Novinky

Knižní novinky v období 2.12. - 8.12.2013 (Nabídka Odborné knihovny MF)

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Odborná knihovna
 • Služby veřejnosti

Seznam nových knih:

 • Dvojjazyčný ilustrovaný slovník : [německo-český] / [přeložila Zuzanna Bedřichová]
 • EU VAT compass 2013/2014 / editors Walter van der Corput and Fabiola Annacondia
 • Historie evropské měnové integrace : doba eura / Oldřich Dědek
 • Hospodářský, sociální, kulturní a politický vývoj Podkarpatské Rusi 1919-1939 / Jan Rychlík, Magdaléna Rychlíková
 • Italsko-český ilustrovaný slovník / [přeložila Zuzanna Bedřichová]
 • Kraj a obec v pozici plátce DPH / Lydie Musilová, Dagmar Fitříková
 • Microsoft Office 2013 : podrobná uživatelská příručka / Josef Pecinovský
 • Monetary and fiscal policy interactions in an emerging open economy exposed to sudden stops shock : a DSGE approach / Aliya Algozhina
 • Systemic financial risk / [Stefan Thurner] ; Organisation for Economic Co-operation and Development
 • Umění přesvědčivé komunikace : jak ovlivňovat názory, postoje a činy druhých / James Borg ; [přeložil Radek Blaheta]
 • Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony : krok za krokem / Libuše Neščáková, Lucie Marelová
 • Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích / Vladimír Smejkal, Karel Rais

 

Dvojjazyčný ilustrovaný slovník : [německo-český] /[přeložila Zuzanna Bedřichová]
V Praze :Slovart, 2012. 360 s. : ISBN: 978-80-7391-657-2 (váz.)
Anotace: Slovník obsahuje popsané ilustrace předmětů, lidí a situací z každodenního života pro rychlou a intuitivní výuku. Rozsáhlá slovní zásoba je tematicky rozdělená (restaurace, sport, dům, práce, zahrada, profese, jídlo, architektura aj.). Signatura: 27476

EU VAT compass 2013/2014 / editors Walter van der Corput and Fabiola Annacondia
Průvodce evropskou DPH na období 2013/2014
Amsterdam :International Bureau of Fiscal Documentation, c2013. vi, 718 s. : ISBN: 978-90-8722-199-7 (brož.)
Anotace: Referenční příručka pro oblast daně z přidané hodnoty v Evropské unii. Toto vydání je aktualizováno k 1. lednu 2013. První část přináší konsolidovaný text směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty včetně Prováděcího nařízení 282/2011, směrnici 2008/9/ES, kterou se stanoví prováděcí pravidla pro vrácení DPH ve znění 2010/66/EU a výňatky a shrnutí z dalších směrnic týkajících se DPH. Druhá část je věnována rozsudkům Evropského soudního dvora v případech DPH za období 1970-2012. Ve třetí části je analyzována a porovnána praxe jednotlivých členských států u alternativního výběru možností stanovených směrnicí o DPH.
Signatura: 27449

Historie evropské měnové integrace : doba eura /Oldřich Dědek
Praha :Národohospodářský ústav Josefa Hlávky 2013. 283 s. : ISBN: 978-80-86729-91-6 (brož.)
Anotace: Studie přibližuje hlavní události, které se týkají společné evropské měny od jejího vzniku v roce 1999 do konce první poloviny roku 2012. Je rozdělena do čtyř kapitol. První kapitola se zabývá Evropskou centrální bankou jako nadnárodní institucí i jako měnovou autoritou, odpovědnou za cenovou stabilitu na území eurozóny. Druhá kapitola se věnuje prvním deseti letům existence eura. V další části je zmapován proces rozšiřování eurozóny o nové členské země. Závěrečná kapitola se zaměřuje na objasnění příčin, popis průběhu a sledování reakcí na krizové období prvního a druhého desetiletí 21. století.
Signatura: 27465

Hospodářský, sociální, kulturní a politický vývoj Podkarpatské Rusi 1919-1939 / Jan Rychlík, Magdaléna Rychlíková
Praha :Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013. 183 s. : ISBN: 978-80-86729-86-2 (brož.)
Anotace: Začlenění Podkarpatské Rusi do Československa. Stručný nástin politického vývoje. Hospodářský vývoj (zemědělství, lesnictví, družstevnictví, pozemková reforma, průmysl, obchod, finančnictví a bankovnictví, doprava, turistika). Sociální poměry na Podkarpatské Rusi. Školství a jazyková otázka.
Signatura: 27463

Italsko-český ilustrovaný slovník / [přeložila Zuzanna Bedřichová]
V Praze :Slovart, 2012. 360 s. : ISBN: 978-80-7391-729-6 (váz.)
Anotace: Slovník obsahuje popsané ilustrace předmětů, lidí a situací z každodenního života pro rychlou a intuitivní výuku. Rozsáhlá slovní zásoba je tematicky rozdělená (restaurace, sport, dům, práce, zahrada, profese, jídlo, architektura aj.). Signatura: 27474

Kraj a obec v pozici plátce DPH / Lydie Musilová, Dagmar Fitříková
Karviná :Paris, 2013. 420 s. ISBN: 978-80-87173-25-1 (brož.)
Anotace: Výklad vybraných postupů při uplatňování DPH u územního samosprávného celku, který je registrovaným plátcem. Po základním vymezení zákona je uveden přehled informací MF ČR a GFŘ a výklad základních ustanovení zákona o DPH. Následuje výklad režimu přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění a institutu ručení (vzorové formuláře) a doporučené postupy nejčastěji se vyskytujících konkrétních činností. Jednotlivé kapitoly obsahují kromě výkladu i návrh na řešení konkrétních situací s uvedením příkladů z praxe a doporučení.
Signatura: 27469

Microsoft Office 2013 : podrobná uživatelská příručka /Josef Pecinovský
Brno :Computer Press, 2013. 496 s. : ISBN: 978-80-251-4102-1 (brož.)
Anotace: Kancelářský balík programů Microsoft Office 2013. Informace pro práci s daty. Popis postupů v jednotlivých aplikacích: editace textu textovým editorem Word, tabulkový kalkulátor Excel, prezentační program PowerPoint, elektronický diář Outlook, tvorba a editace databází pomocí aplikace Access, tvorba vlastní publikace Publisher, nástin pro tvorbu poznámek OneNote, tvorba maker. Doplňující otázky a odpovědi jsou za každou kapitolou.
Signatura: 27441

Monetary and fiscal policy interactions in an emerging open economy exposed to sudden stops shock : a DSGE approach /Aliya Algozhina
Interakce měnové a fiskální politiky v rozvíjející se otevřené ekonomice vystavené náhlým šokům :: DSGE rámec
Prague :CERGE-EI, December 2012. 28 s. : ISBN: 978-80-7343-280-5 (CERGE UK Praha, brož.)
Anotace: Vzhledem ke globálnímu nárůstu fiskálního dluhu po roce 2008 danému hospodářsko krizí se zvyšuje zájem o výzkum interakcí měnové a fiskální politiky. Autorka studie navrhuje makroekonomický model spojené fiskální a monetární politiky v rozvíjející se otevřené ekonomice, který bere v potaz její strukturální jedinečnost. V jediném DSGE rámci jsou zde modelovány dva nástroje monetární politiky (úroková míra a devizové intervence), dva nástroje fiskální politiky (veřejná spotřeba a veřejné investice), dva typy domácností a zahraniční dluh reprezentovaný omezením na kolaterál. Parametry jsou kalibrovány na případ Maďarska za použití dat z období 1995-2011. Impulzní odezvy na veřejné investice, veřejnou spotřebu a změny úrokové míry vedou k závěrům podporujícím fiskální teorii cenové hladiny (FTPL) proti tradiční monetaristické doktríně.
Signatura: E-9461

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích / Vladimír Smejkal, Karel Rais
Praha :Grada, 2013. il.. 483 s. : il. ISBN: 978-80-247-4644-9 (váz.)
Anotace: Komplexní informace o hlavních podnikatelských rizicích, které hrozí firmám i jiným organizacím. Život firmy, znaky úspěšné firmy, změny ve firmě. Definice rizika, jeho měření, klasifikace a praktické přístupy k řízení rizika ve firmě. Metody snižování rizika, metody pro preventivní odstranění příčin vzniku rizikových situací. Informační riziko. Investiční rozhodování a riziko. Právní rizika a jejich prevence. Rizika ve veřejné správě. Zásady krizového plánování. Srozumitelně strukturovaný výklad je doplněn řadou názorných schémat a příkladů.
Signatura: 27473

Systemic financial risk / [Stefan Thurner] ; Organisation for Economic Co-operation and Development
Systémové finanční riziko
Paris :Organisation for Economic Co-operation and Development, c2012. 75 s. : ISBN: 978-92-64-11272-8 (brož.)
Anotace: Tato zpráva je součástí série pěti případových studií publikovaných v rámci studie OECD o budoucích globálních otřesech. Zaměřuje se zejména na mechanismus šíření otřesů z místní na globální úroveň a na působení globalizace na systémové finanční riziko. Autor analyzuje výsledky simulací za pomoci multiagentního modelu (ABM) finančních trhů a ukazuje, jak nadměrné leverage (poměr mezi vlastním a cizím kapitálem) na finančních trzích může vést až k systémovému selhání. Nedávná historie nám ukazuje, že v případě, kdy je předluženým dlužníkem stát nebo významná finanční instituce, tak její případný bankrot ohrožuje globalizovanou ekonomiku.
Signatura: 27451

Umění přesvědčivé komunikace : jak ovlivňovat názory, postoje a činy druhých /James Borg ; [přeložil Radek Blaheta]
Praha :Grada, 2013. 236 s. : ISBN: 978-80-247-4821-4 (brož.)
Anotace: Schopnost přesvědčit druhé. Techniky pozitivního ovlivňování při vzájemné komunikaci. Z obsahu: umění naslouchat, udržení pozornosti, řeč těla, paměť, psycholingvistika, telefonní telepatie, psychologie vyjednávání, spektrum osobností a jejich chování. Výklad je doprovázen příklady.
Signatura: 27470

Vnitřní závazné předpisy zaměstnavatele a jiné pracovněprávní úkony : krok za krokem /Libuše Neščáková, Lucie Marelová
Praha :Grada, 2013. 1 CD-ROM. 246 s. + 1 CD-ROM ISBN: 978-80-247-4622-7 (brož.)
Anotace: Tvorba vnitrofiremních předpisů v rámci tvorby pracovněprávních dokumentů zaměstnavatele. Struktura právních úkonů. Jednání jménem právnické osoby a zastoupení v pracovněprávních vztazích. Veškerá pracovněprávní problematika vztahu zaměstnavatel - zaměstnanec (pracovní poměr, agenturní zaměstnávání, organizační řád a schéma, podpisové vzory, spisový řád, pracovní řád, mzdový předpis, kontrola zaměstnanců). Publikace vychází z právního stavu účinného k 1.8.2013.
Signatura: 27472

 

Vážení uživatelé,

máte-li zájem o zasílání novinek z Odborné knihovny MF(1x týdně přehled nových knih, 1x měsíčně upozornění na nové číslo Finančních a ekonomických Informací, upozornění na případné změny výpůjční doby, nebo na akce pořádané knihovnou), zašlete email, na adresu knihovna@mfcr.cz. Pokud si přeje dostávat pouze některá z těchto upozornění, uveďte prosím do textu zprávy jaká. Od této služby je možné se kdykoli odhlásit, nebo změnit její parametry.

Odborná knihovna MF

Nejčtenější