Novinky

Metodický pokyn CHJ č. 14 – Metodika realizace opatření k vypořádání kontrolních zjištění (aplikace ustanovení § 14e a § 14f rozpočtových pravidel)

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • Legislativa
  • Metodika
  • Centrální harmonizační jednotka
  • Harmonizace finančního řízení
  • Veřejný sektor
  • Finanční kontrola
  • Rozpočtová pravidla

Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých předpisů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, ukládá poskytovatelům veřejné finanční podpory povinnost zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem a jiným nedostatkům. V případě veřejné finanční podpory poskytované ze státního rozpočtu nebo EU fondů je právní úprava porušení rozpočtové kázně upravena v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).

Ministerstvo financí (odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka) připravilo metodický pokyn upravující postupy poskytovatelů dotací při realizaci opatření k vypořádání kontrolních zjištění (ustanovení § 14e a § 14f rozpočtových pravidel). K tvorbě metodického pokynu Ministerstvo financí přistoupilo mimo jiné v návaznosti na ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu, která dovozuje při splnění zákonem stanovených podmínek povinnost poskytovatele dotace aplikovat ustanovení § 14f rozpočtových pravidel.

Tento metodický pokyn, verze 1.0, nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021.

Dokumenty ke stažení

Nejčtenější