Novinky

Volné místo v odboru 52 - Auditní orgán

oddělení 3005 - Výběrová řízení a hodnocení
oddělení 3005 - Výběrová řízení a hodnocení

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Referent
 • Pracovní poměr

Základní informace:
 • místo výkonu práce: Praha;
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • plný pracovní úvazek;
 • systemizovaná platová třída 13, zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů;
 • nástup: červenec 2018.
Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
 • vykonávání činností odpovídající oborům služby 3 – Audit a 47 – Společné evropské politiky podpory a pomoci, evropské strukturální, investiční a obdobné fondy ve smyslu z. č. 234/2014 Sb., o státní službě;
 • vykonávání auditů systému a auditů operací pro prostředky poskytované v rámci oblasti prostředků FM EHP/Norsko 2009-2014, resp. FM3 2014-2021 – audity mohou být vykonávány v rámci celé ČR z pozice člena nebo vedoucího auditorského týmu;
 • provádění vyhodnocování výsledků z vykonaných auditů, přezkum nálezů z provedených auditů a finančních kontrol po dobu čerpání prostředků poskytovaných v rámci FM EHP/Norsko 2009-2014, resp. FM3 2014-2021;
 • poskytování součinnosti při naplňování auditní strategie a při zpracovávání prohlášení v rámci uzavírání operačního programu;
 • provádění analytické činnosti a reportingu, analýzy rizik a navrhování jejich řešení;
 • zpracovávání zpráv o výsledcích auditů a vedení složek auditů;
 • řešení nesrovnalostí;
 • spolupracování při řešení metodických problémů v oblasti auditu za spolupráce všech zainteresovaných subjektů;
 • účast na jednáních se zahraničními orgány, spolupracování při zpracovávání stanovisek k návrhům orgánů EU;
 • účast na jednáních a odborných pracovních skupinách.
Požadavky:
 • vysokoškolské magisterské vzdělání;
 • trestní bezúhonnost;
 • znalost MS Office, Outlook, Internet.
Nabízíme:
 • závodní stravování, nebo stravenky;
 • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
 • 5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna;
 • možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF.
Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1):
 • čestné prohlášení o státním občanství (uchazeč/ka musí být fyzická osoba starší 18 let, občan/ka ČR, nebo občan/ka jiného členského státu Evropské unie, nebo občan/ka státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který/á ovládá český jazyk), nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že je uchazeč/ka občan/ka ČR a poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2);
 • čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru);
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (vybraný uchazeč/uchazečka musí před nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku).
Bližší informace poskytne:

Ing. Miloslava Baďurová, email: Miloslava.Badurova@mfcr.cz

Doručení přihlášky: Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte do 5. června 2018 na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: vyberova.rizeni@mfcr.cz. Do předmětu e-mailové zprávy/na obálku uveďte „FM 2531“.
Dokumenty ke stažení:

Dokumenty ke stažení

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Současně zasláním životopisu uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Doporučované

Nejčtenější