Novinky

CEDR

sekce 05 - Daně a cla
sekce 05 - Daně a cla

Vydáno

  • Informační systém CEDR
  • Informační systém
  • Dotace
Aktualizováno 2. 1. 2013
  • Aktualizace obsahu v návaznosti na vznik a kompetence Finanční správy od 1.1.2013

Správce IS: Generální finanční ředitelství.

CEDR - Centrální evidence dotací z rozpočtu


IS CEDR - Centrální evidence dotací z rozpočtu

Informační systém CEDR jako celek je nástrojem zejména pro poskytování, evidenci a kontrolu dotací a pro výkon řady s tím souvisejících agend. Systém se skládá z řady vzájemně provázaných subsystémů, které jsou provozovány na MF- GFŘ, resortech, agenturách a územních orgánech finanční správy..

V IS CEDR jsou shromažďovány údaje o všech dotacích a návratných finančních výpomocích ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu a jejich příjemcích na základě Usnesení vlády č. 584/1997Sb. (subsystém CEDRIII). 

Účel a uživatelé systému IS CEDR

CEDR - resorty

Údaje jsou do IS CEDR zaznamenávány buď pomocí subsystému CEDR – resorty, který mohou využívat všichni poskytovatelé dotací, nebo prostřednictvím jiných informačních systémů, ve kterých jsou všechny požadované údaje také shromažďovány (např. EDS/SMVS, MSC2007). Předávání údajů do IS CEDR ukládá zákon č. 218/2000 Sb, o rozpočtových pravidlech, §75. Lhůty pro předávání dat a povinné položky stanoví vyhláška č. 296/2005 Sb., o centrální evidenci dotací.

CEDR II - Kontrolní útvary FÚ

Všechny údaje shromážděné v IS CEDR III jsou předávány do subsystému CEDR II, který využívají kontrolní útvary finančních úřadů. CEDR II proto obsahuje i moduly pro podporu evidence kontrol a vymáhání nedoplatků nebo částek, které mají být vráceny v případě zjištění porušení rozpočtové kázně. Informace o výsledcích provedených kontrol jsou na vyžádání zpřístupněny příslušným poskytovatelům dotací.

CEDR III - Veřejnost

Veřejné údaje z databáze CEDR jsou zpřístupněny prostřednictvím subsystému CEDR – web na Internetu MF, který umožňuje i tvorby sestav a výběrů.

Kontakty - CEDR

Správce systému

  • Generální finanční ředitelství
  • Lazarská 7, 117 22 Praha 1
  • +420 296 851 111, cedr@fs.mfcr.cz

Řešitel systému

  • ASD Software, s.r.o.
  • Žerotínova 2981/55A, 787 01 Šumperk
  • +420 583 300 722, hot-line@asd-software.cz

Nejčtenější