Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Tímto bych Vás, s odkazem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, chtěla velmi požádat o poskytnutí informací sloužících ke zpracování praktické části diplomové práce. Konkrétně se jedná o tyto informace:

  1. Data o počtu osob podnikajících v oblasti stravovacích služeb, tedy osob povinných evidovat tržby od 1.12.2016, a to v co nejdelším období, aby bylo možné porovnat změnu počtu v čase,
  2. Kalkulace nákladů, které dle Ministerstva financí nesou podnikatelé v souvislosti se zavedením a provozem elektronické evidence tržeb." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vás tímto žádám o poskytnutí informací, konkrétně srovnávacích tabulek ve smyslu čl. 6a Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii k implementaci následujících evropských předpisů:

  1. Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/62/EU ze dne 15. května 2014 o trestněprávní ochraně eura a jiných měn proti padělání, kterou se nahrazuje rámcové rozhodnutí Rady 2000/383/SVV
  2. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu)
  3. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014
  4. Prováděcí směrnice Komise (EU) 2015/2392 ze dne 17. prosince 2015 k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o oznamování skutečných nebo možných porušení tohoto nařízení příslušným orgánům." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám Vás tímto o informace k auditu u projektu Revitalizace Havlíčkových sadů, který byl financován z prostředků Evropského fond pro regionální rozvoj, Operační program: 16 OP Praha Konkurenceschopnost. (IČO žadatele: 00063461/ reg. číslo: CZ.2.16/2.1.00/27002 ) Prosím o informace, jak tento audit probíhal a jaké byly jeho výsledky."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"podle aktuálního znění části B) „Druhové třídění" vyhlášky č. 323/2002 Sb. o rozpočtové skladbě jsou výsluhové náležitosti příslušníků ozbrojených sil včetně výsluhového příspěvku podle zákona č. 221/1999 Sb. a zákona 361/2003 Sb. zařazeny pod položku 5410-Sociální dávky. Dále pak podle aktuálního znění části C) „Odvětvové třídění" vyhlášky č. 323/2002 Sb. je výsluhový příspěvek podle zákona č. 361/2003 a zákona č. 221/1999 Sb zařazen pod položkou 415 Zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil a dále pak pod položkou 4152- Výsluhový příspěvek. Na základě výše uvedeného žádám o poskytnutí informace - odpovědí na tyto otázky:

  1. do kterých položek jak v druhovém, tak i v odvětvovém třídění v rozpočtových skladbách a podle jakých právních předpisů (zákonů, vyhlášek, výnosů nebo opatření ministerstva financí) Československa nebd ČR byl výsluhový příspěvek a příspěvek za službu příslušníků ozbrojených sil ministerstva obrany, vnitra a spravedlnosti (vězeňská služba) zařazen podle zákonů č. 76/1959 Sb., 221/1999 Sb., 100/1970 Sb. a 186/1992 Sb., a to vletech 1989 až do nabytí účinnosti dnem 19. 7. 2002 vyhlášky 323/2002 Sb.
  2. Které z uvedených právních předpisů lze nalézt na stránkách www.mfcr.cz a kde lze nahlédnout do těch, které zde nalézt nelze (např. do výnosů nebo opatření ministerstva financí, jimiž docházelo ke změně položek rozpočtové skladby týkajících se právě výsluhového příspěvku nebo příspěvku za službu),." 

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"dostávám prostřednictvím e-mailových zpráv „informace“ o finančních prostředcích poskytnutých Evropskou Uniia o částkách, které Česká Republika „vkládá do fondů“ Evropské unie. Vzhledem k tomu, že jsem nenašel zdroj věrohodných informacích o objemech finančních prostředků, které prochází oběma směry a vzhledem k tomu, že bych rád na takové zprávy z prostředí internetu vhodným způsobem reagoval, obracím se na Vás s prosbou o poskytnutí těchto informací o výši a struktuře finančních prostředků v rámci EU, které prochází z EU a do EU."