Novinky

Metodické stanovisko č. 1 k Metodickému pokynu CHJ č. 13 Kontrola finančních prostředků poskytovaných z EU fondů 2021-2027

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

 • Legislativa
 • Metodika
 • Centrální harmonizační jednotka
 • Harmonizace finančního řízení - stanoviska
 • Veřejný sektor
 • Finanční kontrola

V rámci aktualizace kontrolních listů byly provedeny především následující změny:

 1. Ve formě vytvoření nových otázek byla zapracována novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, týkající se užití zásad environmentálního, sociálního a inovačního zadávání, která byly provedena zákonem č. 543/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, část desátá.
 2. Kontrolní otázky kategorie MP Zakázky byly aktualizovány s ohledem na vydání Metodického pokynu pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2021 – 2027, účinného ode dne 1. 11. 2021
 3. Byly vytvořeny nové otázky v reakci na rozhodovací praxi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a na vlastní zkušenosti ministerstva financí.
 4. Ve formě vytvoření nových otázek a úpravy stávajících otázek byly zapracovány připomínky jednotlivých řídicích orgánů a zprostředkujících subjektů.
 5. Proběhla celková revize otázek s ohledem na jejich srozumitelnost, jednoznačnost a logické zařazení.
 6. Původních patnáct tabulkových souborů tvořících přílohu č. 2 MPK bylo sjednoceno do upravené přílohy č. 2, obsahující všechny kontrolní listy. Součástí souboru je také úvodní list poskytující instrukce pro práci s kontrolními listy. Jednotlivé kontrolní listy (dle původních 15 kategorií) lze v novém souboru jednoduše filtrovat podle kategorií a používat pro práci buď přímo v Excelu, popř. pro tisk.

Z důvodu schválení Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 o společných ustanoveních pro Evropský fond pro regionální rozvoj, Evropský sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond pro spravedlivou transformaci a Evropský námořní, rybářský a akvakulturní fond a o finančních pravidlech pro tyto fondy a pro Azylový, migrační a integrační fond, Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro finanční podporu správy hranic a vízové politiky, se v metodickému pokynu CHJ č. 13 zpřesňuje název, doplňuje číselné označení a příslušně se mění jednotlivé odkazy na články tohoto nařízení v textu a v příslušných poznámkách pod čarou.

Dokumenty ke stažení

 

Doporučované

Nejčtenější