Novinky

Metodický pokyn CHJ č. 14 – Metodika realizace opatření k vypořádání kontrolních zjištění (aplikace ustanovení § 14e a § 14f rozpočtových pravidel), verze 2.0

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • Legislativa
  • Metodika
  • Centrální harmonizační jednotka
  • Harmonizace finančního řízení
  • Veřejný sektor
  • Finanční kontrola
  • Rozpočtová pravidla
Aktualizováno 10. 1. 2022 10:15
  • Aktualizace textu a souboru - verze 2.0

Ministerstvo financí vydává aktualizovaný Metodický pokyn CHJ č. 14. Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých předpisů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, ukládá poskytovatelům veřejné finanční podpory (dále jen „poskytovatelé“) povinnost zajistit ochranu veřejných prostředků proti rizikům, nesrovnalostem a jiným nedostatkům. Právní úprava porušení rozpočtové kázně je upravena v zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozpočtová pravidla“).

Metodika realizace opatření k vypořádání kontrolních zjištění popisuje a blíže vysvětluje doporučené postupy přijímání jednotlivých opatření poskytovatelem v souladu s ustanoveními § 14e a § 14f rozpočtových pravidel při zjištění pochybení na straně příjemce finančních prostředků. Metodika přináší věcný pohled na aplikovatelné postupy dle předmětných ustanovení rozpočtových pravidel v obecně platných situacích, kdy je poskytovatelem zjištěno porušení povinností souvisejících s poskytovanými finančními prostředky. K tvorbě metodického pokynu Ministerstvo financí přistoupilo mimo jiné v návaznosti na ustálenou judikaturu Nejvyššího správního soudu, která dovozuje při splnění zákonem stanovených podmínek povinnost poskytovatele aplikovat ustanovení § 14f rozpočtových pravidel.

Tento metodický pokyn, verze 2.0, nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější