Novinky

Metodická příručka k Fiskálnímu výhledu ČR

odbor 37 - Hospodářská politika
odbor 37 - Hospodářská politika

Vydáno

 • Fiskální výhled ČR
 • Metodika
 • Veřejný sektor
 • Legislativa
Aktualizováno 17. 12. 2013
 • Aktualizace Metodické příručky k Fiskálnímu výhledu ČR

ISBN 978-80-85045-51-2

Metodická příručka k pravidelné pololetní publikaci Fiskální výhled České republiky přibližuje základní principy metodik používaných k zachycení hospodaření veřejných financí v České republice (ČR) a vysvětluje vybrané pojmy z oblasti veřejných financí běžně obsažené v publikacích Fiskální výhled ČR, Konvergenční program ČR či Makroekonomická predikce ČR. Hlavním záměrem příručky je snadná pochopitelnost výkladu. Předkládané informace jsou sestaveny s úmyslem vybrat pouze to podstatné pro pochopení daných pojmů, a to při zachování věcné správnosti. Vzhledem k tomu, že příručka shrnuje informace značného rozsahu, není možné se vyhnout jisté míře zjednodušení. Přesné a detailní informace lze dohledat v příslušných metodických manuálech a dalších souvisejících dokumentech, jejichž základní seznam je uveden na konci publikace.

 

Obsah

 1. Úvod
 2. Metodika peněžních toků
 3. Vládní statistika v metodice peněžních toků GFS 2001
 4. Přechod z metodiky GFS 1986 na GFS 2001
 5. Základní rozdíly mezi GFS 1986 a GFS 2001
 6. Metodika národních účtů ESA 95
 7. Metodika národních účtů ESA 2010
 8. Popis přechodu od salda na peněžní bázi k saldu v akruální metodice ESA
 9. Akruální princip, akrualizace
 10. Akrualizace daní včetně příspěvků na sociální zabezpečení
 11. Akrualizace úroků
 12. Proces čerpání prostředků z programů EU na podporu politiky soudružnosti
 13. Notifikace vládního deficitu a dluhu
 14. Produkce sektoru vládních institucí
 15. Výdaje na konečnou spotřebu vládních institucí
 16. Veřejný sektor
 17. Institucionální pokrytí sektoru vládních institucí v ČR (GFS 2001 a ESA 95)
 18. Vztah mezi deficitem a dluhem (Stock-Flow Adjustment)
 19. Zachycení garancí v metodice ESA 95
 20. Rozpočtový proces státního rozpočtu
 21. Střednědobý výdajový rámec
 22. Rozdíly mezi metodikou fiskálního cílení a metodikou národních účtů ESA 95
 23. Maastrichtská konvergenční kritéria
 24. Pakt stability a růstu (Stability and Growth Pact, SGP)
 25. Cyklicky očištěné saldo
 26. Strukturální saldo
 27. Jednorázové a přechodné operace (One-off and Temporary Measures)
 28. Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v Hospodářské a měnové unii
 29. Střednědobý rozpočtový cíl (Medium-Term Objective, MTO)
 30. Minimální fiskální úsilí (Minimum Fiscal Effort)
 31. Výdajové pravidlo Paktu stability a růstu
 32. Dluhové pravidlo Paktu stability a růstu
 33. Bezpečné rozpětí (Safety Margin)
 34. Postup při nadměrném schodku (Excessive Deficit Procedure, EDP)
 35. Saldo pro účely postupu při nadměrném schodku
 36. Indikátory fiskální udržitelnosti
 37. Evropský semestr
 38. Použitá literatura

Doporučované

Nejčtenější