Novinky

Metodický pokyn CHJ č. 19 – Řídicí kontrola

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

  • Centrální harmonizační jednotka
  • Legislativa
  • Metodika
  • Manuál
  • Harmonizace finančního řízení - metodiky
  • Finanční kontrola
  • Veřejný sektor
  • Zákon o finanční kontrole
  • Řídicí kontrola

Metodický pokyn Řídicí kontrola poskytuje základní informace o smyslu řídicí kontroly a provádí odpovědné osoby požadavky na její řádný výkon a upozornit na odpovědnost, která se s výkonem řídicí kontroly pojí. Základní legislativní rámec nastavení řídící kontroly tvoří zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o finanční kontrole“) a vyhláška č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů.

Metodický pokyn je určen pro všechny orgány veřejné správy, konkrétně pro vedoucí orgánu veřejné správy, kteří jsou odpovědni za nastavení a fungování řídicí kontroly a všechny zaměstnance, kteří se přímo podílejí na nastavení řídicí kontroly a její provádění. Své využití najde také u kontrolorů a interních auditorů, kteří naopak ověřují nastavení řídící kontroly a plnění legislativních požadavků například v rámci ověřování funkčnosti a přiměřenosti vnitřního kontrolního systému.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější