Novinky

Knižní novinky v období 11. - 24.8.2014

oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí
oddělení 3001 - Vzdělávání a agenda rovných příležitostí

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • Derivatives : the key principles / John-Peter Castagnino
 • Ekonomika podniku / Jiří Strouhal
 • Ekonomika života a smrti : proč úsporná opatření zabíjí : recese, rozpočtové boje a politika života a smrti / David Stuckler, Sanjay Basu ; [překlad Juraj Barbarič]
 • Evropská dimenze legislativního procesu / Lenka Pítrová
 • Manažerské finance / Josef Mrkvička, Jiří Strouhal
 • Muži a ženy středověku / editor Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložili Lada Bosáková ... et al.]
 • Podvody v účetnictví firem : jak se jim bránit / Zdenka Volkánová
 • Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 67, ročník 2012 - IV. díl / Ústavní soud České republiky
 • Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů. Policie ČR, vězeňská služba, BIS, zpravodajské služby : redakční uzávěrka 23.6.2014
 • Trestní odpovědnost právnických osob / Lukáš Bohuslav
 • Účetnictví příspěvkových organizací v roce 2014 : (výklad účetnictví příspěvkových organizací s praktickými příklady po novele vyhlášky č. 410/2009 Sb.) / Štěpánka Nováková
 • Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2013 / oddělení Analýzy finančního trhu Ministerstva financí

 

Derivatives : the key principles /John-Peter Castagnino

Deriváty :: hlavní zásady

New York :Oxford University Press, c2009. xxvi, 488 s. : ISBN: 978-0-19-955636-6 (váz.)

Anotace: Publikace přináší komplexní pohled na problematiku finančních derivátů, ve kterém se prolíná hledisko ekonomické i právní. Autor se věnuje historickým souvislostem, jasně vysvětluje základní koncepty derivátových kontraktů, různé typy derivátových produktů, jejich použití a problematiku jejich obchodování. Zaměřuje se jak na tradiční produkty (jako jsou futures, opce a swapy), tak na inovativní produkty (např. CPPI, derivátové kontrakty použité jako finanční nástroje, úvěrové deriváty, aj.). Rozebírá právní rámec a regulaci derivátových trhů, zejména z pohledu anglického práva a rozšiřující se legislativy EU, a věnuje se také účetnímu a daňovému režimu derivátů. Zaměřuje se na identifikaci, kvantifikaci a řízení rizik spojených s deriváty a jejich obchodováním na burzovním trhu i na OTC trzích, seznamuje s hlavními dokumenty používanými na těchto trzích i s důležitými materiály ISDA.

Signatura: 27760

 

Ekonomika podniku / Jiří Strouhal

Praha :Institut certifikace účetních, 2014. 175 s. : ISBN: 978-80-86716-90-9 (brož.)

Anotace: Učebnice vysvětluje následující oblasti: podnikání a firma, majetková a kapitálová struktura firmy, oceňování, analýza nákladů, výnosů a výsledků hospodaření, logistika, optimalizace zásob a peněžních prostředků, personální a výrobní činnost firmy, marketing, investice, rozbor výkonnosti firmy, controlling a interní audit, problematika platební bilance a měnové kursy. Výklad je doplněn řadou praktických příkladů.

Signatura: 27798

 

Ekonomika života a smrti : proč úsporná opatření zabíjí : recese, rozpočtové boje a politika života a smrti /David Stuckler, Sanjay Basu ; [překlad Juraj Barbarič]

Brno :Emitos, 2014. 325 s. ISBN: 978-80-87171-40-0 (brož.)

Anotace: Oxfordský vědec D. Stuckler a epidemiolog S. Basu jsou odborníky na problematiku veřejného zdraví. V knize shromáždili historické i současné údaje pocházející z celého světa, aby ukázali, do jaké hloubky ovlivňuje politika lidské zdraví a jak zásadně mohou politicko-ekonomická opatření realizovaná v obdobích finančních krizí ovlivnit životy občanů. Neblahé efekty hospodářské krize mnohdy ještě zhoršují politická přijímání tvrdých úsporných opatření a omezování klíčových sociálních programů v době recese. Autoři dokládají, že špatná politická rozhodnutí a ekonomická opatření přijatá v době recese ve snaze o vyrovnání rozpočtů a podpoření finančních trhů vedou ke vzniku "epidemií" jako je nezaměstnanost, růst počtu sebevražd, šíření nákazy HIV atd. Takové epidemie devastují zdraví a životy obyvatel právě těch zemí, v nichž byla příliš úsporná opatření uvedena do praxe. Úsporná opatření zpomalují ekonomiku. Autoři zároveň poukazují na existenci alternativního přístupu, jehož efektivitu potvrzují konkrétními příklady. Dokazují, že investice do sociálního zabezpečení, podpory programů pro nezaměstnané a důchodce a do podpory bydlení zvyšují zdraví obyvatelstva a přitom nevylučují ekonomický růst.

Signatura: 27804

 

Evropská dimenze legislativního procesu / Lenka Pítrová

Praha :Leges, 2014. 336 s. ISBN: 978-80-7502-035-2 (brož.)

Anotace: Tvorba legislativy Evropské unie – analýza a průběh unijního legislativního procesu, jednotlivé aspekty procesu a zásady legislativní činnosti. Odpovědi na otázku, v jakých oblastech může být unijní legislativa přijímána a kde patří legislativní pravomoc členským státům. Průběh a aktéři legislativního procesu (Komise, Rada a Evropský parlament). Nová role národních parlamentů v unijním legislativním procesu zakotvená Lisabonskou smlouvou.

Signatura: 27802

 

Manažerské finance / Josef Mrkvička, Jiří Strouhal

Praha :Institut certifikace účetních, 2014. 331 s. : ISBN: 978-80-86716-92-3 (brož.)

Anotace: Učebnice ke zkoušce Systému certifikace a vzdělávání účetní profese se skládá z těchto částí: teoretické základy z oblasti finančního řízení, problematika krátkodobého finančního řízení s důrazem na řízení pracovního kapitálu, investiční rozhodování, financování společnosti, oceňování společnosti a efektivita kapitálových trhů. Výklad je doplněn řešenými příklady.

Signatura: 27797

 

Muži a ženy středověku / editor Jacques Le Goff ; [z francouzského originálu ... přeložili Lada Bosáková ... et al.]

Praha :Vyšehrad, 2013. 447 s. : ISBN: 978-80-7429-377-1 (váz.)

Anotace: Chronologický slovník velkých středověkých postav doplněný bohatou obrazovou přílohou. Reprezentativní sbírka portrétů významných mužů a žen středověku. Králové a královny, světci a učenci, obchodníci a objevitelé, umělci a povstalci, kacíři a inkvizitoři. Své zastoupení mají i české postavy (svatý Václav, svatý Vojtěch, císař Karel IV . a Jan Hus).

Signatura: 27544

 

Podvody v účetnictví firem : jak se jim bránit /Zdenka Volkánová

Praha :Linde Praha, 2014. 189 s. : ISBN: 978-80-7201-945-8 (brož.)

Anotace: Podstata forenzního auditu, různé způsoby páchání podvodného jednání a jeho zachycení v účetnictví firmy až po naplnění skutkové podstaty trestného činu pozměňování údajů ve výkazech a v účetnictví. Názvy kapitol: Forenzní vyšetřování a jeho srovnání s auditem; Podvod, jeho definice, druhy, vliv na finanční výkazy; Analýza výskytu podvodů v praxi; Techniky kreativního účetnictví; Hospodářská kriminalita; Trestný čin podvodu; Trestný čin zkrácení daně; Trestní odpovědnost právnických osob; Trestný čin zkreslování údajů o stavu hospodaření a jmění; Rozkrývání z pohledu kriminologie; Znalecký posudek jako důkaz. Kromě praktických příkladů obsahuje text také rozsáhlou související judikaturu.

Signatura: 27801

 

Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 67, ročník 2012 - IV. díl / Ústavní soud České republiky

v Praze :C.H. Beck, 2014. 1 CD ROM. 639 s. + 1 CD ROM ISBN: 978-80-7400-536-7 (váz.)

Anotace: Sbírka obsahuje v chronologickém pořadí všechny přijaté nálezy a stanoviska Ústavního soudu. Každý nález je opatřen výstižným názvem a právní větou umožňující rychlou a věcnou orientaci. V tomto díle nálezy č. 165 až 205 z roku 2012.

Signatura: 15392/67

 

Služební poměr příslušníků bezpečnostních sborů. Policie ČR, vězeňská služba, BIS, zpravodajské služby : redakční uzávěrka 23.6.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 208 s. ISBN: 978-80-7488-062-9 (brož.)

Anotace: Znění zákonů, vyhlášek a nařízení vlády. Zák. č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. Zák. č. 279/1992 Sb., o některých dalších předpokladech pro výkon některých funkcí obsazovaných ustanovením nebo jmenováním příslušníků Policie ČR a příslušníků Vězeňské služby ČR. Zák. č. 341/2011 Sb., o generální inspekci bezpečnostních sborů a o změně souvisejících zákonů. Zák. č. 273/2008 Sb., o Policii ČR. Zák. č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži ČR. Zák. č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě. Zák. č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách ČR. Znění souvisejících vyhlášek a nařízeních vlády.

Signatura: 27605/1036

 

Trestní odpovědnost právnických osob / Lukáš Bohuslav

Plzeň :Čeněk, 2014. 206 s. ISBN: 978-80-7380-473-2 (brož.)

Anotace: Vymezení základních pojmů. Kriminogenní faktory vedoucí právnické osoby k páchání trestné činnosti. Historický vývoj úpravy trestní odpovědnosti právnických osob v angloamerické právní kultuře. Vývoj a úprava trestní odpovědnosti v mezinárodním společenství, v mezinárodních smlouvách a předpisech EU. Přístupy k trestní odpovědnosti právnických osob v jednotlivých zemích EU, slovenský přístup. Úprava trestní odpovědnosti právnických osob v ČR (zák. č. 418/2011 Sb.): obsah působnosti zákona, rozsah kriminalizace, přičitatelnost trestného činu právnické osobě a její sankcionování. Komparace s některými zahraničními úpravami. Preventivní prvek zákona tzv. Compliance programy.

Signatura: 27809

 

Účetnictví příspěvkových organizací v roce 2014 : (výklad účetnictví příspěvkových organizací s praktickými příklady po novele vyhlášky č. 410/2009 Sb.) /Štěpánka Nováková

Praha :INTES, 2014. 190 s. ISBN: 978-80-904560-2-0 (brož.)

Anotace: Výklad účetnictví příspěvkých organizací s upozorněním na aktuální změny, po kterém následuje řešení konkrétních příkladů v podobě souvztažností (dlouhodobý majetek, zásoby a opravné položky, účty rozpočtového hospodaření, zúčtovací vztahy, náklady a výnosy, vlastní kapitál, fondy, výsledek hospodaření, vnitřní předpisy). V příloze je uvedena směrná účtová osnova.

Signatura: 27799

 

Zpráva o vývoji finančního trhu v roce 2013 / oddělení Analýzy finančního trhu Ministerstva financí

Praha :Ministerstvo financí ČR, 2014. 101 s. : ISBN: 978-80-85045-61-1 (brož.)

Anotace: Zpráva shrnuje nejdůležitější změny v jednotlivých sektorech finančního trhu v roce 2013 a naznačuje trendy pro další období. Obsahuje následující oddíly: makroekonomická situace a vnější vztahy, prostředky použitelné na finančním trhu, struktura úspor domácností, institucionální pohled na finanční trh, úvěrové instituce a ostatní poskytovatelé financování aktiv, kapitálový trh, pojišťovny, penzijní systém, vztah vládního sektoru k finančnímu trhu, aktivity MF a legislativa v oblasti finančního trhu. Data uvedená ve zprávě jsou z období březen - duben 2014.

Signatura: E-9509

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější