Novinky

Manuál pro audit operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007 až 2013

odbor 17 - Kontrola
odbor 17 - Kontrola

Vydáno

 • Finanční kontrola
 • Kontrola čerpání
 • Strukturální fondy
 • Metodika
 • Fond soudržnosti EU
 • Veřejný sektor
 • Kontrola
 • Zákon o finanční kontrole
 • Výsledky přezkoumání hospodaření
 • Systém PIFC
 • Manuál
 • Centrální harmonizační jednotka
 • Přezkoumávání hospodaření

Manuál již není aktuální.

 


 

Manuál pro audit řídících a kontrolních systémů operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007 až 2013

Schválen usnesením vlády č. 1382/2007 ze dne 12. prosince 2007

Manuál pro audit řídicích a kontrolních systémů operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007 až 2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006 a č. 1081/2006, nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, č.1084/2006 a č. 1198/2006, a nařízeními Komise (ES) č. 1828/2006 a č. 498/2007 je výstupem Projektu „Posilování role vnitřní finanční kontroly ve veřejné správě“ realizovaného na základě twinningové smlouvy CZ 2005/017-518.02.01.01.0001 a na základě smlouvy o technické asistenci k tomuto twinningu CZ2005/017/518.02.01-0002 (plně financovaného v rámci programu Transition Facility Evropskou komisí) (dále jen „Manuál“).

Hlavním cílem Manuálu je poskytnout auditorům pomůcku, podle které si budou moci vytvořit úsudek vedoucí k relevantním závěrům o řídících a kontrolních systémech operačních programů (dále jen „OP“) spolufinancovaných z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu (dále jen „fondy EU“).

Manuál poskytuje rámec pro audit za účelem ověření účinného fungování řídicích a kontrolních systémů (dále jen „audit systému“) a pro audit operací na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů (dále jen „audit operací“) , přičemž přístupy v něm obsažené je nutno považovat za soubor minimálních standardů a doporučení všem orgánům veřejné správy a jiným veřejným nebo soukromým subjektům, které jsou zapojeny do plnění úkolů v rámci sdílené odpovědnosti České republiky (dále jen „ČR“) za řádnou správu a řízení uvedených fondů EU. Tato 6. verze manuálu, je účinná od 1.6. 2012.

AKTUALIZACE – 6. verze Manuálu, aktualizováno 1.06.2012
-6. aktualizovaná verze Manuálu obsahuje : aktualizaci dodatku č. 2 a přílohy č. 1 až 30. Změny, provedené na základě požadavků Evropské komise, jsou uvedeny zejména na str. 2 Manuálu, v Dodatku č. 2 jsou především změněny kontrolní seznamy pro audit operací. Dodatek č. 1 a Dodatek č. 3 nebyl měněn.

Dokumenty ke stažení

 

OBSAH

 • ZMĚNY A DOPLNĚNÍ MANUÁLU
 • SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK
 • ÚVOD
 • A.REGULAČNÍ POŽADAVKY
 • A1: Vymezení regulace
 • A2: Mezinárodně uznávané auditorské standardy
 • A3: Právní základ auditní činnosti
 • A3.1 Primární a sekundární legislativa ES
 • A3.2 Některé důležité pojmy
 • A3.3 Doporučený přístup k aplikaci zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) (dále jen „ZFK“) po účinnosti zákona č. 298/2007 Sb. , kterým se mění ZFK (dále jen „novela ZFK“)
 • B.ORGÁNY A SUBJEKTY ZAPOJENÉ DO AUDITU ŘÍDICÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMŮ OP ZAJIŠŤOVANÝCH VE SDÍLENÉ ODPOVĚDNOSTI EU A ČR A JEJICH VZÁJEMNÉ VAZBY
 • B1: Evropský účetní dvůr
 • B2: EK
 • B3: Spolupráce EK s AO
 • B4: Nejvyšší kontrolní úřad
 • B5: AO
 • B6: PAS
 • B7: Auditoři externího dodavatele
 • B8: Dohled auditního orgánu v oblasti zajištění kvality
 • B9: Jednací jazyk v písemném styku mezi AO a PAS
 • C.ŘÍDICÍ A KONTROLNÍ SYSTÉMY OP
 • C1: Schéma integrovaného vnitřního řídicího a kontrolního systému ve sdílené odpovědnosti EK a ČR a systému externího auditu
 • C2: Obecné zásady řídicích a kontrolních systémů
 • C3: Princip jednotného auditu
 • C4: Primární systém dohledu a systém certifikace – kontrolní
 • C5: Sekundární a centrální systém dohledu – auditní
 • C6: Společný standard použitých metod
 • C7: Koordinace s jinými orgány a službami provádějícími kontroly, inspekce a audity
 • C8: Využití práce jiných orgánů a subjektů provádějících kontroly, inspekce a audity
 • C9: Převzetí výsledků práce expertů
 • C10: Vliv kvality systému vnitřního řízení a kontroly a sebehodnocení u řízení rizik u auditovaného subjektu
 • C11: Koordinace s externím auditem prováděným NKÚ
 • D.HLAVNÍ PRVKY A JEJICH MÍSTO V ŘÍDICÍCH A KONTROLNÍCH SYSTÉMECH OP
 • D1: Orgány a subjekty
 • D2: Přehled tematických OP
 • D3: Přehled tematických OP pro hl. m. Praha a regionálních OP
 • D4: Specifika řídicích a kontrolních systémů OP pro meziregionální a přeshraniční spolupráci
 • E.ZPŮSOB FINANCOVÁNÍ OPERACÍ
 • E1: Předfinancování: schéma ex-ante platby (bez ZS)
 • E2: Předfinancování – schéma ex-post platby (bez ZS)
 • F.PROCES NASTAVENÍ AUDITNÍHO SYSTÉMU
 • F1: Jaká je architektura ujištění (jak je budováno) pro léta 2007 až 2013
 • F2: Harmonogram
 • F3: Popis řídicího a kontrolního systému
 • F4: Posouzení souladu (audit shody)
 • G.PLÁNOVÁNÍ AUDITU
 • G1: Typy dokumentů
 • G2: Auditní strategie
 • G2.1: Úvodem
 • G2.2: Regulační rámec
 • G2.3: Základní dispozice
 • G2.4: Právní základ a rozsah
 • G2.5: Metodika auditu, manuály pro audit a jiné specifické dokumenty
 • G2.6: Přístup k auditu a priority
 • G2.7: Objasnění vazby mezi výsledky hodnocení rizik s plány auditu
 • G2.8: Závislost na práci ostatních
 • G2.9: Zdroje
 • G2.10: Zpravodajství
 • G2.11: Zásady součinnosti AO a PAS na stanovení auditní strategie
 • G2.12: Shrnutí k auditní strategii
 • G3: Střednědobý plán auditu
 • G4: Roční plán auditu
 • G5: Společná dispozice k auditní strategii, střednědobému, ročnímu plánu auditu a výběru vhodného vzorku k auditu operací pro ověření vykázaných výdajů
 • H.AUDIT SYSTÉMŮ
 • H1: Základní východiska pro zaměření auditu systémů
 • H1.1: Systémy a postupy pro zajištění správnosti a řádnosti výdajů vykazovaných v rámci OP
 • H1.2: Spolehlivé účetní systémy, systémy monitorování a systémy finančního výkaznictví v elektronické podobě
 • H1.3: Systém podávání zpráv a monitorování, pokud odpovědný subjekt pověří výkonem úkolů jiný subjekt
 • H1.4: Systémy a postupy pro zabezpečení odpovídající pomůcky pro audit see zaměřením na finanční toky
 • H2: Příprava auditu
 • H2.1: Základní dispozice pro přípravu programu auditu
 • H2.2: Pomůcky pro audit a fáze auditu systému
 • H2.3: Předběžná šetření, jejich účel (cíl) a obsah
 • H2.4: Zadání auditu
 • H2.5: (Pracovní) program auditu
 • H3: Práce u auditovaného subjektu (na místě)
 • H3.1: Úvodní setkání
 • H3.2: Zkoumání cílů řídicích a kontrolních mechanismů v návaznosti na identifikované cíle systému (procesu zajišťovaného auditovaným subjektem)
 • H3.3: Pochopení systému a jeho popis
 • H3.4: Popis cílů systému, resp. cílů procesu probíhajícím v tomto systému
 • H3.5: Organizační schéma
 • H3.6: Minimální obsah informací v dokumentaci o systému
 • H3.7: Metodika postupu při popisu systému
 • H3.8: Kontrola správnosti popisu systému průběhovým testem
 • H3.9: Identifikace rizik a posuzování řídicích a kontrolních mechanismů ve vztahu k rizikům
 • H3.10: Protokol o vyhodnocení rizik a řídicích a kontrolních mechanismů
 • H3.11: Testování řídicích a kontrolních mechanismů
 • H4: Formulace závěrů
 • H5: Obsah doporučení
 • H6: Závěrečné jednání
 • H7: Auditní zpráva
 • H7.1: Kvalita auditní zprávy
 • H7.2: Účel a funkce auditní zprávy
 • H7.3: Předběžná verze a kontrola auditní zprávy
 • H7.4: Struktura auditní zprávy
 • H7.4.1: Standardní auditní zpráva
 • H7.4.2: Mimořádná auditní zpráva
 • H7.4.3: Dílčí auditní zpráva
 • H8: Akční plán
 • H9: Auditorská dokumentace
 • H9.2: Auditorský spis
 • I.AUDIT OPERACÍ
 • J.REGULAČNÍ POŽADAVKY NA VÝROČNÍ KONTROLNÍ ZPRÁVU A VÝROČNÍ STANOVISKO
 • J1: Výroční kontrolní zpráva
 • J2: Výroční stanovisko k řídicím a kontrolním systémům a k výkazům výdajů
 • J3: Roční shrnutí
 • K.REGULAČNÍ POŽADAVKY NA ČÁSTEČNÉ UZAVŘENÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU
 • L.REGULAČNÍ POŽADAVKY NA ZÁVĚREČNOU KONTROLNÍ ZPRÁVU A PROHLÁŠENÍ O UZAVŘENÍ OPERAČNÍHO PROGRAMU
 • M.POSTUPY PRO HLÁŠENÍ A MONITOROVÁNÍ NESROVNALOSTÍ A PRO ZPĚTNÉ ZÍSKÁVÁNÍ NEOPRÁVNĚNĚ VYPLACENÝCH ČÁSTEK
 • M1: Regulační základ
 • M2: Specifika zaměření auditů systémů a auditů nesrovnalostí

 

Dokumenty ke stažení - Dodatky k Manuálu

 

 • Dodatek č. 1 – Společná auditní strategie strukturálních činností 2007 – 2009
 • Dodatek č. 1 k Manuálu - tento dokument nastiňuje auditní strategii navrženou pro každý ze Strukturálních fondů a Kohezní fond na období 2007-2009 a stanoví hlavní cíle, zjištěná rizika a provedené kroky k vypořádání těchto rizik.
 • Dodatek č. 2 – Aktualizován: 1.06.2012 - Manuálu je novým metodickým dokumentem pro praktickou aplikaci mezinárodně uznaných auditorských standardů a norem obsažených v přímo použitelných právních předpisech v procesech auditu za účelem ověření účinného fungování řídících a kontrolních systémů OP a auditu na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů - Aktualizováno: 01.06.2012
  -  Provedené změny v Dodatku č. 2 jsou především změněny kontrolní seznamy pro audit operací.
 • Dodatek č. 2 k Manuálu - je  metodickým dokumentem pro praktickou aplikaci mezinárodně uznaných auditorských standardů a norem obsažených v přímo použitelných právních předpisech v procesech auditu za účelem ověření účinného fungování řídících a kontrolních systémů OP a auditu na vhodném vzorku pro ověření vykázaných výdajů.
 • Dodatek č. 3 - Společná auditní strategie pro strukturální činnosti 2009 – 2011
 • Dodatek č. 3 k Manuálu - tento dokument nastiňuje auditní strategii, která byla navržena pro strukturální fondy a Fond soudržnosti na období 2009 - 2011, vytyčuje hlavní cíle, identifikovaná rizika a opatření podniknutá ve směru k těmto rizikům.

Zdroj: MF - odbor 17 - Kontroly

Doporučované

Nejčtenější