Novinky

Pracovník/Pracovnice v ICT, v oblasti strategického plánování a projektového řízení

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Státní služba
 • Služební poměr
 • Platová třída 14
 • magisterský studijní program
 • Sekce 02
 • Praha

Datum od: 16.3.2023 Datum do: 5.4.2023

Volné služební místo

Logické myšlení, pečlivost, cílevědomost, trpělivost, dedukce, analytické myšlení schopnost týmové spolupráce.

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 2656
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 14.
 • předpokládaný nástup: květen až červen 2023
 • obor služby: 28. Informační a komunikační technologie
 • termín pro podávání přihlášek do: 5. dubna 2023

Charakteristika vykonávaných činností

 • tvorba koncepce informační politiky a strategie rezortu financí, tvorba dlouhodobé strategie informačních potřeb rezortu a jeho komunikační infrastruktury, koordinace vývoje provozu, inovací a údržby soustavy informačních a komunikačních systémů a zajišťování harmonizace s celostátní informační politikou a dalšími mezinárodními požadavky;

 • tvorba technických a bezpečnostních standardů ICT v rámci resortu ministerstva;

 • účast na legislativním procesu ve věcech sjednocování českého právního řádu s právem EU, a to zejména u tvorby právních úprav při jejich posuzování a připomínkování v rámci tvorby koncepce a strategie, zajišťování spolupráce s ostatními orgány veřejné správy v oblasti ICT;

 • definování věcné, časové a finanční potřeby pro samostatné oddělení Finanční řízení a smluvní zajištění ICT, a zajišťování podkladů pro finanční plánování a rozpočet s ohledem na zpracované koncepce, strategie KB, a v souladu se stanovenými architektonickými a dalšími standardy pro digitalizaci veřejné správy posuzování významných ICT projektů resortu určených k realizaci, dále kontrola souladu se standardy a sjednávání náprav případných nesrovnalostí ve fázi před vypsáním veřejné zakázky;

 • koordinace činností směřujících k zavedení eGovernmentu v resortu s ohledem na stávající a budoucí informační technologie, směřující k optimalizaci a zjednodušení ve vazbě na legislativní prostředí a strategické dokumenty ČR a EU pro oblast ICT;

 • zabezpečování výkonu funkce Enterprise architekta ministerstva pro oblast architektury informačních systémů ve smyslu zákona č. 365/2000 Sb.;

 • podílení se na tvorbě koncepce a strategie informační politiky resortu ministerstva v oblasti ICT, vyjadřování se ke koncepci ICT resortu ministerstva v oblastech rozvoje datových center a krizových pracovišť, operačních systémů, DB a systémů ochrany proti škodlivým programům a nežádoucí komunikaci;

 • spolupráce na definici požadavků na vývoj infrastruktury, výpočetních středisek, bezpečného datového centra resortu ministerstva a dalších centrálních služeb;

 • podílení se na tvorbě IS pro zjišťování zranitelnosti ICT infrastruktury ministerstva;

 • zajišťování licence pro aktualizaci znalostní databáze, včetně využití jejich výsledků a zjednávání nápravy;

 • posuzování a stanovování možností provozu síťové infrastruktury resortu ministerstva tak, aby nedošlo k narušení bezpečnosti sítě resortu, a byla zabezpečena plná funkčnost všech provozovaných systémů, zároveň posuzování a stanovování podmínek zpracování informací resortu Ministerstva financí tak, aby nedošlo k porušení jejich integrity a důvěrnosti;

 • zajišťování kontroly a řízení kvality služeb ICT resortu, dohled na dodržování principů projektového řízení a kontrola dodržování bezpečnostních standardů a stanovených metodik, smluvních, technických a finančních parametrů služeb ICT resortu, zabezpečování kontroly v této oblasti;

 • zabezpečování metodického řízení zapracování požadavků vyplývajících z právní úpravy v oblasti bezpečnosti informací;

 • implementace právních předpisů v rámci systému řízení bezpečnosti informací resortu ministerstva, schvalování ve své působnosti požadavků na vývoj a obnovu infrastruktury, výpočetních středisek, bezpečného datového centra resortu;

 • posuzování a stanovování podmínek pro dodávku externích ICT služeb z pohledu bezpečnosti ICT a požadavku na kvalitu.
   

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Mgr. Kateřina Horynová, +420 257 042 205, Katerina.Horynova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: RNDr. Jiří Svoboda, +420 257 042 613, Jiri.Svoboda2@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější