci soukromého práva v ČR. Z obsahu: právní úprava, založení a vznik, rozdělování zisku, odměňování, převody majetku a poskytování služeb mezi spojenými osobami, půjčky poskytované společnosti jejími společníky, účetnictví, ukončení účasti společníka a změny výše obchodního podílu, vybraná ustanovení obchodního zákoníku s poznámkami, změny účetní a daňové legislativy.

Signatura: 27735

 

Záměrně plochá diskuse o ukrajinské krizi / [editor Václav Klaus]

Praha :Institut Václava Klause , 2014. 67 s. ISBN: 978-80-87806-09-8 (brož.)

Anotace: Sborník je uveden shrnutím současné politické krize na Ukrajině. V další části je uveden text V. Klause a J. Weigla "Zabraňme zplošťování debaty o Ukrajině". V něm rozebírají pravděpodobné příčiny konfliktu na Ukrajině a jeho dopady především na mezinárodní politiku a další oblasti. Zmiňují historii tohoto státního celku. Varují před mezinárodními politickými zájmy Západu, Východu a jednostrannými interpretacemi krize. Následující části sborníku obsahují texty spolupracovníků IVK a další doplňkové texty, ve kterých se vyjadřují k tématu.

Signatura: 27745

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější