Novinky

DMS - Document Management System

odbor 38 - Rozvoj ICT
odbor 38 - Rozvoj ICT

Vydáno

  • Informační systém
  • DMS
  • Dokumenty
Aktualizováno 15. 10. 2012
  • Ministerstvo financí Analýzu současného stavu využívání prostředků DMS v resortu Ministerstva financí aktualizuje jednou za rok podle postupu zavádění jednotlivých opatření v rámci elektronického systému spisové služby.

Průběžná aktualizace.

 


Projekt „Analýza současného stavu práce s dokumenty na Ministerstvu financí a jeho dalších organizačních složek, návrh alternativních řešení DMS resortu Ministerstva financí a Studie proveditelnosti návrhů řešení k naplnění cílů strategie Smart Administration“

Logo - Projekt „Analýza současného stavu práce s dokumenty na Ministerstvu financí a jeho dalších organizačních složek, návrh alternativních řešení DMS resortu Ministerstva financí a Studie proveditelnosti návrhů řešení k naplnění cílů strategie Smart Administration“

Projekt „Analýza současného stavu práce s dokumenty na Ministerstvu financí a jeho dalších organizačních složek, návrh alternativních řešení DMS resortu Ministerstva financí a Studie proveditelnosti návrhů řešení k naplnění cílů strategie Smart Administration“ registrační číslo CZ.1.04/4.1.00/48.00052 je spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Doba realizace projektu: 1.12. 2010 – 30.11. 2011

Popis projektu

V současnosti není oblast správy dokumentů (Document Management System – DMS) v resortu Ministerstva financí centralizována a konsolidována. V rámci resortu existuje několik dílčích instancí informačních systémů pokrývajících částečnou či úplnou funkčnost DMS systémů od různých dodavatelů.

V resortu Ministerstva financí v současnosti také není standardizován informační systém pro oblast spisové služby a archivace elektronických dokumentů.

Nově platná legislativa, tj. Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon, klade důraz na elektronickou verzi dokumentů a práci s nimi.

Cíle projektu

Hlavním cílem je připravit projekt a kvalitní prostředí a podklady pro budoucí implementaci konsolidovaného, resp. integrovaného informačního systému DMS pro resort Ministerstva financí.

Plánovaných cílů bylo dosaženo zpracováním výstupních dokumentů ve třech realizačních etapách projektu:

Plánované aktivity realizoval odbor Rozvoj ICT MF ve spolupráci s externími konzultanty, odborníky na zpracovávané oblasti.

Řešení problematiky DMS pro resort MF je v souladu se splněním dílčích cílů ICT strategie v následujících strategických cílech:

  • Konsolidované informační systémy.
  • Nastavení jednotných pravidel poskytování ICT služeb uživatelům.
  • Jednotné metodické řízení ICT resortu.

Výsledky

Řešení projektu povede ke zvýšení efektivity, kvality a transparentnosti a racionalizace výkonu veřejné správy s důrazem na snižování nadbytečné byrokratické zátěže.

Kontaktní osoba

Doporučované

Nejčtenější