Novinky

Knižní novinky v období 16. - 29. 12.2013

oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace
oddělení 3003 - Finanční a ekonomické informace

Vydáno

 • Služby knihovny
 • Odborná knihovna

Knižní novinky Odborné knihovny MF na aktuální období.

 • Access 2013 : podrobný průvodce / Slavoj Písek
 • Bankovnictví / Stanislav Polouček a kol.
 • Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice / Radim Boháč
 • Občanský zákoník III : věcná práva (§ 976–1474) : komentář / Jiří Spáčil a kol.
 • Proč si ženy přitažlivost koupit nemohou, a muži ano : čarovná zákoutí moderní ekonomie / Lukáš Kovanda
 • Towards a less distortive and more efficient tax system in Portugal / by Álvaro Pina
 • Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XI.a, 1792-1860 / Pavel Bělina, Milan Hlavačka, Daniela Tinková
 • World economic outlook. October 2013., Transitions and tensions / International Monetary Fund
 • Zákon o účetnictví 2014 : redakční uzávěrka 11.11.2013
 • Zákony 2014 : daňový řád, Finanční správa ČR, mezinárodní spolupráce : redakční uzávěrka k 11.11.2013
 • Zákony 2014 : veřejné zakázky, koncesní zákon : redakční uzávěrka 4.11.2013
 • Účetní závěrka podnikatelů 2013 / kolektiv autorů
 • Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza podnikatelských subjektů roku 2013 / Ivana Pilařová, Jana Pilátová

Access 2013 : podrobný průvodce /Slavoj Písek

Praha :Grada, 2013. 147 s. : ISBN: 978-80-247-4746-0 (brož.)

Anotace: Efektivní využívání Accessu 2013 pro správu dat a databází. Výklad témat: úvod do problematiky databází, tvorba struktury databáze, vkládání a vyhledávání dat, prezentace dat pomocí sestav a formulářů, zabezpečení dat.

Signatura: 27485

 

Bankovnictví / Stanislav Polouček a kol.

V Praze :C.H. Beck, 2013. xvi, 480 s. : ISBN: 978-80-7400-491-9 (brož.)

Anotace: Kromě kapitol, které se týkají přímo oblasti bankovnictví (centrální bankovnictví a měnová politika, organizační struktura, management bank, hospodaření bank, aktiva a pasiva bank, investiční bankovnictví, konkurence a koncentrace v bankovnictví, mezinárodní bankovnictví), jsou v publikaci zařazeny také kapitoly, které s problematikou bankovnictví úzce souvisejí (např. fúze a akvizice v bankovním sektoru, nelegální činnost v bankovnictví a nelegální aktivity spojené s bankovnictvím). Každá kapitola je zakončena shrnutím, klíčovými slovy a otázkami.

Signatura: 27495

 

Daňové příjmy veřejných rozpočtů v České republice / Radim Boháč

Praha :Wolters Kluwer, 2013. 329 s. ISBN: 978-80-7478-045-5 (brož.)

Anotace: Publikace analyzuje a klasifikuje daňové příjmy veřejných rozpočtů v ČR, a to z právního hlediska. Poskytuje komplexní právní pohled na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění jakožto stěžejní příjmy veřejných rozpočtů v ČR. První část publikace je zaměřena na obecná témata týkající se daňových příjmů veřejných rozpočtů (ústavní základy, konstrukční prvky), ostatní části pak na jednotlivé daňové příjmy veřejných rozpočtů (daně, poplatky,clo, pojistné, dávky, odvody, příspěvky, úhrady). Součástí výkladu je přehled ústavních pravidel vztahujících se k daňovým příjmům v ústavních dokumentech 14 států EU a jejich srovnání s českou právní úpravou. Publikace vychází z předpisů platných k 1.9.2013.

Signatura: 27501

 

Občanský zákoník III : věcná práva (§ 976–1474) : komentář /Jiří Spáčil a kol.

V Praze :C.H. Beck, 2013. xv, 1260 s. ISBN: 978-80-7400-499-5 (váz.)

Anotace: Podrobný komentář zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku, a to § 976-1720 absolutní majetková práva: věcná práva (držba, vlastnictví, spoluvlastnictví, věcná práva k cizím věcem, správa cizího majetku). Komentář je doplněn odkazy na související ustanovení a předpisy, na literaturu a judikaturu.

Signatura: 27556III

 

Proč si ženy přitažlivost koupit nemohou, a muži ano : čarovná zákoutí moderní ekonomie /Lukáš Kovanda

Praha :BRÁNA, 2013. 150 s. : ISBN: 978-80-7243-619-4 (váz.)

Anotace: Nevšední pohled na současnou ekonomii očima ekonoma a žurnalisty. Rozhovory se čtyřmi nekonvenčními ekonomy, které vznikly v letech 2008 až 2011, v době mezinárodní finanční krize. Interview tak poskytl George Loewenstein, představitel behaviorální ekonomie a neuroekonomie, Bruno Frey, který se zabývá tzv. ekonomií štěstí, a Daniel Hamermesh a jeho pojetí ekonomie krásy. Tito ekonomové se zabývají novou ekonomickou disciplinu tzv. psychoekonomií, která se rozvíjí od 80. let 20. století. Poslední zpovídaný ekonom, Robert Aumann, se zabývá teorií her a ekonomickým výzkumem týkajícím se politiky. Na jejich rozhovory navazují krátké texty, které prezentují a popularizují oblast zájmu daného ekonoma.

Signatura: 27486

 

Towards a less distortive and more efficient tax system in Portugal / by Álvaro Pina

K méně distorznímu a výkonnějšímu daňovému systému v Portugalsku

Paris :Organisation for Economic Co-operation and Development, November 2010. 40 s. : ISBN: (brož.)

Anotace: Studie přináší charakteristiku portugalského daňového systému se zaměřením na jeho specifika. Nejdříve popisuje hlavní problémy daňového systému s ohledem na fiskální konsolidaci a nárůst daňového zatížení po roce 2000. Následně zkoumá způsoby, jak jej přizpůsobit k podpoře růstu a konkurenceschopnosti a jak zvýšit efektivitu vybírání daní. V rámci fiskální konsolidace se nabízí přesun od zdanění práce ke zdanění spotřeby, což by zajistilo výrazné zmenšení daňového klínu i při zvýšení daňových příjmů. Další doporučení zahrnují zjednodušení daňového systému provázané se snižováním nákladů na plnění daňových povinností, rozšíření stimulace zeleného růstu prostřednictvím daňových nástrojů, reformu daní z nemovitostí a snižování daňových výdajů.

Signatura: E-9465

 

Účetní závěrka podnikatelů 2013 / kolektiv autorů

Praha :Svaz účetních, 2013. 72 s. ISBN: 978-80-87367-42-1 (brož.)

Anotace: Právní rámec účetní závěrky podnikatelů pro rok 2013, inventarizace, uzávěrkové operace, sestavení účetní závěrky. V příloze příklady rozvahy v plném rozsahu, výkazu zisku a ztráty v plném rozsahu a použitého účtového rozvrhu 2013. Povodně 2013 z daňového pohledu - daňový náklad škody vzniklé v důsledku živelných pohrom.

Signatura: 27025X

 

Účetní závěrka, základ daně, finanční analýza podnikatelských subjektů roku 2013 / Ivana Pilařová, Jana Pilátová

Praha :VOX, 2013. 199 s.

Anotace: Účetní závěrka (operace, sestavení, zveřejnění aj.), základ daně (položky zvyšující a snižující základ daně, speciální daňové problémy atd.), finanční analýza a účetní novinky roku 2013 a připravované pro rok 2014. Příloha obsahuje položky účetních výkazů ve vazbě na účtový rozvrh. Komplexní, prakticky zaměřené zpracování tématu.

Signatura: 27487

 

Velké dějiny zemí Koruny české. Svazek XI.a, 1792-1860 / Pavel Bělina, Milan Hlavačka, Daniela Tinková

Praha ;Praha ; Litomyšl :Paseka, 2013. 466 s. : ISBN: 978-80-7432-347-8 (váz.)

Anotace: Jedenáctý díl je vymezen jednak počátkem válek s revoluční a napoleonskou Francií, jednak definitivním nastolením konstituční monarchie v rámci habsburské monarchie. V období let 1792-1860 se v českých zemích utvářelo novodobé národní vědomí a emancipovala se svébytná kultura nejen v českém, ale i německém jazyce. Zároveň byly položeny základy moderního právního státu, občanské společnosti i tržního hospodářství a v těsné spojitosti s tím započala průmyslová, komunikační i myšlenková revoluce.

Signatura: 19480XIa

 

World economic outlook. October 2013., Transitions and tensions / International Monetary Fund

Světový hospodářský výhled.

Washington :International Monetary Fund, 2013. xvi, 188 s. : ISBN: 978-1-48434-063-9 (brož.)

Anotace: Hospodářské předpovědi a analýzy problémů hospodářské politiky členských zemí MMF, globální ekonomiky a rozvoje mezinárodních finančních trhů v roce 2013 a 2014 (ze září 2013). Blíže ke společným šokům, společné dynamice HDP a k jejímu snižování na předkrizovou úroveň v průběhu posledních dvou let. K vícerychlostní globální ekonomice a úloze finančních a obchodních vazeb v přenášení otřesů mezi ekonomikami. Dále zkoumání odlišné míry odolnosti rozvíjejících se ekonomik ve vztahu k pohybu mezinárodního kapitálu a empirické případové studie typických znaků přispívajících k odolnosti ekonomiky (Česká republika, Chile a Malajsie). Následně detailnější analýzy hospodářských vyhlídek jednotlivých významných regionů. Doplněno obsáhlou statistickou přílohou shrnující historická data a odhady pro roky 2013-2014 i střednědobé scénáře na období 2015-2018.

Signatura: 27454

 

Zákon o účetnictví 2014 : redakční uzávěrka 11.11.2013

Ostrava :Sagit, 2013. 48 s. ISBN: 978-80-7488-016-2 (brož.)

Anotace: Znění zák. č. 563/1991 Sb., o účetnictví. V souvislosti s rekodifikací soukromého práva dochází od 1.1.2014 ke změnám ve znění zákona. Novelizované části textu jsou vyznačeny tučným písmem.

Signatura: 27022/990

 

Zákony 2014 : veřejné zakázky, koncesní zákon : redakční uzávěrka 4.11.2013

Ostrava :Sagit, 2013. 112 s. ISBN: 978-80-7488-013-1 (brož.)

Anotace: Znění zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a zák. č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon). Ve znění těchto zákonů dochází ke změnám v souvislosti s rekodifikací soukromého práva od 1.1.2014. Změny v textu jsou vyznačeny tučným písmem.

Signatura: 27022/988

 

Zákony 2014 : daňový řád, Finanční správa ČR, mezinárodní spolupráce : redakční uzávěrka k 11.11.2013

Ostrava :Sagit, 2013. 112 s. ISBN: 978-80-7488-015-5 (brož.)

Anotace: Znění zákonů, které se k 1.1.2014 mění v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Novelizované části jsou v textu vyznačeny tučným písmem. Zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád. Zák. č. 471/2011 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek. Zák. č. 456/2011 Sb., o Finanční správě ČR.

Signatura: 27022/989

Nejčtenější