Novinky

Metodický pokyn CHJ č. 4 – Metodika předávání podnětů na orgány Finanční správy České republiky, verze 2.0

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu
oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vydáno

  • Centrální harmonizační jednotka
  • Finanční kontrola
  • Finanční správa
  • Legislativa
  • Metodika
  • Rozpočtová pravidla
  • Veřejný sektor
  • Harmonizace finančního řízení - metodiky
Aktualizováno 17. 4. 2020 11:10
  • Aktualizace obsahu

Ministerstvo financí vydává aktualizovaný Metodický pokyn CHJ č. 4, jehož cílem je stanovit formu a náležitosti podnětu zasílaného orgánům finanční správy, stejně jako nároky na další podklady dokládající zjištění poskytovatelů nebo jiných kontrolních orgánů, které musí být součástí podnětu. Podnět obsahující podezření na porušení rozpočtové kázně je pro orgány finanční správy zásadní informací a impulzem k zahájení řízení o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně, přičemž od jeho kvality (ve smyslu obsahu a příloh jakožto důkazních prostředků) se v mnoha případech odvíjí rychlost daňového řízení vedeného orgány finanční správy.

Metodika předávání podnětů na orgány Finanční správy ČR je určena primárně poskytovatelům veřejné finanční podpory, kteří identifikují podezření na porušení rozpočtové kázně v režimu rozpočtových pravidel například v rámci své kontrolní činnosti vůči příjemcům této podpory. Své využití si najde i u jiných kontrolních orgánů, které mohou v rámci své kontrolní činnosti zjistit podezření na porušení rozpočtové kázně. Jedná se například o Nejvyšší kontrolní úřad, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nebo Ministerstvo financí. Metodika se rovněž bezprostředně týká orgánů finanční správy, které na základě došlých podnětů zahajují řízení o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější