Novinky

Knižní novinky v období 15. - 21.9.2014

oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí
oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

Seznam knih:

 • Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice. Část první, Řízení nalézací / Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv
 • Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky : v globální světové ekonomice / Eva Kislingerová a kol.
 • Pracovněprávní předpisy. Zákon o zaměstnanosti. Úřady práce : odbory, ochrana zaměstnanců, inspekce práce : redakční uzávěrka 25.7.2014
 • Soudní a mimosoudní projednávání sporů : (rozhodčí řízení a mediace) : sborník z kulatého stolu [konaného 5.12.2013] / editoři Alexander J. Bělohlávek, Daniela Kovářová
 • Study on the impact of fiscal devaluation : final report TAXUD/2011/DE/338, FWC No. TAXUD/2010/CC/104 / CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, CAPP
 • The effects of low corporate tax rate on payroll tax evasion / Boryana Madzharova
 • Účetnictví pro úplné začátečníky 2014 / Věra Rubáková
 • Živnostenský zákon ; Zákon o živnostenských úřadech : komentář / Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová

 

Informace k jednotlivým knihám:

Civilní právo procesní : vysokoškolská učebnice.Část první, Řízení nalézací / Alena Winterová, Alena Macková a kolektiv

Praha :Linde Praha, 2014. 621 s. ISBN: 978-80-7201-940-3 (váz.)

Anotace: Aktuální výklad základních teoretických poznatků, základních principů a institutů civilního procesu nalézacího. Obecné výklady, základní principy soudnictví a civilního procesu, subjekty civilního procesu, instituty civilního procesního práva, jednotlivé druhy řízení v prvním stupni, opravná řízení a alternativní řešení sporů v ČR. Právní stav učebnice je ke dni 1.1.2014.

Signatura: 27833

 

Nové trendy ve vývoji konkurenceschopnosti podniků České republiky : v globální světové ekonomice /Eva Kislingerová a kol.

v Praze :C.H. Beck, 2014. xxvii, 171 s. : ISBN: 978-80-7400-537-4 (brož.)

Anotace: Cílem publikace je identifikovat, jakými charakteristikami se vyznačuje současný ekonomický systém a jaký dopad mají změny vnějšího prostředí a měnícího se ekonomického systému na fungování podniků. Vývoj posledních desetiletí v reálné ekonomice a také vývoj v ekonomické vědě ukazují, že základní ekonomické zákonitosti zůstávají v platnosti. Moderní ekonomika se vyznačuje především extrémní složitostí, specializací a dalšími znaky. Názvy kapitol: Konkurenční prostředí v ČR na začátku třetího tisíciletí; Správa společností a organizační struktury; Zaměstnanci a nové úlohy personálního managementu; Výkonnost podniku a její řízení optikou roku 2020; Insolvenční řízení jako proces nové alokace kapitálu; Specifika síťových odvětví a dopad regulace do výkonnosti firem; Význam a vývoj produkce a spotřeby obnovitelných zdrojů energie; Budoucnost konkurenceschopnosti českých podniků. Za každou kapitolou jsou odkazy na aktuální související literaturu, shrnutí kapitoly a klíčová slova.

Signatura: 27840

 

Pracovněprávní předpisy. Zákon o zaměstnanosti. Úřady práce : odbory, ochrana zaměstnanců, inspekce práce : redakční uzávěrka 25.7.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 224 s.

Anotace: Znění aktuálních zákonů a dalších souvisejících vyhlášek a nařízení vlády týkající se obecně ústavních principů, prováděcích předpisů k zákoníku práce, předpisů o zaměstnanosti, odborů, kolektivního vyjednávání, platební neschopnosti a inspekce práce. Zák. č. 1/1993 Sb., Ústava ČR. Zák. č. 262/2006 Sb., zákoník práce (vybraná ustanovení). Zák. č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu. Zák. č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců (vybraná ustanovení). Zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Zák. č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce ČR a o změně souvisejících zákonů. Zák. č. 120/1990 Sb., kterým se upravují některé vztahy mezi odborovými organizacemi a zaměstnavateli. Zák. č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání. Zák. č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů. Zák. č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Signatura: 27605/1038

 

Soudní a mimosoudní projednávání sporů : (rozhodčí řízení a mediace) : sborník z kulatého stolu [konaného 5.12.2013] /editoři Alexander J. Bělohlávek, Daniela Kovářová

Praha :HBT, 2014. 88 s. : ISBN: 978-80-87109-52-6 (brož.)

Anotace: Záznam průběhu kulatého stolu o náhradních způsobech řešení sporů, který proběhl v rámci akce Pražský právnický podzim 2013. Diskuse byly vedeny ve dvou blocích s názvy: Projednávání sporů v rozhodčím řízení a Od arbitráže k soudu a k mediaci. Účastníci diskusí byli přední představitelé tuzemské právní praxe a vědy. Publikace je doplněna vybranými judikáty. Z obsahu diskuse: základní otázky náhradních způsobů řešení sporů, soudní a mimosoudní vyrovnání v rekodifikaci soukromého práva, intenzivní aplikační zásahy soudů, nevstřícný postoj ČR k rozhodčímu řízení, rozhodcovská funkce, problematika bagatelních sporů, rozhodčí a mediační doložky, kvalita soudce a rozhodce, etický kodex advokáta a mediátora atd.

Signatura: E-9510

 

Study on the impact of fiscal devaluation : final report TAXUD/2011/DE/338, FWC No. TAXUD/2010/CC/104 /CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, CAPP

Studie dopadů fiskální devalvace :: závěrečná zpráva TAXUD/2011/DE/338, FWC No. TAXUD/2010/CC/104

Luxembourg :Office for Official Publications of the European Communities, 2013. 172 s. : ISBN: 978-92-79-29748-9 (brož.)

Anotace: Studie, připravená v konsorciu pod vedením CPB Netherlands Bureau for Economic Policy Analysis, zkoumá a porovnává makroekonomické a distribuční dopady fiskální devalvace (rozpočtově neutrální snížení zdanění mezd/práce spojené se změnou dalších daní nebo vládních výdajů) ve vybraných zemích (Francie, Itálie, Španělsko a Rakousko) a v Evropské unii jako celku. Analyzuje efektivnost fiskální (vnitřní) devalvace prostřednictvím kombinace makroekonomických a mikrosimulačních modelů, diskutuje také dlouhodobé dopady posunu od zdanění mzdy ke zdanění spotřeby. Autoři nejprve na základě odborné literatury a předchozích studií provádějí shrnutí dopadů fiskální devalvace a následně modelovým způsobem zjišťují výhodnost unilaterálního nebo multilaterálního provádění daňových posunů a odhadují jejich makroekonomické i mikroekonomické dopady ve zkoumaných zemích.

Signatura: E-9522

 

The effects of low corporate tax rate on payroll tax evasion / Boryana Madzharova

Dopady nízké sazby daně z příjmů právnických osob na únik v oblasti daně ze mzdy

Prague :CERGE-EI, September 2011. 38 s. : ISBN: 978-80-7343-251-5 (CERGE UK Praha, brož.)

Anotace: Empirická analýza problematiky úniků v oblasti odvodů na sociální zabezpečení a daně z mzdy v případě, že daň z příjmů právnických osob je ve srovnání s daní z mezd nízká. Autorka vytváří model, ve kterém zaměstnavatelé a zaměstnanci deklarují nižší mzdy daňovým úřadům, aby se vyhnuli srážkám z mezd. Používá panelová data na úrovni firem v Bulharsku za období 1997-2002, během něhož došlo k výraznému poklesu sazby daně z příjmů právnických osob a zároveň k značnému snížení nahlášených pracovních příjmů. Poukazuje na skutečnost, že problém těchto daňových úniků se v Bulharsku často vyskytuje, a studuje a kvantifikuje účinky sazeb daně ze mzdy a daně z příjmů právnických osob a jejich odlišných dopadů na přiznané mzdy a zdanitelný příjem firem.

Signatura: E-9515

 

Účetnictví pro úplné začátečníky 2014 / Věra Rubáková

Praha :Grada, 2014. 188 s. : ISBN: 978-80-247-5123-8 (brož.)

Anotace: Výklad základních účetních operací, principů a pojmů používaných v podvojném účetnictví doplněný řešenými i neřešenými případy z různých oborů podnikání. Z obsahu: majetek podniku a jeho krytí, rozvaha, účetní dokumentace, účtová osnova, základy účtování, účtování zásob, účtování na finančních účtech, účtové třídy.

Signatura: 27742

 

Živnostenský zákon ; Zákon o živnostenských úřadech : komentář /Petr Kameník, Milada Hrabánková, Marie Orlová

Praha :Wolters Kluwer, 2014. xxvii, 376 s. ISBN: 978-80-7478-471-2 (váz.)

Anotace: Úvod stručně mapuje historii legislativy živnostenského podnikání na českém území. Následuje komentované znění jednotlivých ustanovení živnostenského zákona č. 455/1991 Sb. a zákona o živnostenských úřadech č. 570/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů, s platností k 1.1.2014. Součástí výkladu jsou citace z důvodové zprávy a odkazy na související ustanovení a předpisy. Závěr publikace obsahuje znění nařízení vlády č. 278/2008 Sb., o obsahových náplních jednotlivých živností.

Signatura: 27839

 

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

 

Doporučované

Nejčtenější