Novinky

Postup při obsazování volných míst

odbor 30 - Personální
odbor 30 - Personální

Vydáno

 • Pracovní místa
 • Personalistika MF
 • Personální politika
 • Veřejný sektor
Aktualizováno 14. 2. 2017
 • Aktualizace textu
 • Aktualizace textu
 • Aktualizace textu

Postup při přijímacím řízení:

MF uveřejňuje nabídky volných služebních míst v souladu se Zákonem č.234/2014 o státní službě (dále jen zákon o státní službě) na úřední desce MF a v informačním systému o státní službě.

Volná místa jsou obsazována v souladu se zákonem o státní službě výlučně formou výběrových řízení, v jejichž zadání jsou stanoveny podmínky, které musí žadatel bezpodmínečně splňovat, aby byl do příslušného výběrového řízení zařazen. Věnujte proto zvýšenou pozornost listinným podkladům, které musíte spolu s přihláškou do výběrového řízení doložit.

V Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na volné místo je vždy uveden termín pro podání přihlášek žadatelů. Přihlášky s veškerými požadovanými listinami je nutné zaslat nejpozději do termínu uvedeného v příslušném Oznámení o vyhlášení výběrového řízení.

Přihlášky došlé po tomto termínu nemohou být do výběrového řízení zařazeny.

Výběr žadatele je zcela v kompetenci výběrové komise.

Přihlášky žadatelů vyhodnotí výběrová komise a žadatelé, kteří splňují stanovené požadavky a jejichž přihláška obsahuje veškeré požadované listiny, jsou pozváni k pohovoru.

Žadatelé, kteří stanovené požadavky nesplňují, nebo jejichž přihláška neobsahuje veškeré požadované listiny, jsou z výběrového řízení vyřazeni a jsou písemně informováni.

Do výběrového řízení bude zařazen jen ten žadatel, který splňuje základní předpoklady stanovené dle ustanovení § 25 odst. 1 zákona o státní službě, tj.:

 1. je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru [ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě];

  Splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. průkazem totožnosti nebo osvědčením o státním občanství. Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o státním občanství popř. prostou kopii průkazu totožnosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru;

 2. dosáhl věku 18 let [ustanovení § 25 odst. 1 písm. b) zákona o státní službě];

 3. je plně svéprávný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě];
  Splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta šestá zákona o státní službě dokládá písemným čestným prohlášením;

 4. je bezúhonný [ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) zákona o státní službě];
  Splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta druhá zákona o státní službě dokládá výpisem z Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce., resp. obdobným dokladem o bezúhonnosti, není-li žadatel státním občanem České republiky1

 5. dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo [ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) zákona o státní službě]. Splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. originálem nebo úředně ověřenou kopií dokladu o dosaženém vzdělání. Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona doložit pouze písemné čestné prohlášení o dosaženém vzdělání; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru; 

 6. má potřebnou zdravotní způsobilost [ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) zákona o státní službě]; Splnění tohoto předpokladu se podle ustanovení § 26 odst. 1 věta první zákona o státní službě dokládá příslušnými listinami, tj. lékařským posudkem o zdravotní způsobilosti vydaným poskytovatelem pracovně lékařských služeb. Při podání žádosti lze podle ustanovení § 26 odst. 2 zákona o státní službě doložit pouze písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti; uvedenou listinu lze v takovém případě doložit následně, nejpozději před konáním pohovoru,

případně i další požadavky dle ustanovení §25 odst. 5 a) b) zákona o státní službě.

 • znalost cizího jazyka (tuto skutečnost je nutno doložit příslušnými osvědčeními o složení zkoušek požadovaného stupně)
 • způsobilost seznamovat se s utajovanými informacemi stanoveného stupně utajení
  v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;

Splnění tohoto požadavku se dokládá úředně ověřenou kopií platného Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň utajení. Pokud žadatel nedisponuje příslušným dokladem a zároveň jeho žádost nebude z jiných důvodů vyřazena postupem podle ustanovení § 27 odst. 2 zákona o státní službě, lze tento požadavek splnit podáním žádosti o vydání příslušného dokladu a doložením této skutečnosti při pohovoru v rámci výběrového řízení.
Jedná-li se o služební místo s požadavkem způsobilosti seznamovat se s utajovanými informacemi stupně utajení Vyhrazené, lze splnění podmínek pro vydání oznámení (ustanovení § 6 odst. 2 zákona o ochraně utajovaných informací – svéprávnost, věk alespoň 18 let, bezúhonnost) v zásadě dovodit již z podkladů doložených žadatelem pro výběrové řízení. V případě pochybností může služební orgán tuto otázku projednat s bezpečnostním ředitelem příslušného služebního úřadu nebo jím pro tyto účely pověřenou osobou, aby bylo zjištěno, že žadateli lze v případě přijetí do služebního poměru oznámení vydat.

K žádosti žadatel přiloží:

 1. Písemné čestné prohlášení o státním občanství (ustanovení § 25 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě),
 2. Písemné čestné prohlášení o svéprávnosti (ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě),
 3. Výpis z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší 3 měsíců (ustanovení § 25 odst. 1 písm. c) zákona o státní službě),
 4. Písemné čestné prohlášení o dosažení stanoveného vzdělání nebo originál anebo úředně ověřenou kopii dokladu o dosaženém vzdělání [ustanovení § 25 odst. 1 písm. e) ve spojení s § 26 odst. 2 zákona o státní službě,
 5. Písemné čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti nebo lékařský posudek o zdravotní způsobilosti vydaný poskytovatelem pracovnělékařských služeb [ustanovení § 25 odst. 1 písm. f) ve spojení s § 26 odst. 2 zákona o státní službě],
 6. Osvědčení podle ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (je-li požadováno),
 7. Čestné prohlášení podle ustanovení § 4 odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky (je-li požadováno),
 8. Osvědčení fyzické osoby na požadovaný stupeň utajení (je-li požadováno),
 9. Originály nebo úředně ověřené kopie listin prokazující splnění profesního kvalifikačního předpokladu (délky praxe) podle ustanovení § 186 odst. 4 zákona o státní službě (je-li požadováno),
 10. Originál nebo úředně ověřenou kopii listiny prokazující požadovaný stupeň znalosti cizího jazyka (je-li požadováno),
 11. Strukturovaný profesní životopis,
 12. Motivační dopis.

 

Žadatelé, kteří byli zařazeni do výběrového řízení, budou informováni o termínu osobního pohovoru před výběrovou komisí. Pohovor může být doplněn písemným testem, zjišťujícím rozsah:

 • odborných znalostí žadatelů (forma rozhovoru, testu, vypracování modelového zadání úkolu - napsání dopisu, záznamu, návrh řešení modelového problému apod.)
 • jazykových znalostí žadatelů (část rozhovoru nebo přezkoušení odborných znalostí lze vést v cizím jazyce).

 

O výsledku výběrového řízení budou všichni jeho účastníci písemně informováni.

 


1 Podle § 26 odst. 1 zákona o státní službě jde o doklad obdobný výpisu z evidence Rejstříku trestů, který nesmí být starší než 3 měsíce, osvědčující bezúhonnost, vydaný státem, jehož je žadatel státním občanem, jakož i státy, v nichž žadatel pobýval v posledních 3 letech nepřetržitě po dobu delší než 6 měsíců (dále jen "domovský stát"), a doložený úředním překladem do českého jazyka; pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost písemným čestným prohlášením.

Doporučované

Nejčtenější