Novinky

Základní informace

oddělení 3803 - Státní pokladna
oddělení 3803 - Státní pokladna

Vydáno

Právní základ

 • Informační systém Šachmatky je provozován na základě zákona č. 2/1969 Sb. ve znění pozdějších předpisů, dle kterého je Ministerstvo financí ústředním orgánem státní správy pro státní rozpočet republiky.
 • Prostřednictvím systému se vyplňují tzv. Základní formuláře (č. 1/1 a 1/2) definované v příloze č. 1 vyhlášky Ministerstva financí č. 165/2008 Sb.
 • Informační systém Šachmatky dále vychází ze zákona č. 218/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky Ministerstva financí č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Účel a uživatelé systému

 • Informační systém je určen pro sestavení Státního rozpočtu.
 • Systém je složen ze dvou samostatných aplikací
  • V aplikaci "Šachmatky - resort" vyplňují správci kapitol rozpočet kapitoly, vyplněné soubory (tzv. šachmatky) posílají automatizovaně z aplikace na Ministerstvo financí. Správce kapitoly může šachmatky sestavit také prostřednictvím jemu podřízených organizací.
  • Aplikace "Šachmatky - centrální" slouží pracovníkům Ministerstva financí. Aplikace umožňuje zkontrolovat šachmatky kapitol, odsouhlasit je a z těchto dat pak tvořit sestavy.

Organizace sběru dat

 • Do Informačního systému Šachmatky poskytuje správce kapitoly v průběhu zpracovávání návrhu Státního rozpočtu údaje o návrhu rozpočtu kapitoly.
 • Přesné termíny pro odeslání šachmatek sděluje Ministerstvo financí správcům kapitol dopisem nebo prostřednictvím příslušného pracovníka Ministerstva financí, zodpovědného za danou kapitolu státního rozpočtu

Zveřejňování dat

Data o návrhu rozpočtu jednotlivých kapitol obsažená v informačním systému Šachmatky jsou neveřejná.

Aplikace Šachmatky - resort

 • Aplikace je určena k užívání výhradně organizacemi zodpovědnými za sestavení rozpočtu kapitol státního rozpočtu dle odpovědnostního třídění Rozpočtové skladby. Pokud taková organizace sestavuje šachmatky s pomocí jí podřízených organizací, jsou tyto také oprávněny aplikaci používat.
 • Bližší podmínky užívání aplikace a požadavky na stanici, na které je aplikaci možné provozovat jsou uvedeny v Podmínkách užívání aplikace "Šachmatky - resort".
 • Všichni uživatelé aplikace "Šachmatky - resort" jsou povinni se zaregistrovat. Po odsouhlasení registrace Vám bude přiděleno a zasláno uživatelské jméno a heslo potřebné pro přístup k aktuální verzi instalačních souborů.
 • Uživatelská podpora je poskytována pouze oprávněným registrovaným uživatelům. Dotazy a oznámení o chybách zasílá uživatel na e-mailovou adresu rozpocet.sachmatky@mfcr.cz. V oznámení musí být uvedeno:
  • jméno a příjmení uživatele, telefonní číslo uživatele,
  • kontaktní e-mailovou adresu uživatele, neshoduje-li se s adresou, ze které byla zpráva odeslána,
   datum, kdy nastala chyba,
  • text chybového hlášení (je-li vypsáno na obrazovce),
  • popis situace a činnosti uživatele, která vedla ke vzniku chyby,
  • popis postupu uživatele při pokusu odstranit chybu, byl-li tento pokus učiněn.
  • Instalační soubory jsou k dispozici komprimované ve formátu "zip". Po stažení a uložení na disk soubor dekomprimujte.

Kontakty

Informace o informačním systému šachmatky a uživatelská podpora: rozpocet.sachmatky@mfcr.cz

Doporučované

Nejčtenější