CZ EN

Motivový obrázek

Právník/právnička v samostatném oddělení Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic

Samostatné oddělení Ministerstva financí Mezinárodní arbitráže a ochrana zahraničních investic má na starosti především agendu zastupování státu ve sporech s investory před mezinárodními investičními tribunály, sjednávání mezinárodních dohod o podpoře a ochraně investic a jednání o problematice mezinárodních investic a sporů v rámci mezinárodních organizací.

Základní informace o služebním místě

 • číslo funkčního místa: 2538
 • doba úvazku: doba neurčitá
 • místo výkonu: Praha
 • platová třída: 14.
 • předpokládaný nástup: listopad až prosinec 2023
 • obory služby:  5. Finanční a ekonomická spolupráce se zahraničním a 22. Legislativa a právní činnost
 • termín pro podávání přihlášek do: 2. října 2023

Charakteristika vykonávaných činností

 • zpracovávání zásadních komplexních stanovisek k mezinárodním smlouvám (EU) o podpoře a ochraně investic z hlediska zkušeností z vedení mezinárodně právních sporů;

 • podílení se na vytváření právní koncepce finanční politiky státu v rámci obhajoby zájmů České republiky při vedení mezinárodně právních sporů;

 • navrhování strategií pro vedení nových mezinárodních sporů vzniklých z titulu smluv o podpoře a ochraně investic a koordinování již proběhlých sporů;

 • posuzování notifikací o existenci sporu podaných zahraničními subjekty podle dohod o podpoře a ochraně investic, včetně posuzování oprávněnosti nároku zahraničního investora;

 • příprava a aktivní účast na jednáních se zahraničními investory v rámci fáze smírného řešení sporu a příprava právní dokumentace pro smírné ukončení sporu;

 • příprava a kontrola podání předkládaných Českou republikou v arbitrážním řízení a koordinace zvolené strategie České republiky v celém průběhu investičního sporu;

 • účast na ústních jednáních mezinárodních investičních tribunálů v případech, na kterých státní zaměstnanec dlouhodobě aktivně spolupracuje;

 • příprava koncepčních stanovisek k materiálům EU a mezinárodních organizací o problematice zahraničních investic, příprava podkladů a účast na jednáních v rámci těchto institucí (např. OSN – UNCITRAL, ECT, OECD apod.).

Nabízíme

 • 25 dní dovolené,
 • 5 dní indispozičního volna (sick days),
 • 5 dní studijního volna ročně,
 • pružná pracovní doba,
 • možnost práce z domova 4 dny v měsíci,
 • možnost individuálního čerpání prostředků FKSP a využití MultiSport karty,
 • adaptační proces pro nové zaměstnance,
 • odborná knihovna a knihovna beletrie v budově ministerstva,
 • možnost umístění dětí zaměstnanců ministerstva do dětské skupiny Korunka,
 • možnost stravování v budově ministerstva nebo stravenkový paušál.

Požadavky

Zákonem stanovené požadavky:

 • je státním občanem České republiky, občanem jiného členského státu Evropské unie nebo občanem státu, který je smluvním státem Dohody o Evropském hospodářském prostoru; 
 • dosáhl věku 18 let;
 • je plně svéprávný;
 • je bezúhonný;
 • dosáhl vzdělání stanoveného zákonem pro toto služební místo, tj. vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oboru Právo, právní a veřejnosprávní činnost;
 • úroveň znalosti cizího jazyka – znalost anglického, nebo francouzského, nebo německého jazyka odpovídající alespoň 2. úrovni (stupni) znalosti cizího jazyka pro standardizované jazykové zkoušky stanovené rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
 • způsobilost mít přístup k utajovaným informacím stupně utajení Vyhrazené v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů;
 • má potřebnou zdravotní způsobilost.

Kontakty

Bližší informace k procesu výběrového řízení poskytne: Bc. Lucie Novotná, DiS., +420 257 0432 561, Lucie.Novotna2@mfcr.cz 

Bližší informace k náplni činnosti poskytne: JUDr. Jaroslav Kudrna, LL.M., Ph.D., +420 257 043 903, Jaroslav.Kudrna@mfcr.cz 

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář