Novinky

Základní informace

odbor 11 - Státní rozpočet
odbor 11 - Státní rozpočet

Vydáno

 • Programové financování
 • IS ISPROFIN-EDS/SMVS
 • Informační systém
Aktualizováno 17. 7. 2018
 • Aktualizace odkazů na legislativu, aktualizace kontaktů
 • Aktualizace kontaktů

Programové financování:

 • nástroj řízení veřejných finančních zdrojů vycházející z potřeb veřejnosti, transformovaných do cílů a ty do programů
 • multifunční systém, který zahrnuje roli plánovací, rozpočtovou, evidenční a kontrolní
 • tímto systémem je řízen celý proces využívání veřejných prostředků od samého vzniku potřeb až po závěrečné vyhodnocení dosažených cílů (cíle musí být naplněny při dodržení podmínek 3E)
 • "cíleně orientované ropočtování"
 • obsahuje potenciál dosáhnout výrazných úspor na výdajích státního rozpočtu a může se stát i účinným protikorupčním nástrojem

Program:

skupina projektů s obdobnými záměry naplňující společné cíle programu

Legislativní rámec programového financování

Základní právní normy (právní základ, legislativní podklady)
1. Zákon č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla)
2. Vyhláška č. 560/2006 Sb. o účasti státního rozpočtu na financování programů pořízení a reprodukce majetku
3. Vyhláška č. 11/2010 Sb. (změnová vyhláška) kterou se mění Vyhláška č.560/2006 o účasti státního rozpočtu na financování programů reprodukce majetku, s účinností od 19. ledna 2010

 

Související právní normy
1. Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole
2. Vyhláška č. 416/2004 Sb. kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

 

Podrobné postupy jsou rozpracovány v meodických pokynech - Metodické pokyny.

Schéma realizace programu

Schéma realizace programu

Aby mohl systém programového financování dobře zajišťovat veškeré své role (plánovací, rozpočtovou,evidenční a kontrolní), musí být každá fáze tohoto procesu monitorována a zaznamenávána tak, aby bylo možno v každé fázi tohoto procesu sledovat její průběh a následně bylo možno zpětně vysledovat veškeré rozhodovací procesy a kontrolní činnosti v procesu přípravy i realizace programu i jeho projektů.

Pro zajištění těchto úkolů byl vyvinut centrální informační systém Ministerstva financí ISPROFIN - EDS/SMVS (jeho vývoj financuje MF a poskytuje ho bezplatně k využívání všem kapitolám SR)

 

Informační Systém PROgramového FINancování (ISPROFIN)

manažerský systém pro řízení a kontrolu čerpání položek státního rozpočtu

Dělí se na:

 • EDS - Evidenční Dotační Systém eviduje a řídí poskytování návratných finančních výpomocí a dotací ze státního rozpočtu na pořízení nebo technické zhodnocení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
 • SMVS - Správa Majetku ve Vlastnictví Státu řídí poskytování prostředků ze státního rozpočtu na pořízení nebo technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku státu.

Databáze IS obsahuje:

 • přehled všech programů, realizovaných jednotlivými kapitolami státního rozpočtu, včetně základních iformací o průběhu jejich přípravy a realizace
 • přehled veškerých projektů realizovaných v rámci programového financování všech kapitol
 • základní informace včetně zaznamenání celého průběhu přípravy a realizace projektu (např. identifikační údaje o projektu a jeho realizátorovi, způsob a výše financování termíny přípravy a realizace, cíle a indikátory projektu, přehled vydávání řídících dokumentů, průběžný stav čerpání prostředků atd.)

Základní údaje ze systému jsou dostupná dalších informačních systémech - např.

Funkce systému:

 • Systém umožňuje pro každou akci (investiční nebo neinvestiční) plánovat finanční potřeby a zdroje podle podmínek stanovených vyhláškou MF
 • Akce je evidována a v průběhu realizace sledována podle kriterií stanovených vyhláškou
 • Systém umožňuje průběžné operativní sledování průběhu realizace akce a zpracování požadované dokladové dokumentace
 • Zpracovává dokumentaci nutnou k uvolňování finančních prostředku v souladu se stanovenými postupy
  Přenos dat, jak v samotném sytému, tak i mezi externími informačními systémy

Formuláře používané v IS

 • součástí IS jsou unifikované formuláře a postupy, které zachycují jednotlivé dílčí stavy přípravy a realizace projektů (sjednocují pohled na proces poskytování dotací a výdajů státu napříč resorty)
 • díky jednotnosti formulářů byla zajištěna přehlednost uváděných údajů a universální využitelnost pro všechny typy programů a akcí (projektů)
 • v IS jsou 2 typy zásadních formulářů:
  • formuláře pro dokumentaci programu: Identifikační údaje programu, cíle programu, harmonogram přípravy realizace programu, bilance potřeb a zdrojů financování programu
  • formuláře pro jednotlivé akce (projekty) - základním formulářem je:
   • formulář dokumentace akce (projektu) - vzniká při založení akce (projektu) v IS a postupuje průběžně po celou dobu životnosti akce (projektu). Obsahuje veškeré identifikační údaje o akci
   • slouží i jako podklad pro vydávání tzv.
    • Řídících dokumentů akce (projektu)
     • obsahuje základní mezníky při řízení přípravy a realizace akce (projektu) ze strany správce programu.
     • existují 3 typy, které se mohou vyskytovat ve více varantách
      • REGISTRACE AKCE a změnové dokumenty
      • ROZHODNUTÍ O POSKYTNUTÍ DOTACE / STANOVENÍ VÝDAJŮ a změnové dokumenty
      • OZNÁMENÍ O VYŘAZENÍ AKCE Z PROGRAMU
      • ZÁVĚREČNÉ VYHODNOCENÍ AKCE (PROJEKTU)

Integrace EDS/SMVS v rozpočtovém systému ČR

Systém EDS/SMVS je integrován do Státní pokladny (IISSP). Zatímco v systému Státní pokladny je sledována výhradně finanční stránka rozpočtu (RIS PR/RE), v systému EDS/SMVS se vyhodnocuje soubor měřitelných věcných, časových a finančních podmínek konkrétních akcí (projektů) z hlediska rozpočtových pravidel daných zákonem.

Jsou to:

 1. Cíle / Indikátory – co má daná akce (projekt) zajistit.
 2. Parametry – věcné vyjádření investice.
 3. Termíny – kdy bude investice zahájena, hlavní časové milníky realizace a termín dokončení.
 4. Finanční bilance zdrojů (a to nejen státního rozpočtu, ale i zdrojů mimo státní rozpočet) a finanční bilanci potřeb (tj. vyjádření, nákladů na jednotlivé potřeby realizace projektu).
 5. Účastník (příjemce dotace a OSS) – identifikace příjemce prostředků státního rozpočtu.
 6. Poskytovatel – identifikace organizace a osoby rozhodující o poskytnutí finančních prostředků státního rozpočtu.

Činnost programového financování zajišťuje oddělení 1106 Integrace procesů programového financování.

Kontakt:

Ministerstvo financí
oddělení 1106 - Integrace procesů programového financování
Ing. Vítězslav Dvořák Vitezslav.Dvorak@mfcr.cz tel. 257 043 064 
Ing.Dis. Blanka Blažková Blanka.Blazkova@mfcr.cz tel. 257 043 328
Ing. Kateřina Panská Katerina.Panska@mfcz.cz tel. 257 042 008
Vais Petr Petr.Vais@mfcr.cz tel. 257 043 199
Ing. Jaroslava Ležáková Jaroslava.Lezakova@mfcr.cz tel. 257 042 422
Ing. Petr Horník Petr.Hornik@mfcr.cz tel. 257 043 207

 

Zpracovatel systému EDS/SMVS je splečnost Syscom
tel. číslo: (+420) 286 582 975, 286 581 857
e-mail: eds.hotline@ssw.cz

 

 

Doporučované

Nejčtenější