Novinky

Volné místo v odboru 44 – Náhradové agendy

oddělení 3003 - Systemizace, výběrová řízení a PIS
oddělení 3003 - Systemizace, výběrová řízení a PIS

Vydáno

 • magisterský studijní program
 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Platová třída 14
 • Pracovní poměr
 • Praha
 • Sekce 09
 • Referent

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 44 – Náhradové agendy, oddělení 4402 – Náhrady škody a likvidace pohledávek, FM 2665.

Základní informace:
 • místo výkonu práce: Praha;
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za rodičovskou dovolenou);
 • plný pracovní úvazek;
 • systemizovaná platová třída 14, zařazení podle nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů;
 • nástup: ihned (dle dohody).
Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
 • vykonávání činností odpovídajících oboru služby 22 – Legislativa a právní činnost;
 • tvorba koncepcí řešení věcně a právně nejsložitějších případů a zastupování veřejných zájmů v soudních a obdobných sporech spojených s vyhodnocováním a syntézou komplikovaných ekonomických a právních vazeb;
 • projednávání návrhů a zpracovávání podkladů pro vyjádření ministerstva k uplatněným žádostem o náhradu škody, resp. nemajetkové újmy;
 • spolupráce s věcně příslušnými odbory MF, GFŘ a GŘC při projednávání nároků na náhradu škody, resp. nemajetkové újmy;
 • zpracovávání stanovisek k uplatněným žádostem o náhradu škody;
 • zpracovávání stanovisek k regresním úhradám ve smyslu zákona č. 82/1998 Sb.;
 • vypracovávání analýz právního a skutkového stavu v souvislosti s případným uplatněním nároku na náhradu škody, resp. nemajetkové újmy u soudu;
 • komplexní posuzování návrhů nových právních předpisů týkajících se problematiky náhrady škody způsobené při výkonu veřejné moci v připomínkovém řízení;
 • zastupování České republiky - Ministerstva financí a Ministerstva financí jako samostatného subjektu v řízeních před soudy či jinými věcně a místě příslušnými orgány.
Požadavky:
 • vysokoškolské magisterské vzdělání;
 • odborné zaměření vzdělání v oboru Právo, právní a veřejnosprávní činnost;
 • trestní bezúhonnost;
 • státní občanství ČR nebo občanství jiného členského státu Evropské unie, nebo občanství státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, pokud uchazeč/ka ovládá český jazyk;
 • znalost MS Office, Outlook, Internet výhodou.
Nabízíme:
 • závodní stravování, nebo stravenkový paušál;
 • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
 • 5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna;
 • možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF.
Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1):
 • čestné prohlášení o státním občanství (uchazeč/ka musí být fyzická osoba starší 18 let, občan/ka ČR, nebo občan/ka jiného členského státu Evropské unie, nebo občan/ka státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru, který/á ovládá český jazyk), nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že je uchazeč/ka občan/ka ČR a poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2);
 • čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru);
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (vybraný uchazeč/uchazečka musí před nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku).
Bližší informace poskytne:

Ing. Zuzana Zachová, email: zuzana.zachova@mfcr.cz

Doručení přihlášky: Motivační dopis, strukturovaný životopis a požadované přílohy zasílejte do 10. srpna 2021 na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: podatelna@mfcr.cz. Do předmětu e-mailové zprávy/na obálku uveďte „FM 2665“.
Dokumenty ke stažení

Dokumenty ke stažení

Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu.
Veškeré osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.
Ministerstvo financí podporuje rovné pracovní a služební uplatnění žen a mužů, genderový antidiskriminační přístup při obsazování rozhodovacích pozic a zaměstnávání osob se zdravotním postižením ve vazbě na specifické profesní a kvalifikační předpoklady.

Nejčtenější