Novinky

Metodický pokyn CHJ č. 13 – Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů (programové období 2021–2027)

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • Legislativa
  • Centrální harmonizační jednotka
  • Harmonizace finančního řízení
  • Metodika
  • Veřejný sektor
  • Finanční kontrola

Metodický pokyn Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů pro programové období 2021-2027 (dále jen „Metodický pokyn Kontrola“) vydává Ministerstvo financí (odbor 47 – Centrální harmonizační jednotka) v rámci své působnosti stanovené § 7 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) a v souladu s Usnesením vlády č. 284 ze dne 29. dubna 2019 o Jednotném národním rámci pravidel a postupů v rámci EU fondů pro programové období 2021-2027 (dále jen „JNR“).

Metodický pokyn Kontrola představuje jeden ze souboru metodických dokumentů vypracovaných pro programové období 2021 – 2027 a v souladu s pojetím JNR, tam kde je to vhodné, odkazuje na úpravu dalších relevantních metodických dokumentů pro výše uvedené programové období. S ohledem na specifičnost jednotlivých operačních programů je Metodický pokyn Kontrola zpracován v obecné rovině a upravuje povinnosti řídicích orgánů a dalších subjektů zapojených do implementace operačních programů v rámci programového období 2021-2027 při plánování, výkonu a evidenci kontrol finančních prostředků pocházejících z EU fondů poskytovaných formou dotace, příspěvku, grantu, finančním nástrojem nebo jejich kombinací atp. příjemcům, anebo přesunutých rozpočtovým opatřením organizační složce státu k realizaci projektu, a to včetně národního spolufinancování.

Metodický pokyn Kontrola, verze 1.0, nabývá účinnosti dne 1. 1. 2021.

Dokumenty ke stažení

 

Nejčtenější