Novinky

Souhrnná metodika

Vydáno

 • Legislativa
 • Metodika
 • Dluh ústřední vlády

Analytický rámec, koncepty, definice a třídění

 • Definice: Dluh ústřední vlády představuje uznaný dluh, přímé závazky ústřední vlády vůči zbytku světa, jak odpovídá definici uváděné v manuálu vládní finanční statistiky MMF ("A Manual on Government Finance Statistics", 1986 ).
 • Třídění:
  • Členění podle typu instrumentu: Dluh ústřední vlády je členěn na vnitřní a vnější. Vnitřní dluh je členěn na fixně úročené státní střednědobé a dlouhodobé dluhopisy, variabilně úročené státní střednědobé a dlouhodobé dluhopisy, státní pokladniční poukázky, krátkodobé půjčky a ostatní domácí dluhové instrumenty. Vnější dluh je členěn na zahraniční emise dluhopisů, směnky, půjčky od Evropské investiční banky a ostatní zahraniční dluhové instrumenty.
  • Členění podle splatnosti: Dluh ústřední vlády je členěn podle zbytkové splatnosti.
  • Členění podle držitele: Dluh ústřední vlády je členěn podle hlavních institucionálních sektorů a subsektorů uvedených v číselníku vydaném Českým statistickým úřadem. Tento číselník odpovídá účetním standardům ESA 95. Pro roztřídění do domácích a zahraničních sektorů je používáno kritérium sídla.

Rozsah údajů

 • Institucionální pokrytí: Údaje pokrývají dluh ústřední vlády vyjma mimorozpočtových fondů a fondů sociálního zabezpečení. Institucionální vykazování statistiky dluhu koresponduje s údaji vykazovanými ve statistice ústřední vlády.
 • Instrumentální pokrytí: Údaje o dluhu ústřední vlády zahrnují všechny závazky ve formě cenných papírů, půjček a depozit.

Účetní pravidla

 • Postupy oceňování: Obchodovatelné cenné papíry jsou oceňovány v nominální hodnotě. Státní cenné papíry prodávané s diskontem jsou oceňovány v nominální hodnotě. Dluh denominovaný v cizích měnách je převáděn do domácí měny na konci každého měsíce měnovým kurzem České národní banky. Závazky denominované v cizích měnách a směněné prostřednictvím dohod na národní měnu jsou převedeny do národní měny kurzem stanoveným v těchto dohodách.
 • Použití doplňkových období: Není.

Povaha základních datových zdrojů

 • Zdroje údajů: Základní údaje jsou zjišťovány podle výkazů Pokladny (součást MF) a centrální banky (údaje o držitelích státních pokladničních poukázek). V případě zaknihovaných státních dluhopisů se užívají výkazy Registru cenných papírů.

Postupy při sestavování

 • Hrubý vs. čistý: Údaje o dluhu jsou uváděny v souladu s SDDS na hrubé bázi.
 • Konsolidace: Dluh ústřední vlády je vykazován na konsolidované bázi.

Ostatní aspekty

 • Dluh garantovaný ústřední vládou: Dluh garantovaný ústřední vládou zahrnuje (a) dluh garantovaný podle zákona č. 218/2000Sb. o rozpočtových pravidlech, (b) dluhy garantované podle zákona na podporu exportu č. 58/1995 Sb. a (c) dluhy Správy železniční dopravní cesty, státního podniku, garantované podle zákona č. 77/2002 Sb. Dluhy garantované podle zákonů o rozpočtových pravidlech zahrnují i dluhy vládou schválené (a to i v případě, že vlastní dohoda o příslušné záruce nebyla ještě podepsána).

Analytický systém, pojmy, definice a klasifikace (včetně odvolávek na použité mezinárodní směrnice)

Rozpočtový rámec zahrnuje základní položky bilance státního rozpočtu. Detailní členění zahrnuje příjmy (daňové, nedaňové, kapitálové a granty), výdaje (běžné, kapitálové, půjčky mínus splátky) a saldo.
Financování je zajištěno domácími zdroji (bankovními a nebankovními) a zahraničními zdroji financování, a to v průběhu fiskálního roku.
O použití přebytku a užití schodku rozhoduje Parlament ČR.
Měsíční data jsou čerpána z bankovních účtů a na konci čtvrtletí jsou upravena podle finančních výkazů. Rozdíly jsou zanedbatelné
Údaje jsou upravovány podle metodiky GFS MMF odborem státního rozpočtu MFČR, kde jsou také k dispozici.
Klasifikace:

 • Příjmy podle typu daní (přímé daně, pojistné sociálního zabezpečení, domácí daně na zboží a služby, clo, ostatní), nedaňové příjmy (příjmy podniků a z majetku, pokuty, penále a další), kapitálové příjmy a granty.
 • Výdaje plus půjčky mínus splátky: běžné výdaje (výdaje na zboží a služby, placené úroky, dotace - podnikům, finančním institucím, místním rozpočtům, mimorozpočtovým fondům, transfery neziskovým institucím, obyvatelstvu - dávky sociálního zabezpečení, politika zaměstnanosti, transfery do zahraničí); kapitálové výdaje (organizačním složkám státu , podnikům, příspěvkovým organizacím, místním rozpočtům a do zahraničí); půjčky minus splátky.
 • Od roku 1997 byla zavedena nová rozpočtová skladba státního rozpočtu. V současné době je upravena vyhláškou Ministerstva financí ze dne 2. července 2002 č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě, ve znění pozdějších předpisů.

Rozsah dat (pokrytí např. institucionálních jednotek, transakcí a cenných papírů, komodit, průmyslových odvětví a geografických oblastí)

Centrální vláda zahrnuje pouze státní rozpočet.

Konvence o účetní evidenci (např. doba zápisu, oceňovací metody)

Transakce centrální vlády jsou na "cash" bázi.
Data jsou uváděna v národní měně.

Charakter základních dat (např. administrativní záznamy, přehledy, sčítání obyvatelstva nebo domácností a jejich kombinace)

Zdrojem pro měsíční údaje jsou vykazované stavy bankovních účtů; zdrojem čtvrtletních údajů jsou finanční výkazy.

Postupy při sestavování (např. váhové systémy, přepočítávací metody, techniky bilanční nebo křížové kontroly)

Údaje o operacích centrální vlády nejsou konsolidovány. 

Doporučované

Nejčtenější