Novinky

Knižní novinky v období 9.12. - 15.12.2013

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby knihovny
 • Služby veřejnosti

Knižní novinky Odborné knihovny MF na aktuální týden.

 • Albín Bráf : politik, národohospodář a jeho doba / Antonie Doležalová (ed.)
 • DPH u nemovitostí / Zdeňka Hušáková, Martina Matějková
 • Diplomacie Československa. Díl II., Biografický slovník československých diplomatů (1918–1992) / Jindřich Dejmek za spolupráce Jana Němečka a Slavomíra Michálka
 • Dvojjazyčný ilustrovaný slovník : [anglicko-český] / [přeložila Zuzanna Bedřichová]
 • Green growth in Kitakyushu, Japan / Organisation for Economic Co-operation and Development
 • Green growth in Stockholm, Sweden / Organisation for Economic Co-operation and Development
 • How are inflation targets set? / Roman Horváth, Jakub Matějů
 • Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století / Ludmila Štěrbová a kolektiv
 • Mezinárodní zdanění příjmů : smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů / Vlastimil Sojka
 • Microsoft Word 2013 : podrobná uživatelská příručka / Josef Pecinovský
 • Teorie práva / Aleš Gerloch
 • Zákony 2014 : daně z příjmů, zákon o rezervách : redakční uzávěrka 4.11.2013
 • Zákony 2014 : zákon o dani z přidané hodnoty : redakční uzávěrka 4.11.2013
 • Španělsko-český ilustrovaný slovník / [přeložila Zuzanna Bedřichová]

 

Albín Bráf : politik, národohospodář a jeho doba /Antonie Doležalová (ed.)
Praha :Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013. 171 s. ISBN: 978-80-86729-85-5 (brož.)
Anotace: Příspěvky z konference, která byla věnována 100. výročí úmrtí A. Bráfa. Po textech z úvodních vystoupení na konferenci následují texty přednesených příspěvků. Ty se věnují jednotlivým okruhům působení A. Bráfa. Představují Bráfa jako politika, národohospodáře a veřejného činitele, jako ekonomického teoretika, hospodáře, buditele a učitele ekonomie. Závěrečná část přibližuje jeho zachovanou korespondenci.
Signatura: 27466

Diplomacie Československa. Díl II., Biografický slovník československých diplomatů (1918–1992) / Jindřich Dejmek za spolupráce Jana Němečka a Slavomíra Michálka
Praha :Academia, 2013. 802 s. ISBN: 978-80-200-2285-1 (váz.)
Anotace: Úvod podává přehled o organizačním vývoji Ministerstva zahraničních věcí od jeho vzniku. Následuje přehled osobností československé diplomacie. Zahrnuje všechny klíčové osobnosti československé zahraniční služby, vedle ministrů a státních tajemníků také přednosty či ředitele jednotlivých sekcí, náměstky, vyslance resp. velvyslance. Každý biogram obsahuje stručný přehled o vzdělání, náčrt profesní dráhy před vstupem do diplomacie, přehled kariérní dráhy a nástin další životní dráhy.
Signatura: 27290II

DPH u nemovitostí / Zdeňka Hušáková, Martina Matějková
V Praze :C.H. Beck, 2013. xv, 159 s. ISBN: 978-80-7400-500-8 (brož.)
Anotace: Ucelený přehled o problematice DPH u nemovitostí, kde kromě aplikace speciálních ustanovení jsou probírány také části zák. o DPH č. 235/2004 Sb., které se týkají všech plátců. První část publikace pojednává o obecných pravidlech uplatňování DPH. Další část je zaměřena na speciální problematiku vztaženou k nemovitostem, jako je převod nemovitostí, nájem, stavební a montážní práce a režim přenesení daňové povinnosti ve stavebnictví. Závěrečný výklad se týká správy daně. Probíraná problematika je promítnuta do řady konkrétních, praktických příkladů a související judikatury.
Signatura: 27490

Dvojjazyčný ilustrovaný slovník : [anglicko-český] /[přeložila Zuzanna Bedřichová]
V Praze :Slovart, 2012. 360 s. : ISBN: 978-80-7391-658-9 (váz.)
Anotace: Slovník obsahuje popsané ilustrace předmětů, lidí a situací z každodenního života pro rychlou a intuitivní výuku. Rozsáhlá slovní zásoba je tematicky rozdělená (restaurace, sport, dům, práce, zahrada, profese, jídlo, architektura aj.).
Signatura: 27475

Green growth in Kitakyushu, Japan / Organisation for Economic Co-operation and Development
Zelený růst v japonském Kitakyushu
Paris :Organisation for Economic Co-operation and Development, c2013. 127 s. : ISBN: 978-92-64-19488-5 (brož.)
Anotace: Zelený růst je strategickým pilířem činnosti OECD od roku 2009, kdy byly vyvinuta Strategie zeleného růstu. Tato zpráva je jednou z případových studií k pojetí zeleného růstu ve velkoměstech garantovaných programem OECD Green Cities. Věnuje se ekologickým a hospodářským trendům a hlavním úspěchům ve zlepšování životního prostředí v japonském městě Kitakyushu. Rozebírá plány, strategie a odvětvové politiky a jejich potenciál pro další posilování zeleného růstu ve městě, posuzuje činnosti a odvětví, která napomáhají hospodářskému růstu a snižují tlak na životní prostředí (se zaměřením na využití půdy, dopravu, recyklaci odpadu, energetickou efektivitu aj.). Zabývá se regionálním inovačním systémem v oblasti zelených technologií, posilováním zeleného růstu prostřednictvím víceúrovňové správy a řízení, možnostmi i omezeními decentralizace ve vztahu k podpoře zeleného růstu i úlohou občanů v utváření a realizaci zeleného růstu v jejich městě.
Signatura: 27453

Green growth in Stockholm, Sweden / Organisation for Economic Co-operation and Development
Zelený růst ve švédském Stockholmu
Paris :Organisation for Economic Co-operation and Development, c2013. 118 s. : ISBN: 978-92-64-19514-1 (brož.)
Anotace: Zelený růst je strategickým pilířem činnosti OECD od roku 2009, kdy byly vyvinuta Strategie zeleného růstu. Tato zpráva je jednou z případových studií k pojetí zeleného růstu ve velkoměstech garantovaných programem OECD Green Cities. Věnuje se ekologickým a hospodářským trendům a hlavním úspěchům ve zlepšování životního prostředí ve městě Stockholmu a přilehlém regionu. Posuzuje velkoměstský zelený růst pojímaný jako posilování hospodářského růstu a rozvoje prostřednictvím městských činností snižujících negativní ekologické externality, dopady na přírodní zdroje a ekosystém (zaměřuje se na využití půdního fondu, dopravu, energetickou efektivitu budov, recyklaci odpadu, regionální vytápění a obnovitelné zdroje energie). Rozebírá také problematiku řízení a správy zeleného růstu na místní, regionální i státní úrovni i problémy, kterým při rozvoji zeleného růstu čelí. Zabývá se uplatněním zelených technologií v regionu, inovační výkonností, institucemi, infrastrukturou a hlavními účastníky regionálního inovačního systému.
Signatura: 27452

How are inflation targets set? / Roman Horváth, Jakub Matějů
Jak se stanovují inflační cíle?
Prague :CERGE-EI, October 2010. 35 s. : ISBN: 978-80-7343-225-6 (CERGE UK Praha, brož.)
Anotace: Studie se věnuje procesu tvorby a nastavování inflačních cílů centrálními bankami v zemích cílujících inflaci. Přináší empirickou analýzu určujících faktorů zdánlivé heterogenity stanovování inflačního cíle v devatenácti zemích cílujících inflaci. Výsledky ukazují, že inflační cíle reflektují stav makroekonomických fundamentů. Vyšší hladina, stejně jako vyšší variabilita inflace, se váže s vyšším inflačním cílem. Nastavení inflačního cíle také závisí na mezinárodním vývoji - inflace v zahraničí je korelovaná s domácím inflačním cílem. Země rostoucí vysokým tempem mívají vyšší inflační cíle. Výsledky také naznačují, že širší pásmo inflačního cíle se objevuje v zemích a obdobích s vyšší makroekonomickou volatilitou a že kredibilita centrální banky má negativní vztah k výšce inflačního cíle, což naznačuje, že méně kredibilní centrální banky vnímají rizika spojená s příliš nízkými inflačními očekáváními. Na druhou stranu politická orientace vládní strany nehraje roli ani v případech méně nezávislých centrálních bank.
Signatura: E-9462

Mezinárodní obchod ve světové krizi 21. století / Ludmila Štěrbová a kolektiv
Praha :Grada, 2013. 364 s. : ISBN: 978-80-247-4694-4 (brož.)
Anotace: Ucelený pohled na mezinárodní obchod ve všech podstatných souvislostech se zdůrazněním aplikace na EU a ČR. Vymezení pojmů a úloha mezinárodního obchodu v národní a světové ekonomice. Teorie mezinárodního obchodu (modely), vývojové trendy, světová krize a její dopad na mezinárodní obchod a odhad budoucího vývoje, obchodní politika, investiční politika. Obchodní aspekty evropské integrace (vývoj, společné politiky, rozvojová politika). Mezinárodní konkurenceschopnost včetně konkurenceschopnosti ČR. Další souvislosti: mezinárodní měnový systém, mezivládní a nevládní organizace v mezinárodním obchodě.
Signatura: 27480

Mezinárodní zdanění příjmů : smlouvy o zamezení dvojího zdanění a zákon o daních z příjmů /Vlastimil Sojka
Praha :Wolters Kluwer, 2013. 355 s. ISBN: 978-80-7478-035-6 (brož.)
Anotace: Problematika zdaňování příjmů cizinců v ČR a zahraničních příjmů českých daňových rezidentů. Výklad základní metodiky práce s legislativou, vysvětlení pojmů, metody zamezení dvojího zdanění, zdanění aktivních i pasivních příjmů, problémy zdaňování nadnárodních společností, specifické problémy aplikace jednotlivých ustanovení smluv o zamezení dvojího zdanění. Text je provázen citací judikatury správních soudů, komentářem k odborným sporům, názornými příklady a přehledy. Přílohy obsahují znění pokynů a sdělení MF, znění zák. č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění a smlouvu mezi ČR a SR. Právní stav publikace je k 1.5.2013.
Signatura: 27491

Microsoft Word 2013 : podrobná uživatelská příručka /Josef Pecinovský
Brno :Computer Press, 2013. 367 s. : ISBN: 978-80-251-3831-1 (brož.)
Anotace: Kniha se věnuje textovému procesoru Word 2013 a nabízí kompletní výklad všech funkcí. Z obsahu: popis programu, práce s dokumentem, operace s okny, psaní a základní úpravy textu, formátování, vytvoření osnovy dokumentu pomocí nadpisů, rozdělení dokumentu do oddílů, tabulátory, vytvoření a úprava tabulek, vkládání a úprava objektů, revize dokumentu, hromadná korespondence, makra, vytvoření brožury, tisk. Na konci každé kapitoly jsou uveřejněny časté otázky a odpovědi k tématu.
Signatura: 27442

Španělsko-český ilustrovaný slovník / [přeložila Zuzanna Bedřichová]
Praha :Slovart, 2012. 360 s. : ISBN: 978-80-7391-727-2 (váz.)
Anotace: Slovník obsahuje ilustrace předmětů, lidí a situací z každodenního života s dvojjazyčným popisem pro větší názornost. Je uspořádán do tematických kapitol (lidé, vzhled, služby, studium, doprava, životní prostředí aj.)
Signatura: 27478

Teorie práva / Aleš Gerloch
Plzeň :Čeněk, 2013. 310 s. ISBN: 978-80-7380-454-1 (váz.)
Anotace: Učebnice pro studenty právnických fakult se věnuje obecným pojmům a principům práva. Přináší výklad pojmů pojetí práva, právní normy, prameny práva, tvorba právních norem, typy právní kultury, subjekty práva, systém práva, interpretace práva, realizace právních norem, právní vztahy, právní odpovědnost, aplikace práva, právní stát a mechanismy ochrany subjektivních práv. Další kapitoly přibližují vývoj právního myšlení, hlavní myšlenkové proudy v právní teorii a axiologické problémy práva ve společnosti.
Signatura: 27477

Zákony 2014 : daně z příjmů, zákon o rezervách : redakční uzávěrka 4.11.2013
Ostrava :Sagit, 2013. 176 s. ISBN: 978-80-7488-011-7 (brož.)
Anotace: Znění zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů a zák. č. 593/1992 Sb., o rezervách při zjištění základu daně z příjmů. Jedná se o zákony, u kterých dochází ke změnám v souvislosti s rekodifikací občanského zákoníku od 1.1.2014. Novelizované části textu jsou vyznačeny tučným písmem.
Signatura: 27022/986

Zákony 2014 : zákon o dani z přidané hodnoty : redakční uzávěrka 4.11.2013
Ostrava :Sagit, 2013. 96 s. ISBN: 978-80-7488-012-4 (brož.)
Anotace: Znění zák. č. 235/2004 Sb., o DPH. U tohoto zákona dojde od 1.1.2014 ke změnám v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Novelizované znění textu je zvýrazněno tučným písmem.
Signatura: 27022/987

Nejčtenější