Novinky

Metodiky

Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí.

ilustrace
Téma
Téma
Období

Celkem 17 stránek pro témata Public Private Partnership

Vydáno

Aktualizovaný Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů - 2013

Na konci roku 2012 Ministerstvo financí aktualizovalo vydaný metodické materiál - Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů. Smyslem této aktualizace byla zejména snaha o zohlednění změn v legislativním prostředí a implementaci zkušeností z PPP projektů v České republice.

Vydáno

Aklualizovaná Metodika vypracování studie proveditelnosti - PPP - 2013

Na konci roku 2012 Ministerstvo financí aktualizovalo metodický materiál -  Metodiku vypracování studie proveditelnosti. Smyslem této aktualizace byla zejména snaha o zohlednění změn v legislativním prostředí a implementaci zkušeností z PPP projektů v České republice.

Vydáno

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

OBSAH

 • Úvod
 • Shrnutí
 • Část A Stručný přehled etap procesu PPP
  • Etapa 1: Identifikace projektu
  • Etapa 2: Posouzení proveditelnosti
  • Etapa 3: Příprava projektu
  • Etapa 4: Výběr soukromého partnera
  • Etapa 5: Uzavření smlouvy
  • Etapa 6: Řízení a monitorování smlouvy
  • Etapa 7: Ukončení smlouvy
 • Část B Etapy procesu PPP v detailu
  • Etapa 1: Identifikace projektu
  • Etapa 2: Posouzení proveditelnosti
  • Etapa 3: Příprava projektu
  • Etapa 4: Výběr soukromého partnera
  • Etapa 5: Uzavření smlouvy
  • Etapa 6: Řízení a monitorování smlouvy
  • Etapa 7: Ukončení smlouvy
 • Závěr
 • Přílohy
 • Seznam zdrojů
 • Kontakt

Vydáno

Platební mechanismy projektů PPP

OBSAH

 • Úvod
 • Hlavní principy a prvky platebních mechanismů
 • Postup při volbě plateb. mechanismu
 • Základní typy platebních mechanismů PPP
 • Platba za dostupnost
 • Uživatelské platby
 • Platby za užívání
 • Související finanční otázky
 • Závěr
  • Příloha I. - Platební mechanismus a formy PPP projektů
  • Příloha II. – Modelový příklad platby za dostupnost
  • Příloha III. – Příklad výpočtu platby za dostupnost
 • Přehled použitých pojmů
 • Seznam zdrojů
 • Kontakt

Vydáno

Kodex řízení PPP projektů

OBSAH

 • Shrnutí
  • Úvod
  • Organizační schéma řízení PPP projektu
  • Řídící a výkonné orgány při přípravě projektu PPP
  • Řídící a výkonné orgány při realizaci projektu PPP
  • Příloha I: Jednací řád
  • Příloha II: Organizační schéma řízení PPP projektu
 • Kontakt

Vydáno

Metodika - Komunikační strategie PPP projektu

Ministerstvo financí vydává metodiku, která je určena zadavatelům veřejného sektoru s cílem usnadnit zvládnutí komunikační role při přípravě projektů veřejného a soukromého sektoru – PPP. Protože na všech úrovních státní správy nemusí být vždy k dispozici dostatečná zkušenost v oblasti komunikace jak se zainteresovanými subjekty, tak s běžnou veřejností nebo médii, poskytuje tento materiál praktický přehled o významu komunikace v PPP projektech, cílech komunikační strategie a činnostech k jejich naplnění.

Vzhledem k tomu, že každý PPP projekt je specifický rozsahem i náročností své přípravy, bude se lišit i zvolený způsob a rozsah komunikace. Tento dokument má doporučující charakter. V metodice popsané kroky komunikační strategie PPP projektu by měly sloužit jako návod zejména pro významné investiční projekty.

Zpracovatelem metodického dokumentu je PPP Centrum, a.s.Odkaz na externí web na základě uzavřené smlouvy s Ministerstvem financí. V souvislosti s vývojem PPP projektů se předpokládá průběžná aktualizace této metodiky.

Vydáno

Metodika - Praktická interpretace finančních modelů k PPP projektům

Ministerstvo financí vydalo metodiku „Praktická interpretace finančních modelů k PPP projektům“, která je určena zejména pro zaměstnance státní správy a úředníky územních samosprávných celků, kteří se ve své práci setkávají s finančními modely. Tato metodika má doporučující charakter a měla by sloužit jako pomůcka pro snazší orientaci ve finančních modelech PPP projektů. Byla zpracována projektovým týmem složeným ze zaměstnanců Ministerstva financí a PPP Centra, a.s. V souvislosti s vývojem PPP projektů se předpokládá její průběžná aktualizace.

Vydáno

Metodika - Řízení rizik v projektech PPP

Ministerstvo financí vydalo metodiku Řízení rizik v projektech PPP. Tato metodika je jedním z dokumentů, které vznikají v návaznosti na usnesení vlády č. 536/2007 odkaz na externí web. Byla zpracována projektovým týmem složeným ze zaměstnanců Ministerstva financí a PPP Centra, a.s. odkaz na externí web v rámci projektu „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v České republice“ č. CZ 05.02.04 financovaného z prostředků Evropské unie. Je určena zejména pro zaměstnance státní správy a úředníky územních samosprávných celků, ale také pro subjekty ze soukromého sektoru, které se budou podílet na vypracování koncesních projektů.

Cílem tohoto dokumentu je poskytnout zadavatelům informace o způsobech jak a kdy identifikovat možná rizika, jakým způsobem je ocenit, jaké je obvyklé rozložení rizik v PPP projektech a jaké existují možnosti jejich ošetření.

S ohledem na vývoj PPP projektů jako relativně nové metody zajišťování veřejných služeb v České republice bude dokument průběžně aktualizován.

Vydáno

Metodika hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP

Ministerstvo financí vydalo Metodiku hodnocení kvantitativních aspektů hodnoty za peníze v projektech PPP. Metodika je určena zejména pro zaměstnance státní správy a úředníky územních samosprávných celků, ale také pro subjekty ze soukromého sektoru, které se budou podílet na vypracování koncesních projektů k záměrům, u nichž je zvažována realizace cestou PPP, stejně jako na výběru soukromých partnerů, sestavování koncesních smluv a na vlastní realizaci a monitorování průběhu PPP projektu.

Dokument si klade za cíl uvést čtenáře do problematiky kvantitativního ocenění tradiční formy pořízení služby sérií veřejných zakázek a pořízení služby formou PPP. Poskytuje čtenáři návod k porozumění procesu tvorby finančního modelu včetně ocenění souvisejících rizik různými metodami a k orientaci v typech finančních modelů. Zároveň má umožnit čtenáři správně interpretovat výstupní hodnoty analýzy včetně případného rozpoznání problematických situací, ke kterým může dojít. Je koncipován jako metodika pro hodnocení ekonomické výhodnosti zvažovaných forem pořízení služby, resp. těch jejích aspektů, jež lze finančně kvantifikovat.

Metodika byla zpracována projektovým týmem složeným ze zaměstnanců Ministerstva financí a společností Ernst & Young Tax & Transactions, s.r.o., člen koncernu a Facility, s.r.o. za podpory odborníků společností CMS Cameron McKenna v.o.s., PPP Solutions Ltd. a Balcar Polanský Eversheds, advokátní kancelář v rámci projektu „Zavádění systému partnerství mezi veřejným a soukromým sektorem v České republice“ financovaného z prostředků programu Transition Facility Evropské unie.

S ohledem na vývoj PPP projektů jako relativně nové metody zajišťování veřejných služeb v České republice bude dokument průběžně aktualizován.