Novinky

Knižní novinky v období 10. - 16.2.2014

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti
 • Odborná knihovna
 • Rešeršní a dokumentační služby

 • 100 legálních daňových triků 2014 / Bedřich Křemen
 • Daně z příjmů 2014 : zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách, vyhlášky, pokyny a sdělení MF, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění : redakční uzávěrka 6.1.2014
 • Daň silniční. Daň z nemovitých věcí. Daň z nabytí nemovitých věcí : redakční uzávěrka 13.1.2014
 • Daňové a nedaňové náklady 2014 / Miloslav Hnátek, David Zámek
 • Dědické právo podle nového občanského zákoníku / Ilona Schelleová, Karel Schelle
 • Integrated bank analysis and valuation : a practical guide to the ROIC methodology / Sandy Chen
 • Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 : aktualizovaný komentář k dani z příjmů, příklady zdanění tuzemských i zahraničních příjmů, praktické tipy a rady / Pavel Prudký, Milan Lošťák
 • Korupce : ekonomie vs. mýty / Pavel Ryska, Jan Průša
 • Metodická příručka Fiskálního výhledu ČR : prosinec 2013 / odbor Finanční politika Ministerstva financí
 • Předpisy související s novým občanským zákoníkem : veřejné rejstříky, úrok z prodlení, byty, nebytové prostory, nájemné, odpovědnost za škodu, mezinárodní právo soukromé : znění předpisů k 1.1.2014
 • Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce / sestavili Vladimír Kůrka, Karel Svoboda
 • Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2013 / Petr Pelech
 • Smluvní právo v novém občanském zákoníku / Petr Čech
 • Sociální pojištění od 1.1.2014 a dotazy z praxe / Marta Ženíšková a kolektiv autorů
 • Tentokrát je to jinak : osm století finanční pošetilosti / Carmen M. Reinhartová, Kenneth S. Rogoff ; [z anglického originálu ... přeložil Stanislav Pavlíček]
 • The member states of the European Union / edited by Simon Bulmer, Christian Lequesne
 • Zkorumpovaná farmacie : [jak farmaceutické společnosti klamou lékaře a škodí pacientům] / Ben Goldacre ; [překlad Eva Kadlecová] / Ben Goldacre ; [překlad Eva Kadlecová]

100 legálních daňových triků 2014 / Bedřich Křemen

Praha :ESAP :ESAP : Grada, 2014. 249 s. ISBN: 978-80-260-4889-3 (brož.)

Anotace: Příručka nabízí postupy, jak využít platnou legislativu k optimalizaci daňového zatížení. Zabývá se podáním daňového přiznání k dani z příjmů, způsoby stanovení daňové povinnosti, zdanitelnými příjmy fyzické osoby, podnikáním obchodní společnosti s r.o., příjmy osvobozenými od daně, pojistným na sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců a podnikatelů. Poskytuje přehled o uplatňování daňových nákladů. Zmiňuje se i o frekvenci daňových kontrol, způsobech komunikace se správcem daně a osvobození od platby DPH.

Signatura: 27565

 

Daň silniční. Daň z nemovitých věcí. Daň z nabytí nemovitých věcí : redakční uzávěrka 13.1.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 896 s. ISBN: 978-80-7488-029-2 (brož.)

Anotace: Zák. č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Související vyhláška Min. dopravy a spojů, sdělení a pokyny MF (řady D). Zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí. Znění vyhlášky č. 412/2008 Sb., o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými průměrnými základními cenami zemědělských pozemků. Přehled platných smluv ČR o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu, resp. příjmu z majetku, aktualizovaný k 1.1.2014. Zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí. Informace k placení daně z nabytí nemovitých věcí a daně z převodu nemovitostí v roce 2014.

Signatura: 27605/1003

 

Daně z příjmů 2014 : zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách, vyhlášky, pokyny a sdělení MF, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění : redakční uzávěrka 6.1.2014 /

Ostrava :Sagit, 2014. 256 s. ISBN: 978-80-7488-026-1 (brož.)

Anotace: Znění zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokyn GFŘ D-6 čj. 32320/11-31, k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších zákonů. Zák. č. 593/1992 Sb., o rezervách při zjištění základu daně z příjmů. Vyhláška MF, sdělení, rozhodnutí a pokyny řady D MF a GFŘ. Přehled platných smluv ČR o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu resp. z příjmu a z majetku, aktualizovaný k 1.1.2014.

Signatura: 27605/998

 

Daňové a nedaňové náklady 2014 / Miloslav Hnátek, David Zámek

Praha :ESAP :ESAP : Grada, 2014. 228 s. ISBN: 978-80-260-4890-9 (brož.)

Anotace: Správné uplatňování nákladů v základu daně z příjmů. Základní předpisy, judikatura, příklady. Jednotlivé dílčí oblasti jsou zpracovány do přehledných hesel (např. automobil, cestovní náhrady, hmotný majetek, daňové odpisy, leasing, odpisy pohledávek, paušální výdaje, poplatky, úroky, škody, zásoby, zmařená investice atd.)

Signatura: 27564

 

Dědické právo podle nového občanského zákoníku / Ilona Schelleová, Karel Schelle

Praha :Linde Praha, 2013. 151 s. ISBN: 978-80-7201-931-1 (brož.)

Anotace: Nové pojetí dědického práva tak, jak je upraveno v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb., a dědického řízení, které je obsaženo v zák. č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Z obsahu: zásady dědického řízení, předpoklady dědění, právní důvody dědění a řízení o dědictví.

Signatura: 27541

 

Integrated bank analysis and valuation : a practical guide to the ROIC methodology /Sandy Chen

Integrovaná analýza a oceňování bank :: praktická pomůcka k metodologii ROIC

Basingstoke :Palgrave Macmillan, 2014. xvi, 174 s. : ISBN: 978-1-137-30745-3 (brož.)

Anotace: Autor se detailně zabývá praktickým využitím metodologie ROIC (return on invested capital, rentabilita investovaného kapitálu) pro analýzu bank a prostřednictvím případových studií největších celosvětových bank ukazuje využití integrované ROIC analýzy a oceňování v praxi. Zmiňuje také několik dalších nástrojů pro analýzu a oceňování bank, které jsou v praxi používané.

Signatura: 27592

 

Jak vyplnit daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2013 : aktualizovaný komentář k dani z příjmů, příklady zdanění tuzemských i zahraničních příjmů, praktické tipy a rady /Pavel Prudký, Milan Lošťák

Olomouc :ANAG, 2013. 383 s. ISBN: 978-80-7263-845-1 (brož.)

Anotace: Metodická pomůcka ke správnému vyplnění tiskopisu. Stručný komentář k oddílům zákona o dani z příjmů fyzických osob č. 586/1992 Sb., ve znění pozdějších zákonů. Dílčí příklady a praktické tipy a rady z praxe. Popis jednotlivých kolonek tiskopisu a vzory vyplnění. Přehled právních norem a platných smluv ČR o zamezení dvojího zdanění. Související právní předpisy.

Signatura: 27566

 

Korupce : ekonomie vs. mýty /Pavel Ryska, Jan Průša

Praha :Institut Václava Klause , 2013. 102 s. ISBN: 978-80-87806-03-6 (brož.)

Anotace: Analýza příčin korupce pomocí nástrojů ekonomické teorie. Definice, povaha korupce ve veřejném a v soukromém sektoru. Státní správa versus soukromý sektor, efektivnost státní správy. Vliv státních zásahů a regulací na soukromý sektor. Názory k doporučovaným postupům proti korupci a navrhované řešení - systematické omezení role státu v ekonomice. Politická korupce tzv. dobývání renty. Indexy, měření korupce a jejich objektivita. Korupce z pohledu psychologie a bahaviorální ekonomie.

Signatura: 27560

 

Metodická příručka Fiskálního výhledu ČR : prosinec 2013 /odbor Finanční politika Ministerstva financí

Praha :Ministerstvo financí ČR, 2013. 21 s. : ISBN: 978-80-85045-51-2 (brož.)

Anotace: Metodická příručka k pravidelné pololetní publikaci Fiskální výhled ČR přibližuje základní principy hlavních metodik používaných k zachycení hospodaření veřejných financí v ČR. Vysvětluje vybrané pojmy z oblasti veřejných financí.

Signatura: E-9503

 

Předpisy související s novým občanským zákoníkem : veřejné rejstříky, úrok z prodlení, byty, nebytové prostory, nájemné, odpovědnost za škodu, mezinárodní právo soukromé : znění předpisů k 1.1.2014

Ostrava :Sagit, 2014. 96 s. ISBN: 978-80-7488-024-7 (brož.)

Anotace: Zák. č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty. Zák. č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů. Zák. č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zák. ČNR č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád). Zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém. Znění nařízení vlády a vyhlášek k některým uvedeným zákonům.

Signatura: 27605/1000

 

Přehled judikatury ve věcech výkonu rozhodnutí a exekuce / sestavili Vladimír Kůrka, Karel Svoboda

Praha :Wolters Kluwer, 2013. 457 s. ISBN: 978-80-7478-374-6 (brož.)

Anotace: Přehled judikatury k 1.1.2013, s přihlédnutím k podstatným změnám, k nimž došlo po novele občanského soudního řádu a exekučního řádu od počátku roku 2013. Některé judikáty jsou doplněny stručným komentářem nebo poznámkami. Podle obsahu zaměření jsou judikáty rozčleněny do částí: účel a charakter vykonávacího řízení, předpoklady pro vedení exekuce, účastníci vykonávacího řízení, dispozice povinného s majetkem pro zahájení výkonu rozhodnutí, odklad výkonu rozhodnutí, důvody pro jeho zastavení, jednotlivé způsoby výkonu rozhodnutí, žaloby vycházející z vykonávacího řízení, specifika řízení před soudním exekutorem vyplývající z exekučního řádu, vliv insolvenčního řízení na exekuci a náklady exekuce a náklady účastníků exekučního řízení.

Signatura: 27530

 

Roční zúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků za rok 2013 / Petr Pelech

Olomouc :ANAG, 2013. 327 s. ISBN: 978-80-7263-844-4 (brož.)

Anotace: Hlavní změny a základní principy ročního zúčtování za rok 2012. Příklady zdaňování v průběhu roku 2013 a po jeho skončení a příklady provedení závěrečného ročního zúčtování záloh na daň. Přehled slev na dani a nezdanitelných částí základu daně. Postupy při vyplnění tiskopisů. Přehled legislativy. Odpovědi na nejčastější dotazy z praxe.

Signatura: 27567

 

Smluvní právo v novém občanském zákoníku / Petr Čech

Praha :Svaz účetních, 2013. 64 s. ISBN: 978-80-87367-43-8 (brož.)

Anotace: Změny smluvního práva v souvislosti s novým občanským zákoníkem, který začal platit od 1.1.2014 (zásada kontinuity, změny původních smluv, výjimky, pojem právní jednání, smlouva a její vznik, konkrétní smluvní typy, náhrady újmy dle nové legislativy). Aktuální informace GFŘ k problematice "nerealizovaných" kurzových rozdílů. V rubrice Stanoviska k dotazům je řešena např. problematika účtování o zprostředkování nákupu a prodeje předmětu kulturní hodnoty, zánik závazku dohodou o narovnání, výpočet odstupného, odměna člena kontrolní komise SVJ aj.

Signatura: 27600I

 

Sociální pojištění od 1.1.2014 a dotazy z praxe / Marta Ženíšková a kolektiv autorů

Praha :Svaz účetních, 2014. 64 s. ISBN: 978-80-87367-44-5 (brož.)

Anotace: Významné změny v sociálním pojištění zaměstnanců a OSVČ od 1.1.2014: v poskytování nemocenského, v návaznosti na výši průměrné mzdy, v zákonném opatření Senátu č. 344/2013 Sb. Odborná stanoviska k rozličným dotazům z praxe (předání účetnictví, přenesení daňové povinnosti, paušální výdaje na dopravu v dodatečném daňovém přiznání, finanční dar, virtuální peněženka, odpis pohledávky, DPH u zásilkového prodeje a jiné).

Signatura: 27600II

 

Tentokrát je to jinak : osm století finanční pošetilosti /Carmen M. Reinhartová, Kenneth S. Rogoff ; [z anglického originálu ... přeložil Stanislav Pavlíček]

Praha :Argo :Argo : Dokořán, 2013. 349 s. : ISBN: 978-80-7363-537-4 (Dokořán : váz.)

Anotace: Publikace amerických univerzitních ekonomů zkoumá historii finančních krizí 66 států pěti světadílů (s podílem 90-99 % na světovém HDP) za období posledních 800 let ve všech jejich podobách: od středověkého "kažení peněz" a vražd věřitelů, přes inflační exploze, bankovní paniky a státní dluhová selhání, až po současnou krizi rizikových aktiv a jejích důsledků. Autoři si pokládají otázku, proč státy již řadu století opakovaně procházejí různými typy finančních krizí? Odpověď pramení z lidské povahy - lidé mají tendenci si ustavičně myslet, že "tentokrát je to jinak" a domnívat se, že lidstvo je chytřejší a poučilo se z chyb minulosti. Pod vlivem této mylné představy si lidé i celé státy stále více vypůjčují a zvyšují svou zadluženost. Autoři se zaměřují především na dvě konkrétní formy krizí, na krizi státního dluhu a krizi bankovní. Názvy kapitol v publikaci: Finanční krize: úvod do fungování (druhy, jejich datace); Krize zahraničního státního dluhu (teoretické základy, cykly státních defaultů); Zapomenutá historie domácího dluhu a defaultu na něj; Bankovní krize, inflace a měnové krachy; Kolaps amerických rizikových hypoték a druhá velká kontrakce; Úvahy o včasném varování.

Signatura: 27548

 

The member states of the European Union / edited by Simon Bulmer, Christian Lequesne

Členské státy Evropské unie

Oxford :Oxford University Press, [2013]. xxvi, 449 s.: ISBN: 978-0-19-954483-7 (brož.)

Anotace: Publikace přináší pohled na evropskou integraci, na proces evropeizace (změny, které vyvolává evropská integrace na úrovni států) a na vztahy členských států v rámci EU. Prostřednictvím tematických kapitol odráží narůstající důležitost evropeizace ve vztahu k institucím členských zemí, politickým stranám, zájmovým uskupením, k funkcím veřejné politiky, samosprávným orgánům a národnímu hospodářství. S ohledem na postupné rozšiřování EU toto druhé vydání zahrnuje také kapitoly věnované vybraným starším i novějším členským státům (Francie, Německo, Velká Británie, Španělsko, Švédsko, Polsko, Estonsko a Rumunsko), které analyzují dopad evropské integrace na domácí politické instituce, governance, veřejnou politiku, veřejné mínění, vztahy k EU před vstupem a po vstupu i vlastní národní zkušenosti ze srovnávacího pohledu.

Signatura: 27593

 

Zkorumpovaná farmacie : [jak farmaceutické společnosti klamou lékaře a škodí pacientům] / Ben Goldacre : [překlad Eva Kadlecová] /Ben Goldacre ; [překlad Eva Kadlecová]

Brno :CPress, 2013. 320 s. : ISBN: 978-80-264-0167-4 (brož.)

Anotace: Podvody a skandály ve vědě, farmaceutickém průmyslu a zdravotnictví (na příkladech z USA, Velké Británie i zemí EU). Zkreslené výzkumy financované farmaceutickým průmyslem, který je velkým celosvětovým byznysem. Korupce v této oblasti podnikání. Regulace léčiv. Poškozování zájmů pacientů a úpadek zdravotnických služeb. Navrhované způsoby nápravy.

Signatura: 27545

 


 

Informace pro zájemce o zasílání novinek z Odborné knihovny MF

Máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF (1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), pošlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější