Novinky

Knižní novinky v období 13. - 19.1.2014

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • Cvičebnice německé gramatiky = Übungsbuch der deutschen Grammatik / Evelyn Frey & Roland Dittrich
 • Finance v globální ekonomice. I. Peníze a platební styk / Josef Jílek
 • Financial globalization: retreat or reset? : global capital markets 2013 / McKinsey Global Institute ; Susand Lund ... [et al.]
 • IFRIC interpretation 21: levies / International Accounting Standards Board
 • Improving fiscal performance through fiscal councils / by Robert Hagemann
 • Informace : historie, teorie, záplava / James Gleick ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Kašpar]
 • Katastr nemovitostí. Zeměměřictví. Pozemkové úpravy a úřady : podle stavu k 1.1.2014
 • Obtížné rozhovory : jak vyjednávat o věcech, na nichž nejvíce záleží / Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen ; [z anglického originálu ... přeložil Michal Čakrt]
 • Praktikum z obecného správního práva. 1. část / Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucie Madleňáková
 • Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. : komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura / Michaela Zuklínová
 • Soudní řád správní : komentář / Luboš Jemelka ... [et al.]
 • Tranzitivní ekonomiky : politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie / Martin Myant, Jan Drahokoupil ; [překlad Milan Žák ... et al.]
 • Základy organizace veřejné správy v ČR / Eva Horzinková, Vladimír Novotný
 • Čínsko-český ilustrovaný slovník / [přeložila Zuzana Bernardová]

 

Cvičebnice německé gramatiky = Übungsbuch der deutschen Grammatik /Evelyn Frey & Roland Dittrich

Brno :Edika , 2013. 1 CD. 224 s. : 1 CD ISBN: 978-80-266-0177-7 (brož.)

Anotace: Nejdůležitější gramatické jevy vyskytující se v běžných komunikačních situacích. Cvičení pro samostudium, výuku i přípravu na mezinárodní zkoušky.

Signatura: 27498

 

Čínsko-český ilustrovaný slovník / [přeložila Zuzana Bernardová]

V Praze :Slovart, 2012. 360 s. : ISBN: 978-80-7391-728-9 (váz.)

Anotace: Slovník obsahuje popsané ilustrace předmětů, lidí a situací z každodenního života pro rychlou a intuitivní výuku. Rozsáhlá slovní zásoba je tematicky rozdělená (člověk, sport, dům, práce, zahrada, profese, jídlo, architektura aj.).

Signatura: 27481

 

Finance v globální ekonomice. I. Peníze a platební styk / Josef Jílek

Praha :Grada, 2013. 660 s. : ISBN: 978-80-247-3893-2 (váz.)

Anotace: Teoretické a zejména praktické aspekty moderního pojetí peněz a finančního systému jako celku. Fungování finančního systému (zejména bankovního) a orientace v něm. Autor nejprve objasňuje tvorbu a zánik peněz. Uvádí příklady fungování bankovního systému bez centrální banky a s centrální bankou, doplněné o strukturu rozvah a výsledovek v obou typech bank, o pojištění vkladů, družstevním bankovnictví, nucené správě banky, bankovních krizích a švýcarském a islámském bankovnictví. Následuje kapitola o vývoji názorů na podstatu peněz z počátku 20. století věnovaná zejména rozdílům mezi neoklasickým přístupem a měnovou teorií produkce. Část věnovaná platebnímu styku popisuje bankovní platby, platební systémy a praxi platebního styku v řadě významných zemí (USA, EU, Japonsko, ČR).

Signatura: 27515I

 

Financial globalization: retreat or reset? : global capital markets 2013 /McKinsey Global Institute ; Susand Lund ... [et al.]

Finanční globalizace: ústup nebo nový start? :: globální finanční trhy v roce 2013

McKinsey Global Institute, 2013. 79 s. :

Anotace: Studie kvantifikuje a hodnotí trendy, které budou v následujících letech formovat kapitálové trhy, a objasňuje budoucnost finanční globalizace s ohledem na potřebu vytvořit vyrovnaný a stabilní globální finanční systém. Hlubší analýzy ukazují na přetrvávání hlubokých dopadů finanční krize na globální finanční trhy. Na základě databáze o finančních aktivech ve 183 zemích světa se tato studie zabývá trendy "finančního prohlubování" a finanční globalizace, vývojem globálních finančních trhů po roce 2007 a poklesem mezinárodního pohybu kapitálu. Rozebírá dva možné protikladné scénáře dalšího vývoje globálního finančního systému v nejbližších letech a analyzuje potenciální dopady pokračujícího pozastavení finanční globalizace (retreat scenario) i jejího úspěšného restartu (reset scenario).

Signatura: 27458

 

IFRIC interpretation 21: levies / International Accounting Standards Board

Výklad IFRIC 21: odvody

London :IFRS Foundation, May 2013. 17 s. : ISBN: 978-1-907877-90-2 (brož.)

Anotace: Nový výklad Rady pro mezinárodní účetní standardy týkající se odvodů (levies), které jsou úhradou orgánům státní správy a za které účetní jednotka neobdrží žádné konkrétní zboží ani služby. IFRIC 21 obsahuje pokyny, kdy vykázat závazek plynoucí z odvodů uložených orgány státní správy, a to jak pro odvody, které se účtují podle IAS 37 (Rezervy, podmíněné závazky a podmíněná aktiva), tak pro odvody, jejichž načasování a částka jsou jisté. Výklad zvažuje také řadu různých ujednání o odvodech. Ilustrováno na příkladech.

Signatura: 27457

 

Improving fiscal performance through fiscal councils / by Robert Hagemann

Zlepšení fiskální výkonnosti pomocí fiskálních výborů

Paris :Organisation for Economic Co-operation and Development, December 2010. 30 s. : ISBN: (brož.)

Anotace: Studie se věnuje možnostem zlepšení fiskální výkonnosti státu prostřednictvím nezávislé veřejné instituce - fiskálního výboru. Přináší syntézu dostupné literatury o nezávislých fiskálních institucích. Nejprve shrnuje hlavní problémy z hlediska důvodů pro zvažované zavádění nebo posilování fiskálních výborů a klíčové institucionální faktory. Následně informuje o praktických zkušenostech z fungování fiskálních institucí a o výsledcích a účinnosti institucionálních reforem v rozpočtové oblasti v některých zemích OECD (Rakousko, Belgie, Maďarsko, Dánsko, Švédsko, USA, Kanada, Nizozemsko, Chile).

Signatura: E-9463

 

Informace : historie, teorie, záplava /James Gleick ; [z anglického originálu ... přeložil Jan Kašpar]

Praha :Dokořán, 2013. 396 s. : ISBN: 978-80-7363-415-5 (Dokořán : váz.)

Anotace: Populárně naučná kniha o všem, co je páteří naší civilizace: o telekomunikaci, ochranných známkách, počítačích, genetice, spamu a memech, kompresi dat, kvantové mechanice i šifrách, slovnících, náhodě, entropii i řetězových dopisech. Autor uchopil téma od základu - knihu otevírá kapitola o "dálkové řeči" afrických bubeníků jako komunikačním kanálu a v dalších kapitolách seznamuje s historií a hlavními aspekty informačního věku. Zdánlivě mrtvá historická témata autor oživuje moderním pohledem teorie informace a v často překvapivých paralelách ukazuje, jak se současná civilizace dostala tam, kde nyní je.

Signatura: 27500

 

Katastr nemovitostí. Zeměměřictví. Pozemkové úpravy a úřady : podle stavu k 1.1.2014

Ostrava :Sagit, 2013. 256 s. ISBN: 978-80-7488-019-3 (brož.)

Anotace: Zák. č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí. Zák. č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech. Související vyhlášky. Sdělení č. 368/2013 Sb., seznam katastrálních pracovišť katastrálních úřadů, jejich názvy, sídla a územní obvody, ve kterých vykonávají působnost příslušného katastrálního úřadu k 1.1.2014. Zák. č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením. Související vyhlášky a nařízení. Zák. č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zák. č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů včetně související vyhlášky. Zák. č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů.

Signatura: 27022/993

 

Obtížné rozhovory : jak vyjednávat o věcech, na nichž nejvíce záleží /Douglas Stone, Bruce Patton, Sheila Heen ; [z anglického originálu ... přeložil Michal Čakrt]

Praha :Management Press, 2013. 339 s. : ISBN: 978-80-7261-261-1 (brož.)

Anotace: Definice obtížných rozhovorů. Metody vedení konstruktivního a úspěšného vyjednávání bez přemíry stresu a vypjatých emocí. Praktické příklady z domácího i pracovního prostředí.

Signatura: 27488

 

Praktikum z obecného správního práva. 1. část / Olga Pouperová, Kateřina Frumarová, Lucie Madleňáková

Praha :Leges, 2013. 80 s. ISBN: 978-80-87576-63-2 (brož.)

Anotace: Praktikum je určeno k procvičování znalostí úvodních témat obecného správního práva (veřejná správa, normy správního práva, prameny, formy činnosti a organizace veřejné správy, samospráva).

Signatura: 27484

 

Právní jednání podle občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. : komentář, srovnání se zahraničím a vybraná platná judikatura /Michaela Zuklínová

Praha :Linde Praha, 2013. 189 s. ISBN: 978-80-7201-918-2 (brož.)

Anotace: Komentář k ustanovením o právním jednání v § 545 až § 599 občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Signatura: 27524

 

Soudní řád správní : komentář /Luboš Jemelka ... [et al.]

V Praze :C.H. Beck, 2013. xx, 1142 s. ISBN: 978-80-7400-498-8 (váz.)

Anotace: Komentované znění zák. č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů. Názvy částí zákona: Základní ustanovení; Organizace; Řízení ve správním soudnictví; Zvláštní ustanovení k postavení soudců ve správním soudnictví; Ustanovení přechodná a zmocňovací; Účinnost. Komentář je doplněn odkazy na související ustanovení a předpisy a judikaturou. Znění zák. č. 131/2002 Sb., o rozhodování některých kompetenčních sporů.

Signatura: 27496

 

Tranzitivní ekonomiky : politická ekonomie Ruska, východní Evropy a střední Asie /Martin Myant, Jan Drahokoupil ; [překlad Milan Žák ... et al.]

Praha :Academia, 2013. 577 s. : ISBN: 978-80-200-2268-4 (váz.)

Anotace: Analýza ekonomické transformace v postkomunistických zemích střední a východní Evropy a v zemích bývalého Sovětského svazu od skončení centrálního plánování až po různé varianty kapitalistického uspořádání v současnosti včetně nejnovějšího vývoje (včetně finanční krize v r. 2008). Srovnávací analýza ekonomické transformace. Politicko-ekonomická rozmanitost, která se v tomto procesu objevila. Rozdíly v ekonomickém postavení zemí a jejich integrace do světové ekonomiky (státní uspořádání, role státu, reprezentace zájmů, rozvoj nových forem podnikání). Kritika tzv. Washingtonského konsensu, podložená argumenty a empirickými daty.

Signatura: 27505

 

Základy organizace veřejné správy v ČR / Eva Horzinková, Vladimír Novotný

Plzeň :Čeněk, 2013. 248 s. ISBN: 978-80-7380-459-6 (brož.)

Anotace: Principy a instituty organizace veřejné správy v ČR. Základy fungování veřejné správy, problematika státní služby a postavení úředníků veřejné správy. Dozor nad výkonem samostatné působnosti. Samostatná působnost hl. města Prahy.

Signatura: 27519

Knihy lze rezervovat telefonicky na l. 2588, během osobní návštěvy v knihovně nebo on-line (po kliknutí na některý z výše uvedených odkazů je třeba v záložce rezervace provést objednávku).

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější