Novinky

Metodický pokyn CHJ č. 4 – Metodika předávání informací a podnětů na orgány Finanční správy České republiky, verze 2.1

oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení
oddělení 4702 - Harmonizace finančního řízení

Vydáno

  • Centrální harmonizační jednotka
  • Finanční kontrola
  • Finanční správa
  • Legislativa
  • Metodika
  • Rozpočtová pravidla
  • Veřejný sektor
  • Harmonizace finančního řízení - metodiky
Aktualizováno 10. 1. 2022 10:00
  • Aktualizace obsahu a souboru
  • Aktualizace textu a souboru - verze 2.1

Ministerstvo financí vydává aktualizovaný Metodický pokyn CHJ č. 4, jehož cílem je stanovit formu a náležitosti zasílaných informací o provedených opatřeních podle § 14e a § 14f zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, na orgány Finanční správy České republiky (dále „finanční úřady“), stejně jako stanovit formu a náležitosti zasílaných podnětů na finanční úřady spolu s nároky na další podklady dokládající kontrolní zjištění, které by měly být jejich nedílnou součástí.

Metodika předávání informací a podnětů na finanční úřady je určena primárně subjektům poskytujícím dotace v návaznosti na ustanovení § 14 odst. 2 rozpočtových pravidel, kteří identifikují podezření na porušení rozpočtové kázně v režimu rozpočtových pravidel. Své využití si najde i u jiných kontrolních orgánů, které mohou v rámci své činnosti zjistit podezření na porušení rozpočtové kázně. Metodika se rovněž bezprostředně týká finančních úřadů, které jsou ze zákona příjemcem informací o provedených opatřeních poskytovateli podle § 14e a § 14f rozpočtových pravidel. Podněty obsahující podezření na porušení rozpočtové kázně jsou potom pro finanční úřady zásadní informací a impulzem k zahájení řízení o uložení odvodu za porušení rozpočtové kázně, přičemž od jejich kvality ve smyslu obsahu a příloh jakožto důkazních prostředků se v mnoha případech odvíjí rychlost vedených řízení.

Tento metodický pokyn, verze 2.1, nabývá účinnosti dne 1. 1. 2022.

Dokumenty ke stažení

Doporučované

Nejčtenější