Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V zastoupení svého klienta společnosti PAŠEK s.r.o., IČ: 27963781, se sídlem Rybnice č.p. 165, 331 51 Kaznějov, se na Vás obracím s žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1990 Sb., a to sdělení informace zda Česká Republika – Ministerstvo financí uzavřela se společností Rekultivace Ústí nad Labem s.r.o., se sídlem Velká hradební 3122/52, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25041738, DIČ CZ 25041738, smlouva o dílo, jejímž předmětem je plnění veřejné zakázky ,,Sanace a rekultivace Severozápadních svahů lomu ČSA – druhá část,“ kterou byla zadavatelem právě ČR – Ministerstvo financí. Smlouva o dílo měla být uzavřena někdy v průběhu roku 2016.
V souvislosti s uzavřením této smlouvy o dílo se dále dotazuji, zda předmět plnění byl ze strany zhotovitele již naplněn, tedy dílo bylo řádně Ministerstvu financí ČR předáno, a došlo ze strany zadavatele tedy ČR – Ministerstva financí k úhradě sjednané ceny za provedené dílo. Pokud došlo k úhradě této ceny, pak žádám o sdělení data poslední úhrady, týkající se zaplacení ceny tohoto díla."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"na základě zákona o č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, Vás žádám o: Protokoly z kontrol vybraných zdravotních pojišťoven, které byly provedeny Ministerstvem financí v období od 1.1.2016 do 20.4.2018. Prosím, poskytněte plné změní protokolů včetně příloh a dalších materiálů, které pochází z kontrol těchto pojišťoven:

 1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
 2. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
 3. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
 4. Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

 • dokončené audity systému vykonané Auditním orgánem Ministerstva financí (dále také AO) pro operační program OPPIK za rok 2017 - 2018
 • poslední výroční kontrolní zprávu AO pro OPPIK
 • výrok AO k poslední výroční kontrolní zprávě AO pro OPPIK" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"zdvořile si Vás dovoluji tímto požádat o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, o zaslání rozhodnutí ministerstva pro správu národního majetku a jeho privatizaci České republiky ze dne 7. 4. 1992, č. j. 30/31/1347/92 o schválení privatizačního projektu."

"na základě výzvy k upřesnění mé žádosti ze dne 3. 5. 2018 doplňuji, že z dostupných informací vím, že se jedná o rozhodnutí ze dne 7. 4. 1992, č. j. 30/31/1347/92 o schválení privatizačního projektu, které je nedílnou součástí rozhodnutí ministerstva zemědělství České republiky č. 5/1992 ze dne 28. 4. 1992 o převedení části majetku státního podniku na Fond národního majetku ČR a číslo privatizačního projektu by mělo být č. 803." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informací: dokončené audity operací za rok 2017 vykonané Auditním orgánem Ministerstva financí pro operační program OPPIK".

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Tímto si Ministerstvo financí České republiky dovoluji požádat ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v účinném znění, o sdělení informací v souvislosti s příjmy z privatizace v tzv. Fondu privatizace, s nimiž Ministerstvo financí hospodaří. Žádám tímto o odpověď na následující otázku:

 1. Jaký je aktuální peněžní zůstatek na všech zvláštních účtech privatizace ?" 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"S odkazem na § 106/1999 Sb. Zákon o svobodném přístupu k informacím, a v případě, že byly v posledních letech u Vás prováděny výzkumy, bylo by možné podat mi následující informace:

 • o stanovení výše sazby, jestli byla průměrná sazba 17,5 % v minulosti stanovena jen na základě sazeb DPH, nebo se také zohlednilo osvobození od daně (např. nájmy nemovitosti,...);
 • o této průměrné sazbě na aktuální období (2016, 2017) (možná výše na toto období), nebo poskytnout informace o postupech stanovení průměrné efektivní sazby DPH (jakožto jednotné sazby DPH);
 • poskytnou studie o dopadech na domácnosti z minulých období při jednotné sazbě 17,5 % DPH." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. Vás žádám o poskytnutí informací o připomínkovém řízení k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2013 Sb., o směnárenské činnosti, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a zákon č. 370/2017 Sb., o platebním styku v rámci ministerstva financí. Obzvlášť mě pak zajímá, v jaké fázi se momentálně novelizace nachází a kdy tuto novelizaci vláda předloží před Poslaneckou sněmovnu Parlamentu České republiky."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Prosím o poskytnutí informací dle zákona 106/1999Sb ohledně vypořádávání restitučních nároku během privatizace za účinnosti zákona 92/1991 Sb. Řešil Fond národního majetku dnes Ministerstvo financí nároky oprávněných osob dle zákona 87/1991Sb. během schvalování privatizačního projektu za účinnosti zákona 92/1991Sb., kdežto nároky oprávněných osob dle zákona 403/1990Sb. a 229/1991Sb. řešil Pozemkový fond dnes Státní pozemkový fond?

Bylo vůbec právně možné schválit privatizační projekt za účinnosti zákona 92/1991Sb.§3 (blokační paragraf) bez řádného vypořádání nároků oprávněných osob dle zákona 87/1991Sb pokud tento nárok byl uplatněn řádně a včas a nebylo o něm rozhodnuto? Byla hlavní povinnost předkladatele privatizačního projektu za účinnosti zákona 92/1991§3 tyto nároky vypořádat?"

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám tímto dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, o informaci v rozsahu sdělení, zda Vaše ministerstvo v letech 2010 až 2016 provádělo změnu zřizovací listiny jakékoliv Vaší příspěvkové organizace. Pro případ, že k takovému jednání v letech 2010 až 2016 v pravomoci Vašeho ministerstva došlo, pak Vás žádám, abyste mi sdělili:

 • o jakou příspěvkovou organizaci se jednalo v rozsahu
  - název;
  - identifikační číslo;
 • a kdy ke změně zřizovací listiny příslušné příspěvkové organizace došlo."