Novinky

Kontrolor/kontrolorka v odd. Veřejnosprávní kontrola: Regionální pracoviště II.

oddělení 3005 - Výběrová řízení
oddělení 3005 - Výběrová řízení

Vydáno

 • Hlavní město Praha
 • magisterský studijní program
 • Nabídka volných míst
 • Personalistika MF
 • Platová třída 14
 • Služební poměr
 • Státní služba
 • Sekce 04

Datum od: 9.3.2023 Datum do: 29.3.2023

Volné služební místo

Náplní činností je zajištění přímého výkonu následné veřejnosprávní kontroly, tj. externí kontroly s prvky procesního auditu, zaměřené na správné (tj. zákonné, účelné, efektivní a hospodárné) nakládání s prostředky státního rozpočtu u různých typů státních subjektů. 

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 3123
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 14
 • předpokládaný nástup: květen až červen 2023
 • obor služby: 3. Audit
 • termín pro podávání přihlášek do: 29. března 2023

Charakteristika vykonávaných činností

 • tvorba dlouhodobé koncepce, koordinace a metodické usměrňování systému finanční kontroly, nebo přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v celé veřejné správě České republiky jako celku;
 • posuzování metodických materiálů pro oblast finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření předkládané orgány veřejné správy a jednotlivými útvary ministerstva, 
  a následné vypracovávání odborných stanovisek;
 • spolupráce na vytváření návrhů celostátních systémových opatření pro zkvalitnění řízení a finanční kontroly finančních prostředků poskytovaných z veřejných zdrojů;
 • zpracovávání plánů kontrolní činnosti pro oblast veřejnosprávní kontroly s celorepublikovou působností;
 • zajištění kvality výstupů kontrolní, auditní a přezkoumávající činnosti za svěřenou oblast, včetně zpracování souvisejícího metodického usměrňování;
 • zajištění přímého výkonu následné veřejnosprávní kontroly ve stanoveném rozsahu a kvalitě, včetně koordinace a metodického řízení tohoto výkonu;
 • zajištění přímého výkonu přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí ve stanoveném rozsahu, kvalitě a v zákonných termínech, včetně koordinace a metodického řízení výkonu přezkoumávání hospodaření, dozoru a kontroly výkonu přenesené působnosti;
 • zpracovávání a předkládání podkladů, odborných stanovisek a připomínek k návrhům právních předpisů a k jiným materiálům, vyžádaných útvary ministerstva nebo dalšími orgány veřejné správy;
 • vzdělávání kontrolorů vykonávajících veřejnosprávní kontroly a přezkoumávání hospodaření, dozor státu nad výkonem přezkoumávání hospodaření a kontroly výkonu přenesené působnosti a poskytování odborné a konzultační pomoci kontrolním orgánům a přezkoumávajícím orgánům.

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Mgr. Simona Švecová, +420 257 042 508 Simona.Svecova@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: Mgr. Martin Majer, +420 257 042 860, Martin.Majer@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

 • Dokumenty k výběrovému řízení naleznete v pravém boxu Přílohy.

 

Doporučované

Nejčtenější