Novinky

Volné místo v odboru 58 - Mezinárodní vztahy

oddělení 3005 - Výběrová řízení a hodnocení
oddělení 3005 - Výběrová řízení a hodnocení

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Pracovní poměr
 • Referent
 • Platová třída 14
 • Sekce 07
 • Praha
 • magisterský studijní program

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo referent/referentka na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 58 – Mezinárodní vztahy, oddělení 5801 – Centrum pro zahraniční pomoc – oddělení realizace, monitorování a hodnocení, FM 2733.

Základní informace:
 • místo výkonu práce: Praha;
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • systemizovaná platová třída 14, zařazení podle nařízení vlády 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů;
 • nástup: ihned/po domluvě.
Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
 • vykonávání činností odpovídajících oboru služby č – 5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím;
 • tvoření programů vývoje využívání zahraniční pomoci Českou republikou v meziresortním a sektorovém průřezu;
 • podílení se na přípravě vybraných programů financovaných z EHP a Norských fondů z pozice Národního kontaktního místa (NKM);
 • spolupráce na přípravě/aktualizacích Manuálů a dalších dokumentů pro implementaci vybraných programů financovaných z EHP a Norských fondů z pozice NKM;
 • z pozice NKM koordinace implementace vybraných programů a realizovaných projektů z EHP a Norských fondů: schvalování návrhů na případné změny v programech a realokace, provádění kontroly monitorovacích zpráv ke svěřeným programům (zejména roční a závěrečné zprávy o programu) předložené zprostředkovateli programů, účast na jednáních k programům, spolupráce při ověřování postupu realizace programů a vybraných podpořených projektů na místě z hlediska plnění a dosahování stanovených cílů a monitorovacích indikátorů projektů a dodržování pravidel programu, účast na jednáních v rámci programu a zajišťování další komunikace týkající se implementace programu s Certifikačním orgánem, Auditním orgánem a případně Kanceláří FM v Bruselu;
 • spolupráce na přípravě strategické zprávy k EHP a Norským fondům;
 • koordinace Bilaterálního fondu na národní úrovni z pozice NKM - podílení se na tvorbě metodik, koordinace administrace Bilaterálních fondů v jednotlivých programech;
 • podílení se na průběžné aktualizaci údajů v informačních systémech pro program financovaný z EHP a Norských fondů;
 • zajišťování archivace dokumentace k programu, projektům a fondům financovaným z EHP a Norských fondů (písemně i elektronicky);
 • zajišťování koordinace a provádění implementace Fondu solidarity EU na národní úrovni.
Požadavky:
 • vysokoškolské magisterské vzdělání;
 • standardizovaná zkouška z anglického jazyka podle usnesení vlády č. č. 865/2015, 2. stupeň. (Znalost cizího jazyka je nutné doložit diplomem/certifikátem dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT- 12823/2016, ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech);
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR nebo občanství jiného členského státu Evropské unie, nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud uchazeč/ka ovládá český jazyk;
 • znalost MS Office, Outlook, Internet.
Nabízíme:
 • závodní stravování, nebo stravenky;
 • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
 • 5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna;
 • možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF.
Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1):
 • čestné prohlášení o státním občanství (uchazeč/ka musí být fyzická osoba starší 18 let, občan/ka ČR, nebo občan/ka jiného členského státu Evropské unie, nebo občan/ka státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který/á ovládá český jazyk), nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že je uchazeč/ka občan/ka ČR a poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2);
 • čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru);
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (vybraný uchazeč/uchazečka musí před nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku).
Bližší informace poskytne:

Ing. Lucie Záchulová, email: Lucie.Zachulova@mfcr.cz

Doručení přihlášky:

Motivační dopis, strukturovaný životopis a požadované přílohy zasílejte do 28. prosince 2018 na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: podatelna@mfcr.cz. Do předmětu e-mailové zprávy/na obálku uveďte „FM 2733“.

Dokumenty ke stažení:

Dokumenty ke stažení

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Současně zasláním životopisu uděluje souhlas ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením evropského Parlamentu
a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučované

Nejčtenější