Novinky

Knižní novinky v období 14. - 27.7.2014

oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí
oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • Business plán : krok za krokem / Radim Červený ... [et al.]
 • Global financial stability report : moving from liquidity- to growth-driven markets. April 2014 / International Monetary Fund
 • Hodnotový management ve finančním řízení : hodnota versus finance / Pavel Marinič
 • Minimální mzda v České republice a její srovnání v rámci členských států Evropské unie / Tomáš Pavelka
 • Moc v mezinárodním měnovém systému : evoluční přístup / Vladan Hodulák, Oldřich Krpec
 • Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku : komentář / Dana Ondrejová
 • Nová společnost s ručením omezeným : právo, účetnictví, daně / Lucie Josková ... [et al.]
 • Nový občanský zákoník úplně pro všechny / Veronika Ryšávková ... et al.
 • Pracovní právo 2014. Dotazy z praxe / Margerita Vysokajová a kolektiv autorů
 • Securitization under asymmetric information over the business cycle / Martin Kuncl
 • The least developed countries report 2013 : growth with employment for inclusive and sustainable development / UNCTAD
 • Zákon o ochraně hospodářské soutěže : komentář / David Raus, Andrea Oršulová

Business plán : krok za krokem /Radim Červený ... [et al.]

V Praze :C.H. Beck, 2014. xvii, 211 s. : ISBN: 978-80-7400-511-4 (brož.)

Anotace: Pojetí a metodologie tvorby business plánu (také podnikatelský plán či záměr). Praktický návod, jak postupovat v situaci, kdy je třeba zpracovat strategické dokumenty nezbytné pro realizaci nového, dosud ve firmě neexistujícího podnikání, případně pro řízený útlum už existujícího podnikání. Konkrétní postup vypracování business plánu, příklady a případové studie.

Signatura: 27780

 

Global financial stability report : moving from liquidity- to growth-driven markets.April 2014 / International Monetary Fund

Zpráva o globální finanční stabilitě :: posun od trhů poháněných likviditou k trhům poháněným růstem.

Washington :International Monetary Fund, 2014. xi, 170 s. : ISBN: 978-1-48435-746-0 (brož.)

Anotace: Publikace vydávaná 2x ročně Mezinárodním měnovým fondem. Hodnotí hlavní rizika, kterým čelí globální finanční trhy, za účelem rozpoznání systémové zranitelnosti. Tato zpráva se zaměřuje na současné podmínky na globálních finančních trzích i na významných regionálních trzích (USA, eurozóna, rozvíjející se ekonomiky), na problémy finanční stability a na přechod k růstu poháněnému investicemi a minimalizaci vedlejších dopadů na finanční stabilitu. Rozebírá sféru portfoliových investic na rozvíjejících se trzích za posledních 15 let, prohlubování a globalizaci jejich finančních trhů a zkoumá důsledky těchto změn pro stabilitu portfoliových toků a cen aktiv v rozvíjejících se ekonomikách. Dále se věnuje tématu finanční podpory systémově významných finančních institucí, státní ochrany bank "too big to fail" a problémům, které s sebou přináší.

Signatura: 27751

 

Hodnotový management ve finančním řízení : hodnota versus finance /Pavel Marinič

Praha :Wolters Kluwer, 2014. 259 s. : ISBN: 978-80-7478-405-7 (brož.)

Anotace: Finanční řízení jako integrální součást podnikového řízení má úzkou vazbu a propojení na ostatní subsystémy řízení, zejména účetnictví a controlling. Publikace je rozvržena do osmi kapitol, ve kterých jsou rozvedeny jednotlivé cíle a nástroje finančního řízení. Názvy kapitol: Základní aspekty a rámec podnikových financí jako nástroj finančního řízení; Specifika řízení osobních financí; Časový faktor a riziko v řízení financí; Základy hodnotového managementu, měření finanční výkonnosti a oceňování podniku; Zdroje kapitálu, kapitálová struktura, optimalizace kapitálové struktury; Finanční management podniku; Finanční krize a ochrana hodnoty podniku; Financování neziskových organizací.

Signatura: 27778

 

Minimální mzda v České republice a její srovnání v rámci členských států Evropské unie / Tomáš Pavelka

Praha :Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2014. 153 s. : ISBN: 978-80-86729-94-7 (brož.)

Anotace: Minimální mzda a její funkce. Postupné rozšiřování institutu minimální mzdy ve světě po jejím zavedení na konci 19. století, komparace dobových názorů a přehled přístupů různých ekonomických teorií. Minimální mzda v ČR před rokem 1989, postupné úpravy, současná podoba. Analýza vývoje minimální mzdy v ČR. Postavení minimální mzdy v rámci členských států EU. Analýza vývoje v jednotlivých státech, srovnání výše mzdy, dopady na nezaměstnanost. Snahy o zavedení celoevropské minimální mzdy.

Signatura: 27783

 

Moc v mezinárodním měnovém systému : evoluční přístup /Vladan Hodulák, Oldřich Krpec

Brno :Centrum pro studium demokracie a kultury (CDK), 2013. 183 s. ISBN: 978-80-7325-328-8 (brož.)

Anotace: Publikace se zabývá vztahem mezi peněžními systémy a mocí v mezinárodním prostředí s využitím nového metateoretického přístupu, kterým je obecný darwinismus. Po úvodu následuje metodologické a teoretické vymezení zkoumané problematiky. Druhá kapitola vymezuje evoluci státu, moci a mezinárodního systému. Další část se zabývá základními koncepcemi peněz a rolí moci. Následuje charakteristika vývoje a fungování mezinárodních peněžních systémů a závěrečná reinterpretace dynamického vztahu mezi státy a penězi v mezinárodním systému během několika klíčových událostí (vznik zlatého standardu ve Velké Británii, rozpad brettonwoodského systému, bankrot Argentiny z roku 2002). Závěr přináší poznání, že vztah mezi penězi a státem, stejně jako samotná charakteristika peněz i států se v čase a prostoru mění, ale tyto změny nejsou úplně nahodilé.

Signatura: 27782

 

Nekalá soutěž v novém občanském zákoníku : komentář /Dana Ondrejová

Praha :C.H. Beck, 2014. xvi, 364 s. ISBN: 978-80-7400-522-0 (váz.)

Anotace: Právní regulace nekalé soutěže je s účinností od 1.1.2014 obsažena v ustanovení §2972 - 2990 občanského zákoníku (dříve podle obchodního zákoníku). Publikace obsahuje komentované znění Hlavy III Závazky z deliktu, oddíl první a druhý. Podrobný výklad problematiky je doplněn o použitelnou judikaturu českých soudů i Soudního dvora EU. Text se nevyhýbá problémovým otázkám nové právní úpravy a srovnání s dřívější regulací.

Signatura: 27779

 

Nová společnost s ručením omezeným : právo, účetnictví, daně /Lucie Josková ... [et al.]

Praha :Grada, 2014. 207 s. ISBN: 978-80-247-4445-2 (brož.)

Anotace: Charakteristické znaky, právní úprava společnosti s.r.o. od 1.1.2014. Rozdíly oproti předchozí právní úpravě. Založení a vznik společnosti, základní kapitál. Předepsané náležitosti společenské smlouvy (vzor zakladatelské listiny). Postavení, změny společníků. Orgán společnosti (valná hromada, statutární orgán). Zrušení, likvidace a zánik společnosti.

Signatura: 27785

 

Nový občanský zákoník úplně pro všechny / Veronika Ryšávková ... et al.

Praha :Grada, 2014. 304 s. ISBN: 978-80-247-5157-3 (brož.)

Anotace: Ucelený průvodce novou právní úpravou občanského zákoníku, platného od roku 2014. Je sestaven z všeobecné, úvodní části a dále z oddílů člověk, rodina, dědictví, zvířata a věci, pozemky a stavby, smlouvy, spotřebitelé, bydlení, náhrada škody a nemajetkové újmy a právnické osoby. Každá část v úvodu vyjadřuje smysl úpravy, představuje souhrn novinek z každé popsané oblasti zákoníku a uvádí praktické příklady. Výklad má popularizační charakter.

Signatura: 27690

 

Pracovní právo 2014. Dotazy z praxe / Margerita Vysokajová a kolektiv autorů

Praha :Svaz účetních, 2014. 72 s. ISBN: 978-80-87367-49-0 (brož.)

Anotace: Aktuální změny a zkušenosti z praxe nové soukromoprávní úpravy v pracovněprávních vztazích - důsledky přijatých legislativních změn, problémy s výkladem a aplikací v praxi. Stanovisko MF k výkladu ustanovení § 38a zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Závěry z Koordinačního výboru ve věci příjmů autorů dle § 7 odst. 6 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, podléhajících srážkové dani z příjmů. Stanoviska k dotazům z praxe, např.: část odložené daně při jejím prvním účtování, koeficient pro krácení nároku na odpočet DPH, zůstatková cena zlikvidované budovy, účtování úpravy a rozvodu vody, DPH a třístranný obchod aj.

Signatura: 27600VII

 

Securitization under asymmetric information over the business cycle / Martin Kuncl

Sekuritizace při existenci asymetrických informací o hospodářském cyklu

Prague :CERGE-EI, February 2014. 63 s. : ISBN: 978-80-7343-310-9 (CERGE UK Praha, brož.)

Anotace: Autor zkoumá efektivitu finančního zprostředkování prostřednictvím sekuritizace při existenci asymetrických informací o kvalitě sekuritizovaných úvěrů. V teoretickém modelu (DSGE) ukazuje, že obecně poskytnutím implicitního rekurzu založeného na reputaci může emitent důvěryhodně signalizovat kvalitu jím sekuritizovaných úvěrů. Implicitní rekurz je implicitní podporou poskytovanou emitentem finančního produktu držiteli aktiva. Mechanismy popsané v této studii mohou přispět k pochopení nedávné finanční krize, protože kopírují některé výsledky pozorované před a během finanční krize na sekuritizačních trzích.

Signatura: E-9517

 

The least developed countries report 2013 : growth with employment for inclusive and sustainable development /UNCTAD

Zpráva o nejméně rozvinutých zemích světa z roku 2013 :: růst a zaměstnanost podporující přístupnější a udržitelný rozvoj

New York :United Nations, 2013. xv, XIII, 184 s. : ISBN: 978-92-1112864-2 (brož.)

Anotace: Zpráva OSN, zahrnující v současné době 49 nejméně rozvinutých zemí (LDC) světa, zkoumá souvislosti mezi investicemi, růstem a zaměstnaností. Konktrétně se zaměřuje na podporu růstu, který by vytvářel dostatečné množství kvalitních pracovních míst, jenž by těmto zemím umožnil dosáhnout snížení chudoby, růst přístupnější pro široké vrstvy a udržitelný rozvoj. Jednotlivé kapitoly se věnují současným trendům globální ekonomiky a jejich důsledkům pro LDC, jejich hospodářské výkonnosti, zkoumají demografickou dynamiku a trendy v zaměstnanosti. Charakterizují investice do rozvoje výrobních kapacit, akumulaci kapitálu, strukturální změny a makroekonomické strategie pro růst doprovázený vytvářením pracovních míst v soukromém i státním sektoru v LDC.

Signatura: E-9518

 

Zákon o ochraně hospodářské soutěže : komentář /David Raus, Andrea Oršulová

Praha :Wolters Kluwer, 2014. xii, 666 s. ISBN: 978-80-7478-470-5 (váz.)

Anotace: Komentované znění zák. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších zákonů (poslední změna zákonem č. 360/2012 Sb.). Související předpisy, související ustanovení. Praktický komentář se snaží reflektovat i nejzásadnější změny související s aplikací zákona, které plynou z rekodifikace práva soukromého, a obsahuje i komparativní poznámky ke slovenskému zákonu o ochrane hospodárskej súťaže. Právní stav publikace je k 1.3.2014.

Signatura: 27781

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Doporučované

Nejčtenější