Novinky

Metodiky

Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí.

ilustrace
Téma
Téma
Období

Celkem 17 stránek pro témata Public Private Partnership

Vydáno

Metodika - Hodnota za peníze

Ministerstvo financí vydalo metodiku „Hodnota za peníze“. Materiál je určen zejména pro zaměstnance státní správy a územních samospráv, kteří se budou podílet na přípravě projektů PPP. Cílem metodického materiálu je zvýšit povědomí zadavatelů o problematice hodnoty za peníze v projektech PPP a poskytnout jim informace o konceptu hodnoty za peníze, faktorech, které ji ovlivňují, a způsobu, jakým hodnotu za peníze vyhodnocovat.

Metodika byla zpracována PPP Centrem, a.s. odkaz na externí web v návaznosti na usnesení vlády č. 536/2007 odkaz na externí web v rámci programu Transition Facility (přechodový nástroj) pro Českou republiku, jehož předmětem je zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v ČR.

Materiál bude průběžně aktualizován.

Aktualizováno

Manuál PPP a Vzorová koncesní smlouva

Tento manuál je určen všem veřejným zadavatelům PPP projektů v České republice, ať na úrovni centrální (státu) či na úrovni územních samosprávných celků (kraje, města a obce). Součástí tohoto manuálu je vzorová standardní smlouva na realizaci PPP projektů („vzorová koncesní smlouva“).

Vydáno

Metodika vypracování studie proveditelnosti (Metodika vypracování koncesního projektu)

(V návaznosti na smlouvu na technickou asistenci „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem“ programu Transition Facility 2005, č. CZ05.02.04.0002 byla vytvořena Metodika vypracování koncesního projektu). Tato metodika je určena pro pracovníky státní správy a územních samospráv, ale i pro společnosti ze soukromého sektoru, které se budou podílet na vypracovávání koncesních projektů.

Vydáno

Metodika Řízení rizik v projektech PPP (komplet ke stažení)

Ministerstvo financí vydalo metodiku Řízení rizik v projektech PPP. Tato metodika je jedním z dokumentů, které vznikají v návaznosti na usnesení vlády č. 536/2007 odkaz na externí web. Byla zpracována projektovým týmem složeným ze zaměstnanců Ministerstva financí a PPP Centra, a.s. odkaz na externí web v rámci projektu „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v České republice“ č. CZ 05.02.04 financovaného z prostředků Evropské unie. Je určena zejména pro zaměstnance státní správy a úředníky územních samosprávných celků, ale také pro subjekty ze soukromého sektoru, které se budou podílet na vypracování koncesních projektů.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout zadavatelům informace o způsobech jak a kdy identifikovat možná rizika, jakým způsobem je ocenit, jaké je obvyklé rozložení rizik v PPP projektech a jaké existují možnosti jejich ošetření.

S ohledem na vývoj PPP projektů jako relativně nové metody zajišťování veřejných služeb v České republice bude dokument průběžně aktualizován.

Vydáno

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP 2008

Ministerstvo financí vydalo Metodiku hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP. Metodika je určena zejména pro zaměstnance státní správy a úředníky územních samosprávných celků, ale také pro subjekty ze soukromého sektoru, které se budou podílet na vypracování koncesních projektů k záměrům, u nichž je zvažována realizace cestou PPP, stejně jako na výběru soukromých partnerů, sestavování koncesních smluv a na vlastní realizaci a monitorování průběhu PPP projektu.

Dokument si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky kvantitativního ocenění tradiční formy pořízení služby sérií veřejných zakázek a pořízení služby formou PPP.

Poskytuje čtenáři návod k porozumění procesu tvorby finančního modelu včetně ocenění souvisejících rizik různými metodami a k orientaci v typech finančních modelů. Zároveň má umožnit čtenáři správně interpretovat výstupní hodnoty analýzy včetně případného rozpoznání problematických situací, ke kterým může dojít. Je koncipován jako metodika pro hodnocení ekonomické výhodnosti zvažovaných forem pořízení služby, resp. těch jejích aspektů, jež lze finančně kvantifikovat.

Metodika byla zpracována projektovým týmem složeným ze zaměstnanců Ministerstva financí a společností Ernst & Young Tax & Transactions, s.r.o., člen koncernu a Facility, s.r.o. za podpory odborníků společností CMS Cameron McKenna v.o.s., PPP Solutions Ltd. a Balcar Polanský Eversheds, advokátní kancelář v rámci projektu „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v České republice“ financovaného z prostředků programu Transition Facility Evropské unie.
S ohledem na vývoj PPP projektů jako relativně nové metody zajišťování veřejných služeb v České republice bude dokument průběžně aktualizován.

Vydáno

Metodika vypracování koncesního projektu

V návaznosti na smlouvu na technickou asistenci „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem“ programu Transition Facility 2005, č. CZ05.02.04.0002 byla vytvořena Metodika vypracování koncesního projektu.

Tato metodika je určena pro pracovníky státní správy a územních samospráv, ale i pro společnosti ze soukromého sektoru, které se budou podílet na vypracovávání koncesních projektů. Dokument bude průběžně aktualizován na základě zkušeností s vypracováním koncesních projektů.

Vydáno

Metodika Zobrazení PPP projektů v dokumentaci státního rozpočtu

Dosavadní vývoj pilotních projektů Partnerství veřejného a soukromého sektoru (PPP) splnil původní účel, pro nějž byly projekty jakožto pilotní zahájeny. Byly identifikovány otázky a problémy, které je třeba v blízké době řešit. Jedná se zejména o závaznost metodik a standardizovaných materiálů při přípravě PPP projektů, problematiku funkčnosti koncesního zákona a jeho aplikaci v praxi, role Českého statistického úřadu v přípravě PPP projektů a řešení daňových a účetních otázek v PPP.

Z vládou přijatého dokumentu „Analýza pilotních PPP projektů“ (usnesení vlády č. 536 z 23. května 2007) a z mezinárodních zkušeností vyplývá, že využívání metodických materiálů a standardizovaných dokumentů zkvalitňuje, urychluje a zjednodušuje celý proces přípravy PPP projektů, umožňuje jeho účinnou kontrolu a zvyšuje transparentnost. Tak jsou snižovány náklady na přípravu PPP projektů. Většina zadavatelů pilotních projektů potvrdila užitečnost a použitelnost již existujících metodických materiálů a manuálů. Využití jiných principů a postupů přináší nesystémový přístup zadavatele k přípravě PPP projektu znepřehledňuje celý proces, zvyšuje náklady a rozmělňuje hlavní cíle jednotlivých etap přípravy projektu.