Novinky

Volné místo v odboru 52 - Auditní orgán

oddělení 3005 - Výběrová řízení a hodnocení
oddělení 3005 - Výběrová řízení a hodnocení

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Referent
 • Pracovní poměr

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 52 – Auditní orgán, oddělení 5208 – OP VVV, FM 2843.

Základní informace:
 • místo výkonu práce: Praha;
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou);
 • plný pracovní úvazek;
 • systemizovaná platová třída 14, zařazení podle nařízení vlády 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů;
 • nástup: ihned (nebo dle dohody).
Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
 • vykonávání činností odpovídajících oborům služby 3 – Audit a 47 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy;
 • spolupracování při vytváření koncepce systému auditu finančních prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU;
 • vykonávání auditů systému a operací z pozice člena auditorského týmu anebo vedoucího auditorského týmu - se zohledněním mezinárodně uznávaných auditorských standardů a metodických postupů Auditního orgánu;
 • analyzování výstupů auditních činností za svěřený operační program;
 • připravování podkladů pro zpracování ročního a střednědobého plánu auditní činnosti;
 • naplňování auditní strategie a plánu auditní činnosti pro svěřený operační program;
 • provádění aktivit v návaznosti na zpracování prohlášení o uzavření pomoci a závěrečnou kontrolní zprávu za daný operační program;
 • navrhování podnětů pro úpravy metodického nastavení auditů finančních prostředků poskytovaných v rámci fondů EU;
 • spolupracování při vyhodnocování výsledků vykonaných auditů systémů, auditů operací a přezkoumávání nálezů z provedených auditů a finančních kontrol po celou dobu realizace čerpání prostředků poskytovaných v rámci politiky soudržnosti EU;
 • připravování podkladů pro výroční a závěrečnou kontrolní zprávu, výroční stanovisko, resp. výrok auditora, a další dokumenty pro Evropskou komisi;
 • navrhování stanovisek k návrhům metodických dokumentů, právních předpisů a ostatních pracovních dokumentů souvisejících s čerpáním prostředků poskytnutých v rámci politiky soudržnosti EU;
 • účastnění se jednání s orgány zabývajícími se auditem ve vazbě na finanční prostředky poskytované v rámci politiky soudržnosti EU, účastnění se auditních misí EK a EÚD apod.; účastnění se na odborných pracovních skupinách a podílení se na přípravě odborných a oponentních stanovisek.
Požadavky:
 • vysokoškolské magisterské vzdělání;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR nebo občanství jiného členského státu Evropské unie, nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud uchazeč/ka ovládá český jazyk;
 • znalost MS Office, Outlook, Internet.
Nabízíme:
 • závodní stravování, nebo stravenky;
 • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
 • 5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna;
 • možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF.
Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1):
 • čestné prohlášení o státním občanství (uchazeč/ka musí být fyzická osoba starší 18 let, občan/ka ČR, nebo občan/ka jiného členského státu Evropské unie, nebo občan/ka státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který/á ovládá český jazyk), nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že je uchazeč/ka občan/ka ČR a poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2);
 • čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru);
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (vybraný uchazeč/uchazečka musí před nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku).
Bližší informace poskytne:

Mgr. Eva Čížková, email: Eva.Cizkova@mfcr.cz

Doručení přihlášky:

Motivační dopis, strukturovaný životopis a požadované přílohy zasílejte do 30. listopadu 2018 na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální, Letenská15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: podatelna@mfcr.cz . Do předmětu e-mailové zprávy/na obálku uveďte „FM 2843“.

Dokumenty ke stažení:

Dokumenty ke stažení

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Současně zasláním životopisu uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení a současně bere na vědomí, že v případě přijetí na výše specifikované služební místo jsou výdaje spolufinancovány z OPTP, s čímž je spojena povinnost odboru 52 - Auditní orgán zpracovávat veškerá data a dokladovat uskutečněné výdaje pro potřeby projektů realizovaných z OPTP.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučované

Nejčtenější