Novinky

Volné místo v odboru 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství

oddělení 3005 - Výběrová řízení a hodnocení
oddělení 3005 - Výběrová řízení a hodnocení

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Referent
 • Pracovní poměr

Ministerstvo financí nabízí v souladu s ustanovením § 178 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb. o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, místo na dobu určitou v pracovním poměru podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v odboru 19 - Rozpočtová politika strategických odvětví národního hospodářství, oddělení 1901 – Financování bezpečnosti, FM 1550.

Základní informace:
 • místo výkonu práce: Praha;
 • pracovní poměr na dobu určitou (zástup za mateřskou/rodičovskou dovolenou);
 • plný pracovní úvazek;
 • systemizovaná platová třída 14., zařazení podle nařízení vlády č. č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců ve znění pozdějších předpisů;
 • nástup: dle dohody.
Stručná charakteristika vykonávané činnosti:
 • vykonávaná činnost odpovídá oboru služby 1 – Finance;
 • veřejné finance (se zaměřením na kapitoly v působnosti oddělení 1901 – BIS, NBÚ, MF, MV a NÚKIB);
 • zpracovávání zásad a metodik rozpočtování kapitol, příprava ukazatelů státního rozpočtu, participace na tvorbě legislativy z hlediska dopadů na veřejné rozpočty;
 • zodpovídání metodických dotazů, účast na tvorbě strategií a koncepcí z hlediska posouzení jejich dopadů na veřejné rozpočty i na bezpečnostní legislativu;
 • zpracovávání odborných stanovisek, rozpočtových a finančně-ekonomických analýz souvisejících s tvorbou právních norem a realizací finanční politiky v předmětné oblasti s dopady na veřejné rozpočty;
 • spolupráce s příslušným odborným útvarem MF při vyřizování stížností, petic, oznámení a podnětů zaslaných občany;
 • zpracovávání výkladů k právním předpisům v oblasti financování a správy majetku státu pro potřeby kapitol;
 • zastupování MF v rozsahu působnosti oddělení 1901 v odborných komisích, statutárních orgánech, poradních orgánech, pracovních skupinách apod.
Požadavky:
 • vysokoškolské magisterské vzdělání;
 • státní občanství ČR;
 • odborné zaměření vzdělání v oborech Ekonomie, Právo, právní a veřejnosprávní činnost;
 • odborné zkušenosti související s výkonem výše popsané pozice výhodou;
 • způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi pro stupeň utajení Tajné (možné splnění až po nástupu);
 • trestní bezúhonnost;
 • znalost MS Office – Word, Excel, Outlook;
 • další požadavky, které jsou výhodou: velmi dobré analytické myšlení a písemný projev, schopnost samostatné práce a komunikace v pracovním kolektivu, odolnost vůči stresu, zodpovědnost, vysoká pečlivost.
Nabízíme:
 • závodní stravování, nebo stravenky;
 • příspěvek z Fondu kulturních a sociálních potřeb;
 • 5 týdnů dovolené a 5 dní indispozičního volna;
 • možnost umístění předškolního dítěte v dětské skupině zřízené MF.
Další povinné náležitosti přihlášky do výběrového řízení (viz příloha č. 1):
 • čestné prohlášení o státním občanství, nejpozději v den konání pohovoru se pak dokládá průkazem totožnosti;
 • čestné prohlášení o bezúhonnosti (předložení originálu, nebo úředně ověřené kopie výpisu z Rejstříku trestů - ne starší než 3 měsíce od data vydání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru; v případě, že uchazeč/ka poskytne údaje nutné k obstarání výpisu z evidence Rejstříku trestů - rodné příjmení, rodné číslo, místo narození, okres narození a stát narození - vyžádá si Ministerstvo financí výpis přímo od Rejstříku trestů, viz příloha č. 2);
 • čestné prohlášení o dosaženém vzdělání (předložení originálu nebo úředně ověřené kopie listiny prokazující dosažené vzdělání je podmínkou pro přijetí do pracovního poměru);
 • čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti (vybraný uchazeč/uchazečka musí před
  nástupem absolvovat vstupní lékařskou prohlídku).
Bližší informace poskytne:

Petra Červená, email: petra.cervena@mfcr.cz.

Doručení přihlášky: Motivační dopis a strukturovaný životopis zasílejte do 23. dubna 2018 na adresu Ministerstvo financí, odbor 30 - Personální, Letenská 15, 118 10 Praha 1, nebo na e-mailovou adresu: vyberova.rizeni@mfcr.cz. Do předmětu e-mailové zprávy/na obálku uveďte „FM 1550“.
Dokumenty ke stažení:
Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč o zaměstnání stvrzuje, že si není vědom osobních ani profesních vazeb, které by při vykonávání činnosti v pozici, o kterou se uchází, znamenaly střet zájmu. Současně zasláním životopisu uděluje souhlas ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, se zpracováním poskytnutých osobních údajů pro účely výběrového řízení. Veškeré osobní údaje jsou zpracovávané v souladu s nařízením evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (tzv. GDPR), popř. příslušná ustanovení zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.                

Doporučované

Nejčtenější