Novinky

2018

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí v roce 2018.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dne 29.12.2017 byl dokončen audit projektu Silnice I/35 Valašské Meziříčí - Lešná, 3. etapa (2. fáze) příjemce IČO 65993390
1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ? Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, podávám žádost o sdělení následujících informací:
1) Současně bych Vás chtěl požádat o souhlas se zpracováním požadovaných informací a publikováním v rámci vlastní bakalářské práce.
2) Dále bych potřeboval znát absolutní počet všech povolených videoloterijních terminálů na území statutárního města Ústí nad Labem. Požadované údaje bych potřeboval znát za roky 2005 (vždy k 31. 12.) až k 18. 6. 2018.
3) Chtěl bych se také dozvědět absolutní počet všech povolených videoloterijních terminálů na území městských obvodů statutárního města Ústí nad Labem (tj. Městský obvod Ústí nad Labem – město, Městský obvod Ústí nad Labem – Neštěmice, Městský obvod Ústí nad Labem – Severní Terasa, Městský obvod Ústí nad Labem – Střekov). Požadované údaje bych potřeboval znát za roky 2005 (vždy k 31. 12.) až k 18. 6. 2018.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dle informací zveřejněních na stránce Ministerstva financí ČR:
Dne 30. listopadu 2006 byla uzavřena Smlouva o narovnání (dále jenom „Smlouva onarovnání“) jejíž účastníky byli společnosti ze skupiny Nomura: Nomura Holdings, lnc., Nomura International plc, Nomura Principal Investment plc, (Nomura Europe plc.), Saluka Investments B.V. na jedné straně a Česká republika jednající prostřednictvím Ministerstva financí České republiky na druhé straně. Znaleckým určením hodnoty skupiny Investiční a Poštovní Banky (dále jenom „IPB“)ze dne 6.6.2008 (dále jenom „Znalecké určení“) byla stanovena hodnota celé skupiny IPB, která byla základem výpočtu odškodnění Nomury dle Smlouvy o narovnání (skutečná hodnota odškodnění v sumě 3,6 mld. CZK byla vypočítaná dle kompenzačního vzorce).
Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto žádáme Ministerstvo financí ČR o poskytnutí informace:
1) jestli bylo ze strany České republiky poskytnuté jakékoliv plnění (odškodnění) na základe Smlouvy o narovnání ze dne 30.11.2006 a v jaké výši (přesná suma);
2) kdy a komu bylo ze strany České republiky poskytnuté plnění (odškodnění) na základe Smlouvy o narovnání ze dne 30.11.2016 ;
3) jestliže na základe Smlouvy o narovnání ze dne 30.11.2016 nebylo ze strany České republiky reálně poskytnuté plnění (odškodnění), z jakého důvodu k plnění (odškodnění) nedošlo."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Prosím seznam pravomocných rozsudků, na jejichž základě Ministerstvo financí ČR za posledních šest měsíců nahlásilo v souladu s Nařízením Komise (ES, Euratom) č. 1302/2008. Evropské komisi informace o osobách pravomocně odsouzených za trestné činy poškozující finanční zájmy EU."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Prosím o poskytnutí seznamu kontrol provedených za uplynulé tři měsíce auditnímorgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) upříjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 U každé kontroly prosím identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dne 22.12.2017 byl dokončen audit projektu ATEK s.r.o. - Pořízení inovativních technologií příjemce IČO 26004968
1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ?
Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ?
Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dne 22.12.2017 byl dokončen audit projektu Hlavní centrum kompetence Price f(x) příjemce IČO 02685205

 1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
 2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
 3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ?

Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

Dne 22.12.2017 byl dokončen audit projektu Inovace ve společnosti KUMMER s.r.o. příjemce IČO 28297971

 1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
 2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
 3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ?

Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dne 22.12.2017 byl dokončen audit Energetické úspory ve společnosti MAKRO - Brno příjemce IČO 26450691

 1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
 2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
 3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ?

Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dne 18.12.2017 byl dokončen audit projektu Energetické úspory na objektu u žadatele BioVendor - Laboratorní medicína a.s. příjemce IČO 63471507

 1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo ?
 2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová ? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
 3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál ?

Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V loňském roce jsem obdržela reakci MFČR na Podnět pro výkon dozoru a kontroly výkonu samostatné působnosti města Mníšek pod Brdy:

V Praze dne 17. 2. 2017
PID: MFCR7XALNY
Č. j.: MF-2928/2017/6902-2
Počet listů: 3
Věc: Podnět pro výkon dozoru a kontroly výkonu samostatné působnosti města Mníšek pod Brdy
Zpracovatel: Pejšová Helena, Ing., linka 4689

Správnost vykonaného přezkoumání auditorem je prověřována podle § 20 zákona č. 420/2004 Sb. dozorem státu, spadajícího na Ministerstvu financí do působnosti odboru 17 - Kontrola. V návaznosti na to předal odbor 69 – Analýza a hlášení nesrovnalostí Vaše podání uvedenému věcně příslušnému odboru k využití při jeho dozorové činnosti. K tomu dodávám, že dozor nad přezkoumáním hospodaření města Mníšek pod Brdy uvedený odbor plánuje vykonat koncem 1. pololetí 2017.

Žádám o poskytnutí informace, kdy byl dozor nad přezkoumáním hospodaření města Mníšek pod Brdy vykonán a žádám rovněž o kopii zjištění a poznatků z dozoru nad přezkoumáním, případně spisovou dokumentaci, protokol o dozoru." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Tímto Vás žádám o informaci k financování tlakové kanalizace v obci Svojetice:

 1. Proběhl v rámci 1. fáze projektu „Tlaková kanalizace v obci Svojetice“ audit správnosti plnění podmínek dotačního programu? Pokud ano, s jakým výsledkem? (název projektu - Svojetice-tlaková kanalizace a ČOV, ID projektu 28175618, číslo projektu CZ.11.02/1.1.00/14.25528, číslo rozhodnutí o poskytnutí podpory 115D112001640)
 2. Byla obci poskytnuta podpora v plné výši? Pokud ne, v jaké výši a z jakého důvodu nebyla poskytnuta?
 3. Proběhl v rámci 2. fáze projektu „Tlaková kanalizace v obci Svojetice“ audit správnosti plnění podmínek dotačního programu? Pokud ano, s jakým výsledkem? (název projektu -Svojetice-tlaková kanalizace a ČOV - II fáze, ID projektu 1HW42P, číslo projektu CZ.05..1.30/0.0/0.0/15_001/0000435, číslo rozhodnutí o poskytnutí pdpory 115D312000006)
 4. Byla/bude obci poskytnuta podpora v plné výši? Pokud ano, v jaké výši. Pokud ne, v jaké výši a z jakého důvodu nebyla/nebude poskytnuta?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

 • b.1) Potřeboval bych znát celkový (absolutní) počet účinných obecně závazných vyhlášek regulujících provozování hazardních her od roku 2010 do roku 2018 na území České republiky a Ústeckého kraje, b.2) informace a data o absolutním počtu legálních provozovatelů hazardních her dle ZHH a loterií a jiných podobných her dle ZoL na území statutárního města Ústí nad Labem za roky 2010 až 2018,
 • b.3) informace a data o absolutním počtu legálně provozovaných heren a kasin provozujících hazardní hry, loterie a jiné podobné hry na území statutárního města Ústí nad Labem a na území jeho jednotlivých městských obvodů (MO Ústí nad Labem - město, MO Ústí nad Labem - Střekov, MO Ústí nad Labem - Neštěmice, MO Ústí nad Labem - Severní Terasa) za roky 2010 až 2018,
 • b.4) informace a data o počtu nelegálně provozovaných heren a kasin provozujících hazardní hry, loterie a jiné podobné hry na území statutárního města Ústí nad Labem a na území jeho jednotlivých městských obvodů (MO Ústí nad Labem - město, MO Ústí nad Labem - Střekov, MO Ústí nad Labem - Neštěmice, MO Ústí nad Labem - Severní Terasa) za roky 2010 až 2018,
 • b.5) data, statistické údaje o počtu videoloterijních terminálů (VLT), výherních hracích strojů (VHS), elektronických herních zařízení (EHZ) a počtu všech technických zařízení na území České republiky a Ústeckého kraje.

Statistická data nemusí být vymezena jen podle roků 2010 až 2018. Jestliže by však k tomuto období data existovala, bylo by to velmi užitečné. Může tedy jít jen
o nejaktuálnější data, vývoj v pětiletém nebo desetiletém období, vždy ale k nejaktuálnějšímu datu. Statistická data budu zapracovávat do bakalářské práce.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žádám o informaci, zda povinný subjekt provedl od účinnosti nového občanského zákoníku finanční kontrolu u (jakékoli) právnické osoby, která je zapsaným spolkem, anebo zda možnost finanční kontroly je u zapsaných spolků vyloučena, popř. za jakých okolností ji lze provést."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kolik žádostí o předběžné projednání nároku Váš úřad obdržel ve sledovaném období? Kolik z těchto žádostí (od účinnosti novely provedené zákonem č. 160/2006 Sb.) představovalo uplatnění nároku na náhradu přiměřeného zadostiučinění z titulu náhrady nemajetkové újmy?
 2. Kolik žádostí o předběžné projednání nároku Váš úřad předběžně projednal, resp. vyřídil ve sledovaném období? Kolik z těchto projednaných nároků bylo uspokojeno zcela, kolik zčásti a kolika z nim nebylo vyhověno vůbec?
 3. Kolik činí celková výše relutární náhrady požadované mimosoudně ze strany žadatelů ve sledovaném období? Kolik činí celková výše relutární náhrady vyplacené mimosoudně Vaším úřadem ve sledovaném období?
 4. Jaký evidujete počet žádostí o přiměřené zadostiučinění ve formě morální satisfakce (např. konstatování újmy, omluva) ve sledovaném období? V kolika případech bylo Vaším úřadem přiznáno přiměřené zadostiučinění ve formě morální satisfakce ve sledovaném období?
 5. Kolik činila průměrná doba trvání předběžného projednání nároku ve sledovaném období?
 6. V kolika případech předběžného projednání nebyla dodržena šestiměsíční lhůta dle ust. § 15 odst. 2 zákona č. 82/1998 Sb. ve sledovaném období?
 7. Kolik činí doba nejdéle trvajícího předběžného projednání ve sledovaném období?
 8. Jakému odboru, případně oddělení náleží vyřizování agendy žádostí ve věci náhrady škody podle zákona č. 82/1998 Sb.? Kolik zaměstnanců Vašeho úřadu se této odškodňovací agendě věnuje?
 9. Je Váš úřad vybaven vnitřním předpisem či směrnicí upravující postup předběžného projednání (nad rámec Desatera dobré praxe pro posouzení žádostí o odškodnění podle veřejného ochránce práv)?
 10. Jaký postup je zvolen v případě, kdy je Vaším úřadem nárok na odškodnění přiznán, resp. je tato skutečnost deklarována v závěrečném stanovisku nebo je poškozeným předkládána dohoda o narovnání?
 11. Jakým způsobem je výsledek předběžného projednání Vaším úřadem doručován? Dále zdvořile žádám informace o soudních řízeních, jejichž předmětem byl nárok na náhradu škody uplatněný postupem dle zákona č. 82/1998 Sb. ve spojení se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, a ve kterých Váš úřad jednal jménem státu coby jeho organizační složka:
  1. Kolik žalob z titulu náhrady škody napadlo na příslušný (prvostupňový) soud ve sledovaném období? Kolik z těchto žalob (od účinnosti novely provedené zákonem č. 160/2006 Sb.) představovalo uplatnění nároku na náhradu přiměřeného zadostiučinění z titulu náhrady nemajetkové újmy?
  2. Kolik řízení o náhradě škody bylo příslušnými soudy pravomocně skončeno ve sledovaném období? Kolik z těchto soudně uplatněných nároků bylo uspokojeno zcela, kolik zčásti a kolik z nich bylo zamítnuto sledovaném období? Kolik z těchto soudních řízení bylo zastaveno pro nedostatek podmínky předběžného projednání ve sledovaném období?
  3. Kolik činí celková výše relutární náhrady požadované ze strany žalobců ve sledovaném období? Kolik činí celková výše relutární náhrady přiznané příslušnými soudy ve sledovaném období?
  4. Jaký je počet žalob o přiměřené zadostiučinění ve formě morální satisfakce (např. konstatování újmy, omluva) ve sledovaném období? V kolika případech bylo příslušnými soudy přiznáno přiměřené zadostiučinění ve formě morální satisfakce ve sledovaném období?
  5. V kolika případech byl Váš úřad nucen s ohledem na skutkovou a právní složitost případu využít služeb advokátního zastoupení?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tímto žádáme povinného Ministerstvo financí ČR (dále jen „povinný“) o sdělení následujících informací o nákladech a rozsahu tisku za roky 2015, 2016, 2017:

 1. Celkové náklady na nakupovaný papíru A4, gramáže 80g/m a počet takto nakoupených listů. Uveďte sumu za jednotlivé roky.
 2. Celkové náklady na tiskárny dokumentů (pořizovací ceny, leasing, pronájem, servis a spotřební materiál bez papírů a tonerů) Uveďte sumu vynaloženou za jednotlivé roky.
 3. Celkové náklady na tonery, cartige a obdobný spotřební materiál nakupovaný pro tisk.
 4. Celkové náklady na servis, údržbu a opravy tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
 5. Celkové náklady na pořízení a celkové náklady na nájem tiskáren a multifunkčních grafických zařízení.
 6. Celkové náklady na zakoupení či pronájem specializovaného SW a HW pořízeného pro realizaci a monitoring tisku, pokud jde o SW a HW, který nebyl součástí dodávky tiskáren či multifunkčních zařízení.
 7. Celkový počet funkčních tiskáren a celkový počet multifunkčních grafických zařízení evidovaných nebo pronajatých k 31.12. 2015 a k 31.12. 2016 a k 31.12.2017.
 8. Celkový počet pracovníků, kteří využívají tiskárny nebo multifunkční grafické k 31.12. 2015 a k 31.12. 2016 a k 31.12. 2017.
 9. Sdělte totožnost hlavní dodavatele papíru, tiskáren a tonerů. Uveďte, jak byl vybrán. (V tabulce jsou uvedeny příklady)

Prosíme o uvádění cen včetně DPH. Informace je možno zcela poskytnout formou vyplnění následují tabulky, která je i přílohou této žádosti o informace." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

"Žádáme vás o kopii Ekologické smlouvy na odstranění ekologické zátěže ICEC Šlapanice ( č. ES 50/94). Jelikož byl areál, k němuž se ES 50/94 váže, v minulosti privatizován, tak vás dále žádám o informaci za jakou cenu a jakých podmínek byl tento areál odprodán." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

"Dne 24.11.2017 byl dokončen audit projektu I/9, I/16 Mělník, obchvat, 1. stavba příjemce IČO 65993390
1. Jaká je situace dnes, co se od té doby změnilo?
2. Nabyla mezitím právní moci nějaká rozhodnutí, která jsou v případu klíčová? Pokud ano, co v případu mění, kdy a kdo je vydal a pod jakou sp. zn.?
3. Jak budete v uvedeném případu postupovat dál?

Zároveň žádám o kopie pravomocných rozhodnutí ve věci, včetně zmiňovaného auditu."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

"1. Zda zapsanému spolku SCUBA FM, Antonínovo náměstí 59, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČO: 22730036, byla poskytnuta dotace?
2. Kdy byla dotace poskytnuta, v jaké výši, z jakého dotačního titulu a za jakým účelem?
3. Jaká je doba udržitelnosti projektu?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

"Ve smyslu zákona 106/1999 žádám Kopii dopisu ze dne 17. 4. 2018 kterým se Ministerstvo financí ČR vyjádřilo k žádosti Státního pozemkového úřadu o udělení souhlasu s uzavřením soudního smíru ve sporu vedeném u Okresního soudu Teplice ve věci 24 C 57/2013 (předmětem soudního smíru má být uznání vlastnického práva města Teplice, které městu vzniklo ze zákona o přechodu některých věcí z majetku České republiky do do vlastnictví obcí".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Žádáte o poskytnutí informací v tomto znění:

tímto si dovolujeme obrátit se na Vás na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících se odvodu daně z hazardních her dle zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her za zdaňovací období 1. kalendářního čtvrtletí roku 2018.

Konkrétně se jedná o poskytnutí informací o odvodu daně z hazardních her s rozdělením dle jednotlivých provozovatelů, kteří disponovali základním povolením k provozování hazardních her dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů v předmětném zdaňovacím období a dle jednotlivých druhů hazardních her.

Příklad:

SYNOT TIP, a.s. - odvedl celkově xxxxx Kč
technická hra - odvedl xxxxx Kč
živá hra - odvedl xxxxx Kč
BONVER WIN, a.s. - odvedl celkově xxxxx Kč
technická hra - odvedl xxxxx Kč
živá hra - odvedl xxxxx Kč
 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V zastoupení svého klienta společnosti PAŠEK s.r.o., IČ: 27963781, se sídlem Rybnice č.p. 165, 331 51 Kaznějov, se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1990 Sb., a to sdělení informace zda Česká Republika – Ministerstvo financí uzavřela se společností Rekultivace Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem Velká hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25041738, DIČ CZ 25041738, smlouva o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky ,,Sanace a rekultivace Severozápadních svahů lomu ČSA – druhá část,“ kterou byla zadavatelem právě ČR – Ministerstvo financí. Smlouva o dílo měla být uzavřena někdy v průběhu roku 2016.
V souvislosti s uzavřením této smlouvy o dílo se dále dotazuji, zda předmět plnění byl ze strany zhotovitele již naplněn, tedy dílo bylo řádně Ministerstvu financí ČR předáno, a došlo ze strany zadavatele tedy ČR – Ministerstva financí k úhradě sjednané ceny za provedené dílo. Pokud došlo k úhradě této ceny, pak žádám o sdělení data poslední úhrady, týkající se zaplacení ceny tohoto díla."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona o č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o: Protokoly z kontrol vybraných zdravotních pojišťoven, které byly provedeny Ministerstvem financí v období od 1.1.2016 do 20.4.2018. Prosím, poskytněte plné změní protokolů včetně příloh a dalších materiálů, které pochází z kontrol těchto pojišťoven:

 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 2. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
 3. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 4. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

 • dokončené audity systému vykonané Auditním orgánem Ministerstva financí (dále také AO) pro operační program OPPIK za rok 2017 - 2018
 • poslední výroční kontrolní zprávu AO pro OPPIK
 • výrok AO k poslední výroční kontrolní zprávě AO pro OPPIK" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"zdvořile si Vás dovoluji tímto požádat o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o zaslání rozhodnutí ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky ze dne 7. 4. 1992, č. j. 30/31/1347/92 o schválení privatizačního projektu."

"na základě výzvy k upřesnění mé žádosti ze dne 3. 5. 2018 doplňuji, že z dostupných informací vím, že se jedná o rozhodnutí ze dne 7. 4. 1992, č. j. 30/31/1347/92 o schválení privatizačního projektu, které je nedílnou součástí rozhodnutí ministerstva zemědělství České republiky č. 5/1992 ze dne 28. 4. 1992 o převedení části majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR a číslo privatizačního projektu by mělo být č. 803." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: dokončené audity operací za rok 2017 vykonané Auditním orgánem Ministerstva financí pro operační program OPPIK".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Tímto si Ministerstvo financí České republiky dovoluji požádat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění, o sdělení informací v souvislosti s příjmy z privatizace v tzv. Fondu privatizace, s nimiž Ministerstvo financí hospodaří. Žádám tímto o odpověď na následující otázku:

 1. Jaký je aktuální peněžní zůstatek na všech zvláštních účtech privatizace ?" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"S odkazem na § 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím, a v případě, že byly v posledních letech u Vás prováděny výzkumy, bylo by možné podat mi následující informace:

 • o stanovení výše sazby, jestli byla průměrná sazba 17,5 % v minulosti stanovena jen na základě sazeb DPH, nebo se také zohlednilo osvobození od daně (např. nájmy nemovitosti,...);
 • o této průměrné sazbě na aktuální období (2016, 2017) (možná výše na toto období), nebo poskytnout informace o postupech stanovení průměrné efektivní sazby DPH (jakožto jednotné sazby DPH);
 • poskytnou studie o dopadech na domácnosti z minulých období při jednotné sazbě 17,5 % DPH." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o poskytnutí informací o připomínkovém řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku v rámci ministerstva financí. Obzvlášť mě pak zajímá, v jaké fázi se momentálně novelizace nachází a kdy tuto novelizaci vláda předloží před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Prosím o poskytnutí informací dle zákona 106/1999Sb ohledně vypořádávání restitučních nároku během privatizace za účinnosti zákona 92/1991 Sb. Řešil Fond národního majetku dnes Ministerstvo financí nároky oprávněných osob dle zákona 87/1991Sb. během schvalování privatizačního projektu za účinnosti zákona 92/1991Sb., kdežto nároky oprávněných osob dle zákona 403/1990Sb. a 229/1991Sb. řešil Pozemkový fond dnes Státní pozemkový fond?

Bylo vůbec právně možné schválit privatizační projekt za účinnosti zákona 92/1991Sb.§3 (blokační paragraf) bez řádného vypořádání nároků oprávněných osob dle zákona 87/1991Sb pokud tento nárok byl uplatněn řádně a včas a nebylo o něm rozhodnuto? Byla hlavní povinnost předkladatele privatizačního projektu za účinnosti zákona 92/1991§3 tyto nároky vypořádat?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informaci v rozsahu sdělení, zda Vaše ministerstvo v letech 2010 až 2016 provádělo změnu zřizovací listiny jakékoliv Vaší příspěvkové organizace. Pro případ, že k takovému jednání v letech 2010 až 2016 v pravomoci Vašeho ministerstva došlo, pak Vás žádám, abyste mi sdělili:

 • o jakou příspěvkovou organizaci se jednalo v rozsahu
  - název;
  - identifikační číslo;
 • a kdy ke změně zřizovací listiny příslušné příspěvkové organizace došlo." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si vás dovolujeme požádat o poskytnutí dokumentu Auditní zpráva auditu systému OP PIK 2017 ve věci auditu Programu/Výzvy ICT a Strategické služby včetně přímo souvisejících podkladů či informací."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Prosím o poskytnutí seznamu kontrol provedených k datu této žádosti auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020 U každé kontroly prosím identifikaci kontrolovaného subjektu (ičo), název projektu, operační program, zda byla zjištěna pochybení, vyměřená korekce (částka v Kč), datum dokončení kontroly (případně jiné plošně datum vztažené k provedení kontroly).

Jestliže získání informací vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejich poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, který zpoplatnění podle Zákona 106/99Sb. nepodléhá. Například ve formě údajů, které jsou stažitelné z elektronického informačního systému ministerstva financí".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám kopii Přílohy č. 1, část II., tabulka č. 1 k vyhlášce č. 416/2004 Sb. pokud je součástí aktuální Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě vytvořené podle § 22 Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu to znamená minimálně v rozsahu informací podle § 22 odstavce (6) Zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Prosím o poskytnutí informací dle zákona 106/1999Sb ohledně privatizovaných jednotek, které jsou ve Vaší evidenci pod názvem:

rd - restituce s dokoupením (číslo privatizační jednotky začíná 3..) uspokojení restitučního nároku při této transformaci majetku probíhá formou vrácení majetku původnímu vlastníku a dokoupením (především částí, které nebyly součástí restitucí)."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, žadatel tímto žádá o poskytnutí níže uvedených informací týkajících se problematiky auditu systému OP PIK, který realizoval Auditní orgán MFČR zřejmě v průběhu roku 2017 a týkal se / měl se týkat Programu ICT a sdílené služby (asi zřejmě Výzva č. 1 vyhlášená dne 29.5. 2015.

Žádáme Vás o poskytnutí závěrečné zprávy k tomuto auditu či obdobný dokument. Mělo by se jednat o dokument pod č.j. MFSIAO-57/2017/5207-8." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Žádám tímto o poskytnutí úrokových sazeb státních dluhopisů, emitovaných Českou republikou v období let 2015 až 2017. Dále žádám o poskytnutí váženého průměru ročních úrokových sazeb státních dluhopisů, emitovaných Českou republikou v období let 2015 až 2017."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"tímto si dovolujeme obrátit se na Vás, na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících se výkladového stanoviska k ustanovení § 13 zákona č. 186/2016 Sb., o zahardních hrách, ve zění pozdějších přfedpisů (dále jen „ZHH“). Dovolujeme si Vás tímto požádat o poskytnutí výkladového stanoviska k předmětnému ustanovení § 13 ZHH v souvislosti s námi podanou žádostí o povolení k umístění herního prostoru na adrese Palackého 4527/30a, FJablonec nad Nisou, které bylo rovněž poskytnuto příslušným zaměstnancům Magistrátu města Jablonec nad Nisou."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás, Ministerstvo financí, pro účely mé diplomové práce, žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se regresních úhrad vyplývajících ze zákona č. 82/1998 Sb., V případě otázek 1 – 9 mi prosím poskytněte údaje s ohledem na případy, kde byla odpovědnost státu posuzována dle z. č. 82/1998 Sb., za roky 2013, 2014, 2015, 2016 a 2017 (případně za období, k němuž data existují), a to ke každému roku zvlášť: ..."

Aktualizováno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. počet podaných žádostí o udělení základního povolení k provozování hazardní hry dle zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (dále jen „ZHH“), o kterých je stále vedeno řízení, a to:
  a. zvlášť pro provozování ve formě land-base a prostřednictvím internetu; a
  b. zvlášť podaných společnostmi se sídlem v České republice a v zahraničí;
 2. výše odvodu z loterií a jiných podobných her ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, vybraného za zdaňovací období připadající zvlášť na roky 2015, 2016;
 3. výše daně z hazardních her ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her vybrané za rok 2017 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-basek a prostřednictvím internetu;
 4. výše pravomocně uložených pokut za přestupky upravené v ZHH včetně informace, jaká částka z uložených pokut již byla uhrazena; a
 5. aktuální stav vytváření rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách, respektive veřejné zakázky na výběr jeho dodavatele;" 

Aktualizováno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. "Zdali váš resort udělil v roce 2017 nějakou záštitu jménem ministra (či záštitu ministerstva)? ...
 2. Zdali existuje pro udělování záštit na vašem resortu rozpočet pro záštity s finanční podporou? Pakliže ano, jaká celková výše byla alokována pro tuto formu podpory v roce 2017?
 3. Zdali existuje pro udělování záštit ministra či ministerstva nějaký vnitřní předpis, (např. směrnice, apod.), který popisuje řádný postup, formu aj. faktické postupy při udělování záštit ministra či ministerstva, kterým se je třeba na tomto resortu se řídit? ...
 4. Jaký byl celkový počet podaných dotazů na váš rezort za uplynulý rok 2017 v režimu zákonů o svobodném přístupu k informacím? ...
 5. Zdali existuje pro vyřizování žádostí o informace na základě výše uvedených zákonů (106/1999 Sb., a 123/1998 Sb.,) nějaký vnitřní předpis, (např. směrnice, apod.), který popisuje řádný postup, formu aj. faktické postupy při vyřizování těchto žádostí a kterým je třeba se na vašem resortu řídit? ..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále také jen „SvInf“), si Vás tímto dovoluji požádat o poskytnutí informace týkající se níže uvedených veřejných zakázek pořádaných v rámci výzev č. 06, 08 a 09 Integrovaného operačního programu Ministerstva vnitra (dále jen „IOP“), konkrétně tedy toho, zdali byly finanční výdaje na projekty v jejichž rámci byly tyto veřejné zakázky pořádány vyjmuty z IOP, respektive z financování Evropské unie (fondů Evropské unie), či nikoliv, tedy obdobně jako tomu bylo v případě kauzy „Čapí hnízdo“. ..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"dne 19. 2. 2018 byl na stránkách Hospodářských novin uveřejněn článek, v němž se ministerstvo financí vyjadřuje k plánovaným změnám u daně z příjmů, přičemž bylo mimo jiné uvedeno: Dopad na příjmy veřejných rozpočtů je minus 23,2 miliardy korun.
Tímto žádáme o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, jak ministerstvo dospělo k tomu, že plánované daňové změny budou mít na daňové příjmy dopad mínus 23,2 miliard korun. Zároveň žádáme o sdělení, k jakému časovému období se tento propad vztahuje, jakož i s jakým časovým obdobím je tento poměřován. Je-li tento údaj poměřován s obdobím roku 2017, pak žádáme o sdělení, na základě čeho jsou údaje roku 2017 ministerstvu známy. Uvedené informace prosím poskytněte včetně podkladových informací (označení zdrojových dat) a výpočtů tak, aby výsledná čísla byla přezkoumatelná."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Dne 2. 2. 2018 byl na stránkách Hospodářských novin uveřejněn rozhovor s ministryní financí, ve kterém je mimo jiné uvedeno:

Máme potvrzeno, že na nárůstu daní se 20 miliardami podílí hospodářský růst. Zbytek, 13,2 miliardy, je podíl kontrolního hlášení a EET za loňský rok. Kontrolní hlášení činí 7,2 miliardy a zbytek je EET. Tímto žádáme o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, jak ministerstvo dospělo k tomu:

 • že nárůst daňových příjmů u DPH činil 32 miliard;
 • k jakému časovému období se tento nárůst vztahuje, s jakým časovým obdobím byl poměřován;
 • že z těchto 32 miliard tvoří 7,2 miliard přínos kontrolního hlášení;
 • že z těchto 32 miliard tvoří 6 miliard přínos EET.

Uvedené informace prosím poskytněte včetně podkladových informací (označení zdrojových dat) a výpočtů tak, aby výsledná čísla byla přezkoumatelná. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto emailem bych vás chtěla požádat o poskytnutí informace, ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ohledně vyhodnocení efektivity elektronické evidence tržeb (tzn. informace o tom jak byla elektronická evidence úspěšná a kolik peněz navíc přinesla do našeho státního rozpočtu během ročního fungování).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto bych rád požádal o poskytnutí informací ohledně parametrů internetového připojení jednotlivých finančních úřadů (včetně územních pracovišť), a to v jakémkoliv formátu, ze kterého je možné vyčíst (ať strojově anebo ručně) informace ohledně rychlostí upload/download připojení pro větší počet územních pracovišť; případně ve formátu, který tato data z územních pracovišť agreguje (např. „průměrná rychlost“ pro pracoviště v ČR, „5 pracovišť s rychlostí od X do X“, apod.), a to opět v jakékoliv podobě.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, došlo od 1. ledna 2004 ke zvýšení spotřební daně uminerálních olejů, tj. včetně pohonných hmot. Výše spotřební daně do 31. prosince 2003 činila u automobilového benzínu 8.150,- Kč/1.000 litrů, od 1. ledna 2004 došlo ke zvýšení na 9.950,- Kč/1.000 litrů. V případě motorové nafty byla výše spotřební daně do 31. prosince 2003 10.840 Kč/1.000 litrů; od 1. ledna 2004 pak došlo ke zvýšení na 11.840 Kč/1.000 litrů.

Požadovanou informací je sdělení:

 1. 1) zda Ministerstvo financí ČR vydalo před zvýšením spotřební daně (tj. před datem 1. ledna 2004) stanovisko, pokyn či jakékoliv sdělení nebo jiný dokument týkající se nakládání s minerálními oleji, ze kterých již byla odvedena spotřební daň (tj. „stará“ spotřební daň odváděná do 31. prosince 2003)“;
 2. Pokud ano:
  1. zda bylo z pohledu prodávajícího nezbytné (možné) na základě daného dokumentu minerální oleje zatížené původní spotřební daní po 1. lednu 2004 prodat a „dodanit“ rozdíl mezi původní a novou (vyšší) spotřební daní;
  2. zda bylo z pohledu prodávajícího po 1. lednu 2004 možné prodávat minerální oleje zatížené původní (nižší) spotřební daní a kupní cenu zboží navýšit tak, aby maximalizoval svoji marži (zisk), tzn. navýšit jednotkovou cenu o rozdíl mezi nižší (starou) a vyšší (novou) sazbou spotřební daně, navýšit tak marži (zisk).

V případě kladné odpovědi na dotaz 1) této žádosti žádám o poskytnutí předmětného dokumentu.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Dne 13. 1. 2018 nabyla účinnosti novela zákona č. 370/2017 Sb., o platebním styku. Dle § 177 odst. 1 tohoto zákona poskytovatel plátce, poskytovatel příjemce a jiné osoby, prostřednictvím kterých tito poskytovatelé přímo nebo nepřímo plní své povinnosti při provedení platební transakce, jsou povinni převést částku platební transakce v plné výši bez jakýchkoliv srážek.

Toho však někteří podnikatelé stále zneužívají a za platbu kartou si účtují poplatky. Můj dotaz směřuje na instituci, která takové porušování zákona bude dozorovat a pokutovat. Jediné vyjádření jsem objevila pro server Novinky.cz cituji: „Spotřebitel má právo se domáhat navrácení poplatku v rámci mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Dále se v takovém případě dá uvažovat i o veřejnoprávních sankcích za nekalou obchodní praktiku, řekl Novinkám mluvčí financí Jakub Vintrlík.

Má otázka zní: Na jaký orgán se však má v rámci mimosoudního řešení sporů spotřebitel obrátit, když se Česká obchodní inspekce ohradila, že tuto problematiku nebude ani dozorovat ani pokutovat? 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"požaduji kopie následujících dokumentů:

 1. Informace ministra financí k mlčenlivosti Finanční správy České republiky a využívání zajišťovacích příkazů Finanční správy,
 2. Závěry Porady vedení Ministerstva financí k materiálu Informace ministra financí k mlčenlivosti Finanční správy České republiky a využívání zajišťovacích příkazů Finanční správy.
 3. Zápis z porady vedení č. 38/2017"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V programovém prohlášení vlády je informace o uvažovaném snížení sazby DPH z 15% na 10% u vodného a stočného. Chtěl bych vědět, jaký přímý finanční dopad bude mít toto snížení sazby DPH na příjmy státního rozpočtu a na příjmy měst a obcí dle rozpočtového určení daní."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Z tiskové zprávy Ministerstva financí nazvané „MF souhlasí s návrhem Evropské komise na vynětí části výdajů z evropského financování“ a publikované na webové stránce Ministerstva financí České republiky (dále jen „Ministerstvo“) dne 29. 1. 2018 se podává, že:

 1. Ministerstvu byly doručeny v prosinci 2017 blíže neidentifikované dopisy Evropské komise, ve kterých Evropská komise navrhla České republice u sedmi operačních programů z minulého účetního období vyjmout výdaje, které jsou předmětem správního či trestního řízení či šetření OLAF, z evropského financování; a že
 2. Ministerstvo v návaznosti na dopisy uvedené výše v bodu (i) zaslalo Evropské komisi blíže neupřesněnou odpověď, v které souhlasilo s vyjmutím výdajů u ROP Severovýchod, ROP Jihozápad, ROP Střední Čechy, ROP Jihovýchod a OP Životní prostředí.

Vzhledem k tomu si Vás v této souvislosti dovoluji požádat o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a to:

 1. dopisů Evropské komise Ministerstvu z prosince 2017, specifikovaných v bodu (i) výše;
 2. odpovědi Ministerstva Evropské komisi, specifikované v bodu (ii) výše; a
 3. seznamu konkrétních dotačních projektů (identifikovaných názvem a číslem projektu), u nichž Evropská komise navrhla vynětí z evropského financování, s uvedením informace, zda s vynětím těchto konkrétních dotačních projektů Ministerstvo souhlasilo. 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Konkrétně bych Vás rád požádal o poskytnutí překladu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů, do anglického jazyka. Jsem si vědom toho, že úředním jazykem je jazyk český a že žádný právní předpis Ministerstvu financí neukládá vypracovávat oficiální překlady zákonů v jeho gesci do jiných jazykových verzí. Jedná se mi však o poskytnutí neoficiálního a nezávazného pracovního překladu, kterým příslušné útvary Ministerstva financí mohou disponovat pro účely usnadnění výkonu své působnosti (zejména například v oblasti mezinárodní spolupráce či spolupráce na úrovni EU). Jsem si zároveň vědom toho, že zákon č. 256/2004 Sb. podléhá časté novelizaci, a tak je nepravděpodobné, že by příslušné útvary Ministerstva financí disponovaly anglickým překladem tohoto zákona v aktuálně platném a účinném znění. Žádám Vás proto o poskytnutí poslední (co nejaktuálnější) verze zmíněného zákona, kterou má Ministerstvo financí k dispozici."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím si dovoluji požádat o poskytnutí informace o dosavadních výsledcích rozhodčích řízení, která jsou vedena proti České republice ze strany zahraničních investorů do fotovoltaiky, aktuálních k dnešnímu datu."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. Kdy a jaké částky přišly na Operační program Podnikání a inovace prostřednictví záloh zasílaných na účet Ministerstva financí Evropskou komisí.
 2. Kdy a jaké částky přišly na Operační program Podnikání a inovace platbami za tzv. certifikované výdaje zasílanými na účet Ministerstva financí Evropskou komisí.
 3. Kdy a jaké částky přišly na Operační program Podnikání a inovace. Zajímají nás tzv. refundované částky připisované na účet Ministerstva průmyslu a obchodu formálně představující příjem kapitoly ministerstva.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás žádám o zpřístupnění následujících informací ohledně dotace z Operačního programu Životní prostředí 2007 - 2013 na projekt „Výstavba kanalizace a ČOV - obec Fryšava", CZ. 1.02/1.1.00/08.01976:

 1. Byl projekt „Výstavba kanalizace a ČOV - obec Fryšava" mezi navrženými projekty Ministerstvem financí ČR k vynětí z financování z evropských dotací?
 2. Byl projekt „Výstavba kanalizace a ČOV - obec Fryšava" prošetřován Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF)? V případě, že ano, žádám o doložení buď samotné zprávy Evropského úřadu pro boj proti podvodům, nebo alespoň její závěry?" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. "Žádám laskavě o poskytnutí informace, zda na Ministerstvu financí ČR existuje jakýkoliv aktuální časový či jiný plán, který se vztahuje k legislativním změnám zákona č. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nebo aktuální návrh nového zákona, který by měl tento zákon o finanční kontrole nahradit. Pokud existuje, prosím o jeho poskytnutí.
 2. Žádám laskavě o poskytnutí informace, zda v současnosti existuje na Ministerstvu financí ČR jakýkoliv aktuální návrh novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nebo aktuální návrh nového zákona, který by měl tento zákon o finanční kontrole nahradit. Pokud existuje, prosím o jeho poskytnutí.
 3. Žádám o poskytnutí informace, která osoba na Ministerstvu financí ČR je pověřena vypracováním návrhu novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, nebo vypracováním návrhu zákona, který by měl tento zákon o finanční kontrole nahradit, a zda tato osoba bude o své práci v této oblasti poskytovat jakékoliv informace a také jak často je bude poskytovat a jakým způsobem." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1.  "názvy 2 projektů z OP Doprava, které EK navrhuje vyjmout z financování, jak uvádí média
 2. rozhodnutí českých orgánů, které rozhodly o financování těchto 2 projektů z OP Doprava
 3.  doklady od českých orgánů o náhradním financování za tyto 2 projekty z OP Doprava
 4. názvy 3 projektů z ROP Jihovýchod, které EK navrhuje vyjmout z financování, jak uvádí média
 5. rozhodnutí českých orgánů, které rozhodly o financování těchto 3 projektů z ROP Jihovýchod
 6. doklady od českých orgánů o náhradním financování za tyto 3 projekty z ROP Jihovýchod"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ministerstvo financí uvedlo, že Evropská komise navrhla vyjmout 44 projektů ze šesti programů. V případě ROP Severovýchod jde o pět projektů, u ROP Jihovýchod o tři projekty, u ROP Střední Čechy o dva projekty, u ROP Moravskoslezsko o jeden projekt, u ROP Střední Morava o 19 projektů a u Operačního programu Životní prostředí o 14 projektů k vyjmutí. Z Operačního programu Doprava byly vyňaty dva projekty ještě před obdržením dopisu od komise."

Pozadujeme sdelit

 1. o ktere projekty z OP Doprava se jednalo
 2. o ktere projekty z ROP Jihovychod se jedna
 3. jakym zpusobem a jakym konkretnim rozhodnutim a ktereho organu bylo zajisteno financovani pro projekty dle bodu a]
 4. predat kopie dokumentu dokladajicich schvaleni nahradniho financovani pro projekty dle bodu a]" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. "žádám o poskytnutí kopie oskenované smlouvy ze dne 20. 3. 2017 mezi povinným a společností Diebold Nixdorf s.r.o. ohledně zajištění účtenkovky.
 2. žádám o poskytnutí informací ohledně ceny poskytovaných služeb vyplývající ze smlouvy dle bodu č. 1 této žádosti, tedy výši úhrady společnosti Diebold Nixdorf s.r.o. v roce 2017.
 3. žádám o poskytnutí informací ohledně výběrového řízení, dle kterého byla vybrána firma Diebold Nixdorf s.r.o k plnění služeb dle smlouvy ze dne 20. 3. 2017, či na jakém základě byla tato firma oslovena a kým konkrétně."