Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"rád bych totou cestou požádal MFČR, jako ministerstvo odpovědné podle z. č. 2/1969 Sb. a z č. 218/2000 Sb. za státní rozpočet ČR o infomaci o vývoji limitů výdajů kapitoly státního rozpočtu ČR č. 307 - Ministerstvo obrany ČR pro střednědobé výhledy schvalované vládou ČR usnesením v období let 2002 až 2018, a to ve struktuře a podrobnosti odpovídající přiložené tabulce. Ta obsahuje informace o vývoji těchto limitů podle usnesení zmiňovaných MOČR v jeho materiálech, ke kterým jsem měl přístup, domnívám se však, že asi nejde o úplný výčet."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Podle tabulky č. 7 Zprávy o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě za rok 2017 informovaly kontrolní orgány v souladu s § 22 odst. 6 zákona o finanční kontrole Ministerstvo financí o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol v 81 případech. Žádám popis těchto případů včetně uvedení stručné charakteristiky události (jednání) ve vztahu ke skutkové podstatě konkrétního zjištění nasvědčujícímu spácháni trestného činu, charakteristiky důsledku včetně hodnotového vyjádření pro orgán veřejné správy (odhad škody pokud tak lze učinit),datum předání informace MF podle § 22 odst.6 zákona o finanční kontrole, č.j. předané informace, datum oznámení státnímu zástupci nebo policejním orgánům, adresy úřadu státního zástupce nebo policejního orgánu.

Jestliže získání informace vyžaduje mimořádně rozsáhlé vyhledávání ve smyslu Zákona 106/99 sb., netrvám na jejím poskytnutí v tomto, ale i omezeném rozsahu, to znamená v podobě informace předané MF podle § 22 odst.6 zákona o finanční kontrole tzn. v podobě kopie Přílohy č. 1, část II., tabulky č. 1 k vyhlášce č. 416/2004."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"...Seznam kontrol provedených auditním orgánem (případně poskytovateli, jsou-li tato data Auditnímu orgánu dostupná) v uplynulých čtyřech měsících u příjemců evropských dotací v programovacím období 2014-2020. U každé kontroly požaduji tyto informace:..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"dnes v Otázkách Václava Moravce na ČT byl pan Roman Češka z bývalého Fondu národního majetku a o privatizaci OKD řekl, že asi 3% akcií bylo rozděleno obcím. Když hrozilo, že je obce levně prodají, že svolali do Prahy jednání, na kterém obcím nabídli, že od nich akcie stát koupí zpět za vyšší cenu, než jim nabídl soukromník. Jednání že za silné účasti obcí proběhlo..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"žádám Vás tímto podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí následujících informací vztahujících se k podnětům, které obdržel prošetřovatel zřízený podle § 2 odst. 1 písm. a) nařízení vlády č. 145/2015 o opatřeních souvisejících s oznamováním podezření ze spáchání protiprávního jednání, a to na základě § 205 písm. d) zákona 234/2014 Sb., o státní službě..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"V návaznosti na sdělení Ministerstva financí ze dne 16. ledna 2017 pod č. j.: MF-767/2017/10-4/22IK ve věci projektu „Zřízení kanalizačního řadu v lokalitě Doubrava-Hranice a zřízení inženýrských sítí a infrastruktury v lokalitě Doubrava U starostky,“ případně pod jiným názvem projektu v předmětné věci vás žádám ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím o poskytnutí informací, a to zaslání písemného sdělení..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"...žádám o poskytnutí následujících informací, a to elektronicky prostřednictvím datové schránky :

1) sdělení, zda Ministerstvo financí České republiky, resp. příslušný správní orgán, uplatnil nebo bude uplatňovat náhradu škody na mjr. Ing. Aleši Chwistkovi, který České republice škodu ve výši minimálně 2.210.655,98 Kč (jako úrok z neoprávněného jednání správce daně, který byl ze strany celní správy České republiky uhrazen společnosti FAU s.r.o.) způsobil, a to schválením a podepsáním shora uvedených nezákonných dodatečných platebních výměrů, kdy škoda způsobená mjr. Ing. Alešem Chwistkem odpovídá částce, kterou Česká republika již uhradila společnosti FAU s.r.o. na úroku z neoprávněného jednání správce daně;

2) pro případ, že Ministerstvo financí České republiky, resp. příslušný správní orgán, nebude shora specifikovaný regresní nárok na mjr. Ing. Aleši Chwistkovi uplatňovat, žádám o sdělení z jakých důvodů tak nebude činit a dále o sdělení, která konkrétní úřední osoba rozhodla o tom, že Česká republika nebude shora specifikovaný regresní nárok na mjr. Ing. Aleši Chwistkovi uplatňovat."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„žádám o zpřístupnění, resp. zaslání kopie (skenu) dokumentů obsahujících analýzu, doporučení anebo pokyny pro výběr komoditní burzy a dohodců při nákupu elektřiny a plynu Ministerstvem financí či jejími podřízenými složkami. Existuje-li více historických verzí takových dokumentů, prosím o zpřístupnění/zaslání každé z nich.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, tímto žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Seznam subjektů řízených či ovládaných Ministerstvem financí České republiky, ...

2. Seznam subjektů, ve vztahu k nimž Ministerstvo financí České republiky vykonává práva akcionáře nebo společníka na valné hromadě a u nichž při výkonu těchto práv v období od 30. 6. 2008 do 30. 6. 2018 schválilo či rozhodlo o tom, aby dotčený subjekt poskytnul financování ve výši nejméně 1.000.000,- Kč třetí osobě, jejíž úpadek byl pravomocně zjištěn..."

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

"bývalý Fond národního majetku ČR založil k 1. 5. 1992 Moravskoslezské teplárny a.s., IČ 4519 3410.
V rámci práva na informace dle zákona č. 106/1999 Sb. žádám sdělit:
a) kolik bylo vydáno akcií jaké jmenovité hodnoty, a
b) jak byly tyto akcie mezi jaké subjekty rozděleny.

Předpokládám, že část z nich byla poskytnuta městu Ostrava. V tom případě žádám
c) poskytnout informace, obsažená v takové postupující písemnosti, a to poskytnutím její kopie."