Novinky

Postup podání žádosti

samostatné oddělení 9008 - Agenda svobodného přístupu k informacím
samostatné oddělení 9008 - Agenda svobodného přístupu k informacím

Vydáno

 • Informační kancelář
 • Žádost o poskytnutí informací
 • Postup

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí případně Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace - § 16a

Postup při podávání a vyřizování písemných žádostí

 1. Písemná žádost je podána dnem, kdy ji obdržel povinný subjekt.
 2. Z podání musí být zřejmé, kdo jej činí. U podání prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (například elektronická adresa). Neobsahuje-li žádost tento údaj, není podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., a žádost se odloží.
 3. Informační kancelář posoudí obsah žádosti a v případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve žadatele ve lhůtě do sedmi dnů od podání, aby žádost upřesnil. Neupřesní-li žadatel žádost do 30 dnů, vypracuje rozhodnutí o odmítnutí žádosti a odešle žadateli.
 4. V případě, že požadované informace se nevztahují k působnosti ministerstva, sdělí se tato skutečnost žadateli do sedmi dnů s tím, že se žádost odkládá.
 5. V bezchybných případech Informační kancelář poskytne požadovanou informaci ve lhůtě nejpozději do 15 dnů 1) od přijetí podání nebo od upřesnění žádosti, a to písemně, nahlédnutím do spisu, včetně možnosti pořídit kopii, nebo na paměťových médiích.
 6. Lhůtu pro poskytnutí informace je možno prodloužit ze závažných důvodů, nejvýše však o deset dnů.
  Závažnými důvody jsou:
  • a. vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných úřadovnách, které jsou oddělené od úřadovny vyřizující žádost,
  • b. vyhledání a sběr objemného množství oddělených a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti,
  • c. konzultace s jiným státním orgánem, který má závažný zájem na rozhodnutí o žádosti, nebo mezi dvěma nebo více složkami MF, které mají závažný zájem na předmětu žádosti 
   Žadatel musí být o prodloužení lhůty i o jeho důvodech vždy prokazatelně informován, a to včas před uplynutím lhůty pro poskytnutí informace.
 7. O postupu při poskytování informace se pořídí záznam.
 8. Pokud povinný subjekt žadateli (byť jen z části) nevyhoví, vydá o tom ve lhůtě pro vyřízení žádosti rozhodnutí.
 9. Rozhodnutí musí obsahovat označení ministerstva, číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, označení příjemce rozhodnutí, výrok s uvedením právních předpisů, podle nichž bylo rozhodováno, odůvodnění každého omezení práva na informace, poučení o místu, době a formě podání opravného prostředku, vlastnoruční podpis vedoucího příslušného útvaru (vrchního ředitele, ředitele nebo vedoucího samostatného oddělení) s uvedením jména a funkce.
 10. Rozhodnutí se odesílá na doručenku do vlastních ruku.
 11. Proti rozhodnutí ministerstva o odmítnutí žádosti může žadatel podat rozklad.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace - § 16a

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace (dále jen "stížnost") může podat žadatel,

 • a) který nesouhlasí s vyřízením žádosti způsobem uvedeným v § 6,
 • b) kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. d) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace nebo předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 • c) kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí, nebo
 • d) který nesouhlasí s výší úhrady sdělené podle § 17 odst. 3 nebo s výší odměny podle § 14a odst. 2, požadovanými v souvislosti s poskytováním informací.

Při podání rozkladu použijte, prosím, níže uvedeného souboru.

Doporučované

Nejčtenější