Novinky

Metodiky

Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí.

ilustrace
Téma
Téma
Období

Celkem 38 stránek pro témata Finanční kontrola

Vydáno

Statut Auditního orgánu

Tento statut upravuje základní organizační uspořádání funkcí auditního orgánu včetně požadavku na jeho nezávislost, odpovědnost za plnění těchto funkcí, povinnosti a oprávnění nutné k zajištění auditu - činnosti vyplývající pro Českou republiku k zajištění řádné finanční správy pro operační programy spolufinancované z fondů.

Vydáno

Procesní postup při výkonu veřejnosprávních kontrol od 1. 1. 2014

Ministerstvo financí zveřejňuje Procesní postup při výkonu veřejnosprávních kontrol od 1. 1. 2014 v souvislosti s účinností zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole, v platném znění, a v souvislosti dosud nepřijaté novely zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění.

Vydáno

Manuál pro audit operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007 až 2013

Schválen usnesením vlády č. 1382/2007 ze dne 12. prosince 2007

Manuál pro audit řídicích a kontrolních systémů operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007 až 2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu  v souladu  s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006  a č. 1081/2006, nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, č.1084/2006  a č. 1198/2006, a nařízeními Komise (ES) č. 1828/2006 a č. 498/2007 je výstupem Projektu „Posilování role vnitřní finanční kontroly ve veřejné správě“ realizovaného na základě twinningové smlouvy CZ 2005/017-518.02.01.01.0001 a na základě smlouvy o technické asistenci k tomuto twinningu CZ2005/017/518.02.01-0002 (plně financovaného v rámci programu Transition Facility Evropskou komisí)

AKTUALIZACE – 6. verze Manuálu, aktualizováno 1.06.2012

Vydáno

Manuál k jednotnému postupu při hodnocení kvality auditní činnosti zajišťované útvary interního auditu v orgánech veřejné správy

Hlavním cílem Manuálu je poskytnout vedení orgánu veřejné správy, vedoucím útvarů interního auditu a interním auditorům pomůcku ke sjednocení přístupu při zabezpečování a zvyšování kvality činnosti útvaru interního auditu. Ministerstvo financí – odbor Kontrola vyvinulo tento předkládaný manuál s ohledem na ekonomickou situaci ve veřejném sektoru a s ohledem na zásadu řádného finančního řízení. Manuál dovoluje zajistit soulad s mezinárodními standardy takovými metody, které snižují náklady zejména na požadavek externího hodnocení.