Novinky

Základní informace

odbor 66 - Veřejné zakázky
odbor 66 - Veřejné zakázky

Vydáno

 • Centralizované zadávání veřejných zakázek
 • Generální finanční ředitelství
 • Generální ředitelství cel
 • Hospodaření resortu
 • Kancelář finančního arbitra
 • Ministerstvo financí
 • Státní tiskárna cenin
 • Státní tiskárna cenin Centrum sdílených služeb
 • Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
 • Veřejná zakázka
 • Veřejný sektor
 • Finanční analytický úřad
Aktualizováno 19. 3. 2018
 • Aktualizace v části Seznam komodit (tabulka)

Resortní systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek

Vláda ČR uložila povinnost od 1. 7. 2012 všem ústředním orgánům státní správy, které mají alespoň dvě podřízené organizace, zavést resortní systém centralizovaného zadávání veřejných zakázek.

Centralizovaným zadáváním veřejných zakázek je postup zadávání veřejné zakázky dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, kdy centrální zadavatel pro pověřující zadavatele pořizuje dodávky či služby, jež jsou předmětem veřejných zakázek, které následně prodává pověřujícím zadavatelům za cenu nikoliv vyšší, než za kterou byly dodávky či služby pořízeny, nebo kdy centrální zadavatel provádí zadávací řízení a zadává veřejnou zakázku na dodávky, služby či stavební práce na účet pověřujících zadavatelů.

Centralizované zadávání umožňuje efektivně snižovat finanční, personální a časové náklady na pořizování zboží, služeb a stavebních prací při zachování kvality dodaných komodit. Zároveň dochází ke standardizaci kvality plnění předmětu veřejné zakázky napříč celým resortem.

Vládní materiály

 

Resortní organizace Ministerstva financí

 

Seznam komodit nakupovaných k 1. 1. 2018 povinně s využitím institutu centrálního zadavatele v rámci resortního systému centralizovaného zadávání veřejných zakázek

(resortní seznam komodit)

Kompletní číselník NIPEZ je uveřejněn v Informačním systému: http://ciselnik.nipez.cz/

Povinnost se vztahuje na položky číselníku NIPEZ uvedené v následující tabulce a rovněž na položky jim podřízené.

Kód z číselníku NIPEZ Název z číselníku NIPEZ Převodový kód resortu MF
09310000-5 Elektrická energie 01
09120000-6 Plynná paliva 02
64200000-8 Telekomunikační služby 03
3 Kancelářská technika a zařízení 04
6 Počítače a stroje na zpracování dat 05
34110000-1 Osobní vozidla 06
15 Nábytek 08
11 Kancelářské potřeby 09

 

 

Doporučované

Nejčtenější