Novinky

Knižní novinky v období 14. - 20.4.2014

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • 20 let Ústavy České republiky : ohlédnutí zpět a pohled vpřed / Aleš Gerloch, Jan Kysela a kolektiv
 • DPH 2014 : výklad s příklady / Svatopluk Galočík, Oto Paikert
 • Daňová evidence : komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ 2014 / Jana Pilátová a kolektiv
 • Digitální svět : 50 myšlenek, které musíte znát / Tom Chatfield ; [přeložila Irena Grusová]
 • Metody investování soukromého kapitálu v mezinárodním právu soukromém / Andrej Štaňko
 • Mikroekonomie - středně pokročilý kurz : sbírka řešených otázek a příkladů / Robert Holman, Dagmar Brožová
 • Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2014 / Zdeněk Schmied, František Vlasák
 • Obecná část občanského práva / Luboš Tichý
 • Procesní řízení pro manažery : jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli / Roman Fišer
 • Právo veřejných podpor Evropské unie : zákaz poskytování veřejných podpor a výjimky z tohoto zákazu / Jan Malíř
 • Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku : komentář / Jan Štandera
 • Vzestup a pád českého kapitalismu : ekonomický vývoj České republiky od roku 1989 / Martin Myant ; [přeložila Petra Luňáčková

 

20 let Ústavy České republiky : ohlédnutí zpět a pohled vpřed /Aleš Gerloch, Jan Kysela a kolektiv

Plzeň :Čeněk, 2013. 391 s. ISBN: 978-80-7380-448-0 (váz.)

Anotace: Sborník obsahuje příspěvky z konference věnované širokému spektru otázek od vzniku Ústavy přes tzv. materiální jádro ústavy i limity ústavodárce, metody interpretace, účelnost a techniku novelizací české Ústavy až po změny v postavení, činnosti a styly jednání důležitých ústavních orgánů. Konference se konala v prosinci 2012 v Parlamentu ČR.

Signatura: 27673

 

Daňová evidence : komplexní řešení problematiky daňové evidence pro OSVČ 2014 /Jana Pilátová a kolektiv

Olomouc :ANAG, 2014. 343 s. ; ISBN: 978-80-7263-863-5 (brož.)

Anotace: Ucelený pohled na daňovou evidenci pro OSVČ včetně DPH, daně silniční, daně z nemovitostí, sociálního i zdravotního pojištění. V publikaci jsou zohledněny změny, k nimž došlo v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Nově je zapracován i pohled na fyzickou osobu – podnikatele podle nového občanského zákoníku. Publikace nabízí doporučení, jak evidovat obchodní majetek, závazky, příjmy a výdaje v rámci daňové evidence a popisuje přechod z daňové evidence na vedení účetnictví a opačně. Součástí výkladu jsou i praktické příklady.

Signatura: 27686

 

Digitální svět : 50 myšlenek, které musíte znát /Tom Chatfield ; [přeložila Irena Grusová]

[Praha] :Slovart, 2013. 208 s. ISBN: 978-80-7391-720-3 (váz.)

Anotace: Základní informace z digitální kultury v souboru 50 hesel. Jejich srozumitelný výklad je doplněn zajímavostmi k danému heslu a někde i časovou osou. K zařazeným pojmům patří např. internet, WWW, elektronická pošta, značkovací jazyky, Web 2.0, malware, hackerství, kulturní jamming, spam, sémantický web, e-mail, blogování, strojový překlad, cloud computing, hlubinný web, virtuální světy, kyberválka, avatary aj.

Signatura: 27674

 

DPH 2014 : výklad s příklady /Svatopluk Galočík, Oto Paikert

Praha :Grada, 2014. 350 s. ISBN: 978-80-247-5118-4 (brož.)

Anotace: Znění zákona o DPH č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších zákonů. Komentář ke všem paragrafům zákona, včetně jednotlivých odstavců, po změnách vyvolaných novým občanským zákoníkem a zákonem o obchodních korporacích od roku 2014. Publikace reaguje i na průběžné změny v zákoně, které proběhly v roce 2013, a také na výklady GFŘ pokud se týká nespolehlivých plátců a ručení za daň. Výklad doplňuje cca 300 příkladů z praxe. Součástí publikace jsou i komentované přílohy (sazby zboží, služeb).

Signatura: 27666

 

Metody investování soukromého kapitálu v mezinárodním právu soukromém / Andrej Štaňko

Praha :Linde Praha, 2014. 158 s. : ISBN: 978-80-7201-904-5 (brož.)

Anotace: Podnikání v mezinárodním prostředí, komplexní přehled právně-ekonomické situace v oblasti nadnárodních holdingů. Prameny práva. Důvody mezinárodního plánování podnikání (daňové a regulatorní). Legalita a trestněprávní důsledky obcházení regulace. Zneužívání nadnárodních koncernu pro daňové úniky. Rizika mezinárodního podnikání. Typické transakce: financování, akviziční struktury, whitewash. Daňové výhody mezinárodního podnikání: vnitrostátní zdanění v ČR, zdanění mezinárodních koncernů, dvojí zdanění (Seychely, Kypr, Mauricius, International Business Company). Přehled právních řádů se srovnatelnými podmínkami výkonu zahraničního soudního rozhodnutí s úpravou v ČR (postavení Lichtenštejnska). Hlavní změny při rekodifikaci českého civilního práva v oblasti práva společností, v oblasti financování, v oblasti smluvních vztahů, v novém zákonu o mezinárodním právu soukromém a další vybrané změny.

Signatura: 27678

 

Mikroekonomie - středně pokročilý kurz : sbírka řešených otázek a příkladů /Robert Holman, Dagmar Brožová

V Praze :C.H. Beck, 2013. x, 187 s. : ISBN: 978-80-7400-045-4 (brož.)

Anotace: Sbírka řešených otázek a příkladů k učebnici Mikroekonomie (sign. 20757). Otázky a příklady jsou zaměřeny na aplikování ekonomické teorie a lepší porozumění mikroekonomických vztahů.

Signatura: 27646

 

Náhrada mzdy a nemocenské zaměstnance při dočasné pracovní neschopnosti nebo karanténě 2014 / Zdeněk Schmied, František Vlasák

Olomouc :ANAG, 2014. 167 s. ISBN: 978-80-7263-859-8 (brož.)

Anotace: Nemocenské pojištění, okruh nemocensky pojištěných zaměstnanců, podmínky stanovené pro účast na nemocenském pojištění. Vznik, trvání a zánik pojištění. Systém dávek. Náhrady mzdy, platu nebo odměny z dohody o pracovní činnosti nebo sníženého platu, snížené odměny v období prvních 14 dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény. Povinnosti zaměstnavatelů. Příklady s praktickou aplikací právních norem v praxi.

Signatura: 27687

 

Obecná část občanského práva / Luboš Tichý

V Praze :C.H. Beck, 2014. xviii, 372 s. ISBN: 978-80-7400-483-4 (brož.)

Anotace: Soukromé právo, jeho úprava, základní pojmy a terminologie. Principy a hodnoty. Prameny občanského práva. Subjektivní právo a jeho ochrana. Právní jednání. Uskutečňování projevu vůle. Předpoklady (náležitosti) právního jednání. Vady právních jednání a následky vadných právních jednání. Zastoupení (smluvní, zákonné zastoupení a opatrovnictví). Čas jako právní kategorie (význam času, promlčení, prekluze).

Signatura: 27667

 

Právo veřejných podpor Evropské unie : zákaz poskytování veřejných podpor a výjimky z tohoto zákazu /Jan Malíř

Praha :Ústav státu a práva AV ČR, 2013. xx, 304 s. ISBN: 978-80-87439-11-1 (brož.)

Anotace: Zmapování současného pojetí veřejných podpor a jejich zákazu v platném právu EU a jejich vliv na suverenitu členských států v ekonomické a finanční oblasti. Okolnosti vzniku regulace poskytování veřejných podpor, vývoj regulace a její předchůdci. Právní povaha a znaky veřejné podpory. Analýza a rozbor povahy zákazu poskytování veřejných podpor v právu EU. Výjimky ze zákazu. Orgány EU, které se podílejí na uplatňování a kontrole těchto výjimek.

Signatura: 27671

 

Procesní řízení pro manažery : jak zařídit, aby lidé věděli, chtěli, uměli i mohli /Roman Fišer

Praha :Grada, 2014. 173 s. : ISBN: 978-80-247-5038-5 (brož.)

Anotace: Procesní řízení je determinováno třemi klíčovými proměnnými - způsobem organizování (struktura), způsobem řízení (styl) a skutečným zažitým chováním lidí (kultura). Poznáním a postupným ovlivňováním těchto prvků může management firmy ovlivňovat skutečný potenciál, které procesní řízení do organizace přináší. Návazně na tyto proměnné kniha definuje čtyři základní úrovně zralosti procesního řízení – konektivitu, efektivitu, flexibilitu a dynamiku. Pro každou úroveň nabízí odpovídající metody a nástroje procesního řízení.

Signatura: 27643

 

Smlouva o dílo v novém občanském zákoníku : komentář /Jan Štandera

V Praze :C.H. Beck, 2013. xi, 191 s. ISBN: 978-80-7400-519-0 (váz.)

Anotace: Relativní majetková práva v zák. č. 89/2012 Sb., občanském zákoníku. Rozbor všech odpovídajících ustanovení v této oblasti (dílo - obecná ustanovení, určení ceny podle rozpočtu, stavba jako předmět díla, dílo s nehmotným výsledkem), způsoby aplikace zákona, upozornění na možné problémy a jejich řešení.

Signatura: 27665

 

Vzestup a pád českého kapitalismu : ekonomický vývoj České republiky od roku 1989 /Martin Myant ; [přeložila Petra Luňáčková]

Praha :Academia, 2013. 351 s. : ISBN: 978-80-200-2288-2 (váz.)

Anotace: Autor popisuje ekonomický vývoj v České republice od roku 1989 až do června roku 2002. Poskytuje obecný ekonomický úvod do tehdejší situace a věnuje se klíčovým kapitolám popřevratových ekonomických dějin. Kniha v první části představuje chronologicky ekonomickou transformaci a transformační depresi i následné krátké období úspěchu z vícera úhlů pohledu, obohacenou velkým množstvím citací a dat. Srovnává Českou republiku a další státy, které se ocitly v podobné situaci, a analyzuje jejich rozdílný přístup k přechodu z centrálně plánovaného hospodářství na tržní systém. Prostřední část se zaměřuje na roli a vliv centrální banky a kupónové privatizace. Poslední část zdůrazňuje úlohu průmyslu, především pak automobilového a chemického.

Signatura: 27676

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější