Novinky

Portál veřejných strategií

sekce 07- Mezinárodní vztahy a finanční trhy
sekce 07- Mezinárodní vztahy a finanční trhy

Vydáno

  • Portál veřejných strategií
  • Webový portál MF

Portál veřejných strategií by měl sloužit jako platforma pro strategickou práci v české veřejné správě zahrnující informace související se strategickým řízením a podpůrné nástroje k tvorbě veřejných strategií.

internetové stránky projektu MF „Metodika přípravy veřejných strategií“ -  http://www.verejne-strategie.cz.

Portál veřejných strategií vznikl v rámci projektu Ministerstva financí České republiky "Metodika přípravy veřejných strategií" ("Projekt"). V současné době slouží portál především k informování o průběhu, výstupech a přínosech Projektu.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Logos: EU Fondy - Operační program - Metodika přípravy veřejných strategií

Projekt byl odstartován v září 2010 a jeho konec je plánován na podzim 2012. Portál by v budoucnu měl sloužit jako platforma pro strategickou práci v české veřejné správě zahrnující informace související se strategickým řízením a podpůrné nástroje k tvorbě veřejných strategií.

Informace o projektu MF - Portál veřejných strategií

Projekt Metodika přípravy veřejných strategií byl připraven Ministerstvem financí České republiky za účelem vytvoření jednotného přístupu k tvorbě klíčových strategických materiálů v českém veřejném sektoru. Projekt má úzkou vazbu na usnesení vlády „Efektivní veřejná správa a přátelské veřejné služby – Strategie realizace Smart Administration v letech 2007 – 2015.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a hlavním dodavatelem projektu je poradenská společnost Ernst & Young.

Projekt byl odstartován (Ministerstvo financí zahájilo projekt Metodika přípravy veřejných strategií  - 11. ledna 2011) přičemž je v rámci něj možné rozlišit tři klíčové fáze:

Cíle projektu

V současné době v České republice neexistuje ustálený jednotný systém přípravy veřejných strategických dokumentů, což vede ke značným rozdílům ve způsobu přípravy, ve struktuře i v kvalitě připravených dokumentů, které v mnoha případech vykazují určité nedostatky.

Cílem projektu je návrh metodiky přípravy veřejných strategií v ČR tak, aby byla kontinuálně zajištěna transparentnost a objektivita informací souvisejících s přípravou strategií na horizontální i vertikální úrovni a rozhodovatelé měli k dispozici relevantní podklady nezbytné pro odpovědná strategická rozhodnutí.

Specifickým cílem projektu je návrh implementace metodiky do systému české veřejné správy. >> více o cíli projektu 

Organizační struktura projektu

Schéma řídící struktury projektu

Obrázek - Schéma řídící struktury projektu - Portál veřejných strategií
Zdroj: MF - sekce 07- Mezinárodní vztahy a finanční politika

Organizační struktura projektu se skládá především z:

  • Řídícího výboru,
  • Projektového týmu,
  • Realizačního týmu,
  • Pracovní skupiny a
  • Skupiny pro integraci.

Pracovní skupina (dále také PS) je poradním orgánem Ministerstva financí v rámci projektu zřízeným za účelem sdílení zkušeností, oponentury předkládaných výstupů a podpory při zajištění kvality výstupů projektu za účelem naplnění cíle projektu a jeho dílčích klíčových aktivit. Pracovní skupina je zároveň platformou umožňující zapojení zástupců vybraných institucí veřejné správy do přípravy a implementace výstupů projektu. Členy Pracovní skupiny jsou zástupci institucí veřejné správy s významnou rolí v průběhu přípravy a schvalování veřejných strategií.

Skupina pro integraci (dále také SpI) funguje jako odborná podpora Ministerstvu financí. Role SpI, respektive jejích jednotlivých členů je poskytovat odborné komentáře a doporučení Ministerstvu financí na základě výstupů Ernst & Young a připomínek a podnětů vzešlých od Pracovní skupiny.

Kontakty

Připomínky, náměty i dotazy můžete využít kontaktní informace osob zodpovědných za poskytování informací o projektu „Příprava metodiky veřejných strategií“

Ministerstvo financí

sekce 07- Mezinárodní vztahy a finanční politika
JUDr. Hana Procházková
projektová manažerka Ministerstva financí
Tel.: 257 042 570
E-mail: hana.prochazkova@mfcr.cz

Ernst & Young, s.r.o

Mgr. Romana Smetánková, Ph.D.
vedoucí realizačního týmu Ernst & Young, s.r.o.
Tel.: 225 335 136
E-mail: romana.smetankova@cz.ey.com

Doporučované

Nejčtenější