Novinky

Právník/ekonom v oddělení Odškodňování

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Personalistika MF
 • Nabídka volných míst
 • Státní služba
 • Služební poměr
 • Platová třída 13
 • magisterský studijní program
 • Sekce 11
 • Praha

Datum od: 12.5.2023 Datum do: 1.6.2023

Volné služební místo

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 2181
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 13.
 • předpokládaný nástup: červenec až srpen 2023
 • obory služby: 4. Hospodaření s majetkem státu a jeho provatizace, 22. Legislativa a právní činnost
 • termín pro podávání přihlášek do: 1. června 2023

Charakteristika vykonávaných činností

 • výkon komplexní právní činnosti v oboru státní služby Ministerstva financí, zejména v agendě tzv. historických pohledávek a závazků a nakládání s majetkem státu, včetně vypracovávání zásadních právních výkladů a stanovisek a stanovování obecných postupů. Aplikování právních předpisů, včetně řešení věcně a právně složitých případů a zastupování v soudních sporech souvisejících s agendami oddělení;

 • zajišťování komplexní agendy odboru z finančního hlediska (rozpočet, evidence pohledávek a závazků odboru, kontrola přijatých plateb, uplatnění sankcí z důvodů prodlení s peněžitým plněním, výzvy k úhradám dlužných částek);

 • komplexní zajišťování agendy zákona č. 94/2021 Sb.;

 • zpracovávání právních stanovisek k materiálům předložených odboru v připomínkovém řízení;

 • zpracovávání stanovisek k podaným stížnostem u Evropského soudu pro lidská práva ve vztahu k agendám oddělení;

 • zajišťování výkonu právní činnosti v oblasti likvidace majetkových podstat a v oblasti nakládání s cennými papíry podle § 19 dekretu prezidenta republiky č. 95/1945 Sb., zajišťování agendy přídělů FNO, válečných škod, židovského majetku, likvidovaných peněžních ústavů, „starých cenný papírů“, apod.

 • spolupráce na právní stránce výběrových řízení a zadávání veřejných zakázek, včetně přípravy právně složitých smluvních vztahů s těmito agendami souvisejícími;

 • zajišťování komunikace a styk s oprávněnými osobami náhradového procesu, dotčenými orgány, institucemi, zejména soudy a notáři ve věci dědických řízení  po oprávněných osobách a dalšími osobami. Výkon samostatně ucelené odborné specializované činnosti v oblasti vyřizování nároků v agendách IB, ČSTSP, OFS, FNO, oddlužení, včetně zpracovávání právních postupů a příprava stanoviska týkajícího se této agendy, které si vyžádají externí subjekty;

 • výkon agendy likvidace pohledávek FZH a LFM, navrhování opatření v oblasti dalšího nakládání s těmito pohledávkami a s dokumenty, které z této činnosti vzešly;

 • zajišťování vedení agendy a soupisů tzv. historických pohledávek a závazků;

 • samostatné provádění likvidace pohledávek všech podstat (ČSTSP, OFS, IB, FNO), vystavování výmazních prohlášení, příprava podkladů pro vymáhání pohledávek a sledování a kontrolování dodržování dohod o splátkách dlužníků všech podstat.
   

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru Ekonomie, nebo Právo, právní a veřejnosprávní činnost;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Bc. Lucie Novotná, DiS., +420 257 042 561, Lucie.Novotna2@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Mgr. Ing. Bohdana Lokajová, +420 257 044 747, Bohdana.Lokajova@mfcr.cz  

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější