Novinky

Volné místo v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie

oddělení 3005 - Výběrová řízení a hodnocení
oddělení 3005 - Výběrová řízení a hodnocení

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Referent
 • Pracovní poměr
 • Platová třída 13
 • Sekce 07
 • Praha
 • magisterský studijní program

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 53 – Záležitosti Evropské unie, oddělení 5301 – Koordinace agendy EU, FM 2579.

Základní informace:
 • místo výkonu práce: Praha;
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou);
 • plný pracovní úvazek;
 • systemizovaná platová třída 13, zařazení podle nařízení vlády 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů;
 • nástup: ihned (nebo dle dohody).
Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
 • vykonávání činností odpovídajících oboru služby 5 – Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničím;
 • připravování a podporování realizace programů spolupráce České republiky s Evropskou unií z hlediska financování v působnosti Ministerstva financí;
 • spolupracování při přípravě podkladů pro zástupce ministerstva pro jednání v ČR, členských státech EU a v orgánech EU, zejména pro jednání Výboru pro EU na pracovní i vládní úrovni a Rady ECOFIN;
 • zajišťování komunikace a kontaktů se zahraničními partnery v členských státech EU, institucích EU, dále pak se Stálým zastoupením ČR při EU v Bruselu, zastupitelskými úřady ČR v členských státech EU, zastupitelskými úřady členských států EU v ČR, s relevantními orgány státní správy v ČR, a podílení se ve věcech organizačního zabezpečení účasti zástupců ministerstva na jednáních v orgánech EU;
 • spolupracování na zabezpečení a koordinaci dvoustranných vztahů vůči vybraným členským zemím EU, vyjma záležitostí týkajících se technické pomoci a sledování makroekonomického vývoje;
 • podílení se na meziresortní koordinaci agendy EU a monitorování činnosti Resortních koordinačních skupin vybraných ministerstev s dopady na agendy v působnosti MF;
 • vyhledávání na internetu a v databázích EU podklady mezinárodních organizací a dokumentů EU souvisejících s agendami oddělení a dalších podkladů, zpracovávání statistických a grafických výstupů a případných prezentací dle pokynů vedoucího oddělení;
 • zajišťování činnosti spojené s databázemi DMS a DAP.
Požadavky:
 • vysokoškolské magisterské vzdělání;
 • standardizovaná zkouška z anglického/německého/francouzského jazyka podle usnesení vlády č. č. 865/2015, 2. stupeň. (Znalost cizího jazyka je nutné doložit při podání přihlášky kopií, nebo úředně ověřenou kopií diplomu/certifikátu dle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, č. j.: MSMT - 12823/2016 ze dne 8. srpna 2016, kterým se stanoví seznam standardizovaných jazykových zkoušek pro účely systému jazykové kvalifikace zaměstnanců ve správních úřadech);
 • způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení Vyhrazené;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR, nebo občanství jiného členského státu Evropské unie, nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud uchazeč/ka ovládá český jazyk;
 • znalost MS Office, Outlook, Internet.
Nabízíme:
 • závodní stravování, nebo stravenky;
 • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
 • 5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna;
 • možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF.
Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1):
 • čestné prohlášení o státním občanství (uchazeč/ka musí být fyzická osoba starší 18 let, občan/ka ČR, neboobčan/ka jiného členského státu Evropské unie, nebo občan/ka státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který/á ovládá český jazyk), nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že je uchazeč/ka občan/ka ČR a poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2);
 • čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru);
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (vybraný uchazeč/uchazečka musí před nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku).
Bližší informace poskytne:

Mgr. Eva Čížková, email: eva.cizkova@mfcr.cz

Doručení přihlášky:

Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte do 26. února 2019 na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: podatelna@mfcr.cz. Do předmětu e-mailové zprávy/na obálku uveďte „FM 2579“.

Dokumenty ke stažení:

Dokumenty ke stažení

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučované

Nejčtenější