Novinky

Metodický pracovník/Metodická pracovnice Centrální harmonizační jednotky

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Státní služba
 • Služební poměr
 • Platová třída 14
 • magisterský studijní program
 • Sekce 04
 • Praha

Datum od: 8.3.2023 Datum do: 28.3.2023

Volné služební místo

Centrální harmonizační jednotka vytváří koncepční rámec systému finanční kontroly orgánů veřejné správy a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků, odpovídá za oblast ochrany finančních zájmů EU a za oblast koordinace a metodického řízení revize výdajů veřejných rozpočtů. Zabezpečuje také legislativní a metodickou činnost v oblasti finanční kontroly, je gestorem zákona o finanční kontrole a zákona o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Metodicky usměrňuje řízení rizik Ministerstva financí. Vykonává činnosti související s plněním funkcí Centrálního kontaktního bodu AFCOS a koordinuje otevřená data Ministerstva financí. Oddělení Harmonizace finančního řízení vykonává zejména metodickou a vzdělávací činnost v oblasti finanční kontroly orgánů veřejné správy a poskytování veřejných prostředků. Podílí se na legislativní činnosti k zákonu o finanční kontrole, metodicky řídí kontrolu prostředků poskytovaných z EU fondů a usměrňuje řízení rizik ve veřejné správě a na Ministerstvu financí. Dále má v gesci otevřená data Ministerstva financí. 

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 3108
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 14.
 • předpokládaný nástup: květen až červen 2023
 • obory služby: 1. Finance, 3. Audit  
 • termín pro podávání přihlášek do: 28. března 2023

Charakteristika vykonávaných činností

 • tvorba koncepce nakládání s veřejnými prostředky se zaměřením na moderní metody řízení, zejména metody strategického řízení, řízení rizik, finančního řízení, řízení souladu, procesního řízení a procesní optimalizace, projektového řízení, řízení výkonů (3E – účelnost, efektivnost a hospodárnost), evaluace a řízení centralizovaného nákupu ve veřejné správě, včetně standardizace těchto metod, a dalších moderních metod řízení ve veřejné správě;
 • analýza souladu právní úpravy finančního řízení ČR s právními předpisy EU, vypracovávání metodiky systému finančního řízení ve veřejné správě;
 • vypracovávání metodiky systému finančního řízení ÚSC a DSO, 
 • výkon dohledu nad dodržováním právních předpisů a mezinárodně uznávaných standardů při zavádění systému finančního řízení ve veřejné správě;
 • zajišťování lektorské činnosti zaměstnanců odboru v oblasti systému finančního řízení, určené pro zaměstnance ministerstva a orgány veřejné správy;
 • zajišťování přípravy vzdělávacích programů zaměstnanců veřejné správy v oblasti finančního řízení ve veřejné správě;
 • zpracovávání stanovisek a připomínek k návrhům právních předpisů týkajících se finanční kontroly;
 • zajišťování zpracovávání stanovisek pro jednání zástupců ČR v orgánech EU v oblasti finančního řízení;
 • spolupráce s profesními národními a zahraničními organizacemi a vědeckou obcí na rozvoji systému finančního řízení ve veřejné správě.
   

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Bc. Lucie Novotná, DiS., +420 257 043 042, Lucie.Novotna2@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Ing. Valdemar Adamiš, +420 257 042 949, Valdemar.Adamis@mfcr.cz  

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější