Novinky

2012

Metodiky, doporučené formy žádostí a kodexy využívané Ministerstvem financí v roce 2012.

ilustrace
Téma
Téma
Období

Aktualizováno

Metodická příručka k Fiskálnímu výhledu ČR

Metodická příručka k pravidelné pololetní publikaci Fiskální výhled České republiky přibližuje základní principy metodik používaných k zachycení hospodaření veřejných financí v České republice (ČR) a vysvětluje vybrané pojmy z oblasti veřejných financí běžně obsažené v publikacích Fiskální výhled ČR, Konvergenční program ČR či Makroekonomická predikce ČR. Hlavním záměrem příručky je snadná pochopitelnost výkladu. Předkládané informace jsou sestaveny s úmyslem vybrat pouze to podstatné pro pochopení daných pojmů, a to při zachování věcné správnosti. Vzhledem k tomu, že příručka shrnuje informace značného rozsahu, není možné se vyhnout jisté míře zjednodušení. Přesné a detailní informace lze dohledat v příslušných metodických manuálech a dalších souvisejících dokumentech, jejichž základní seznam je uveden na konci publikace.

Vydáno

Metodiky ESA 95, GFS 1986 a GFS 2001

Existují dva základní způsoby vykazování vládního dluhu a deficitu. Podle metodiky Mezinárodního měnového fondu (GFS 1986, resp. GFS 2001) a podle metodiky Eurostatu (ESA 95). Odlišnosti mezi oběma metodikami lze zjednodušeně popsat jako rozdíl mezi jednoduchým účetnictvím, které pracuje s peněžními toky a podvojným účetnictvím, které sleduje také pohledávky a závazky.

Za vykazování deficitu v metodice GFS 1986 (Government Finance Statistic), jejímž autorem je Mezinárodní měnový fond, je zodpovědné Ministerstvo financí (dále jen MF). Tato metodika je blízká národní metodice sledování příjmů, výdajů a deficitu státního rozpočtu (dále jen SR) a ostatních segmentů veřejných rozpočtů, a proto je používána v rozpočtových dokumentech a při fiskálních predikcích. Výhodou je dostupnost dat v relativně krátkém čase po skončení sledovaného období, a také nižší náročnost na zdrojová data. Zároveň umožňuje včasné vytváření fiskálních predikcí. Má přímou vazbu na schvalovaný státní rozpočet, rozpočty státních fondů a ostatních segmentů veřejných rozpočtů. Z tohoto důvodu je v rozpočtových dokumentech uváděno saldo vládního sektoru v metodice GFS 1986 a stejný přístup byl zvolen i při koncipování reformy veřejných rozpočtů.

Vydáno

Monitoring hospodaření obcí - rok 2012

Ministerstvo financí aktualizovalo Metodiku Monitoringu hospodaření obcí – soustava informativních a monitorujících ukazatelů - Příloha č. 1 - Algoritmy SIMU a Přílohu číslo 2 - Vzory tabulek SIMU, platné od 6.11.2012.

Vydáno

Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 (s platností od 8. srpna 2012)

s platností od 8. srpna 2012 do 31. srpna 2013. Metodika certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 stanovuje metodické postupy certifikace výdajů strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu pro programové období 2007-2013, které jsou v souladu s nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, nařízením Komise (ES) č. 1828/2006, nařízením Rady (ES) č. 1198/2006 a nařízením Komise (ES) č. 498/2007, v platném znění, dle kterých každá žádost Platebního a certifikačního orgánu Evropské komisi o průběžnou platbu nebo platbu konečného zůstatku musí obsahovat certifikované výdaje.

 • Nahrazena Metodikou certifikace výdajů pro programové období 2007-2013 (s platností od 1. září 2013).

Vydáno

Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 - 2013 (s platností od 1. července 2012)

s platností od 1. července 2012. Metodika finančních toků a kontroly programů spolufinancovaných ze strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu na programové období 2007 – 2013 (dále jen „Metodika“) vytváří základní rámec přístupu k finančnímu řízení a kontrole strukturálních fondů, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu. Metodika byla vypracována v souladu s právními předpisy Evropské unie a právními předpisy České republiky.

Vydáno

Manuál pro audit operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007 až 2013

Schválen usnesením vlády č. 1382/2007 ze dne 12. prosince 2007.
Manuál pro audit řídicích a kontrolních systémů operačních programů spolufinancovaných v programovém období let 2007 až 2013 z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti a Evropského rybářského fondu  v souladu  s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č.1080/2006  a č. 1081/2006, nařízením Rady (ES) č. 1083/2006, č.1084/2006  a č. 1198/2006, a nařízeními Komise (ES) č. 1828/2006 a č. 498/2007 je výstupem Projektu „Posilování role vnitřní finanční kontroly ve veřejné správě“ realizovaného na základě twinningové smlouvy CZ 2005/017-518.02.01.01.0001 a na základě smlouvy o technické asistenci k tomuto twinningu CZ2005/017/518.02.01-0002 (plně financovaného v rámci programu Transition Facility Evropskou komisí). AKTUALIZACE – 6. verze Manuálu, aktualizováno 1.06.2012. Manuál již není aktuální.

Aktualizováno

Metodická pomůcka k výkladu směrnice 2008/48/ES (směrnice o spotřebitelském úvěru) ve vztahu k nákladům a roční procentní sazbě nákladů

Evropská komise dne 8. května 2012 zveřejnila metodickou pomůcku k výkladu směrnice 2008/48/ES (směrnice o spotřebitelském úvěru) ve vztahu k nákladům a roční procentní sazbě nákladů. Publikovaná metodická pomůcka je doporučujícím, avšak právně nezávazným, pracovním dokumentem Komise, který navíc nemusí vždy odrážet odborný názor zástupců členských států, jejichž připomínky nebyly Komisí při přípravě tohoto dokumentu ve všech případech zohledněny.

 • Zdroj: MF  - odbor 35 - Finanční trhy II - odd. 353 Retailové  finanční služby a ochrana spotřebitele na finančním trhu; Guidelines on the application of Directive 2008/48/EC (Consumer Credit Directive) in relation to costs and the Annual Percentage Rate of charge (Metodická pomůcka k výkladu směrnice 2008/48/ES (směrnice o spotřebitelském úvěru) ve vztahu k nákladům a roční procentní sazbě nákladů); publikováno 5.06.2012; ke stažení ve formátu PDF, anglická verze

Vydáno

Informace Ministerstva financí k vládnímu návrhu novely zákona o stavebním spoření - rok 2012

Ministerstvo financí zveřejňuje nejdůležitější informace ke změnám, které se připravují v oblasti stavebního spoření v souvislosti s koncepční změnou.

Vláda dne 18. dubna 2012 schválila návrh zákona, kterým se mění podmínky stavebního spoření (dále jen „novela“). Novela byla vládou předložena k projednání Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky – legislativní proces stále probíhá a novela může dostát změn. Předpokládané datum nabytí účinnosti novely je 1. ledna 2014. Následující text popisuje změny, které nastanou, bude-li novela schválena v předloženém znění.

Novela obsahuje 2 zásadní koncepční změny:

 1. zavedení účelového vyplácení státní podpory
 2. rozšíření okruhu poskytovatelů stavebního spoření o univerzální banky

Vydáno

Manuály pro programy TWINNING OUT

Národní kontaktní místo pro Twinningové programy publikuje aktualizovaný Manuál pro TWINNING OUT - v anglické verzi.

Aktualizováno

Aktualizována Metodika tvorby PAP (vč. příloh č. 1 - 3)

Ministerstvo financí zveřejňuje:

 • první aktualizaci Metodiky tvorby PAP– úpravy se týkají doplnění informací k Příloze č. 3 v textu a formálních oprav, všechny změny jsou žlutě podbarveny
 • druhou aktualizaci Přílohy č. 2 Číselník Partneři k této Metodice - zrušení nadbytečného řádku v části Nerezidenti pro Českou republiku, kód CZ, červeně podbarven, a
 • novou Přílohu č. 3 k této Metodice s názvem PAP s vyznačením nevyplňovaných položek, tento soubor ve své původní verzi byl součástí zipu Legislativní úpravy v souvislosti se zavedením Pomocného analytického přehledu (PAP) – novela vyhlášky č. 383/2009 Sb. a vyhlášky č. 410/2009 Sb. zveřejněného 30. prosince 2011. Ve srovnání s původní verzí zveřejněnou dne 30.12.2011 byly provedeny pouze následující úpravy:
  • v Části IV: DNM a DHM - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů, doplněny symboly x v Typu změny č. 402 Nákup - nový v osmi položkách – podžluceno,
  • v Části VIII: Ostatní aktiva - typy změn na straně MD a D vybraných rozvahových účtů, odstraněny symboly x v Typu změny č. 813 Přecenění na reálnou hodnotu ve 12 položkách, u účtů 061 a 062 a jejich analytického členění – podžluceno

Důležitá informace:

Podle této verze Přílohy č. 3 - PAP s vyznačením nevyplňovaných položek byla připravena a dne 1.3.2012 zveřejněna aktualizace xsd schématu pro výkaz CV30_PAP_Souhrn v rámci Balíčku č.16.

 • Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit

Vydáno

Metodické doporučení MF – Způsob vykazování minulého a běžného období v položkách rozvahy a výkazu zisku a ztráty v roce 2012

Ministerstvo financí zveřejňuje uspořádání položek rozvahy a výkazu zisku a ztráty v návaznosti na zrušení, přesunutí a stanovení několika nových položek s účinností od 1. ledna 2012. Dle pokynů podle zveřejněného metodického doporučení budou upraveny kontroly pro příjem účetních záznamů do CSÚIS. Přesný popis těchto kontrol bude detailně popsán ve verzi č. 20 dokumentu Kontrolní vazby výkazů pro CSÚIS, který bude publikován v návaznosti na toto metodické doporučení.

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a Audit: Metodické doporučení MF – Způsob vykazování minulého a běžného období v položkách rozvahy a výkazu zisku a ztráty v roce 2012 - ke stažení ve formátu PDF (Metodické doporučení - Minulé období) a ve formátu XLS (Vykazování minulého období), publikováno 22. března 2012

Vydáno

Procesní postup při přípravě a realizaci PPP projektů

OBSAH

 • Úvod
 • Shrnutí
 • Část A Stručný přehled etap procesu PPP
  • Etapa 1: Identifikace projektu
  • Etapa 2: Posouzení proveditelnosti
  • Etapa 3: Příprava projektu
  • Etapa 4: Výběr soukromého partnera
  • Etapa 5: Uzavření smlouvy
  • Etapa 6: Řízení a monitorování smlouvy
  • Etapa 7: Ukončení smlouvy
 • Část B Etapy procesu PPP v detailu
  • Etapa 1: Identifikace projektu
  • Etapa 2: Posouzení proveditelnosti
  • Etapa 3: Příprava projektu
  • Etapa 4: Výběr soukromého partnera
  • Etapa 5: Uzavření smlouvy
  • Etapa 6: Řízení a monitorování smlouvy
  • Etapa 7: Ukončení smlouvy
 • Závěr
 • Přílohy
 • Seznam zdrojů
 • Kontakt

Vydáno

Kodex řízení PPP projektů

OBSAH

 • Shrnutí
  • Úvod
  • Organizační schéma řízení PPP projektu
  • Řídící a výkonné orgány při přípravě projektu PPP
  • Řídící a výkonné orgány při realizaci projektu PPP
  • Příloha I: Jednací řád
  • Příloha II: Organizační schéma řízení PPP projektu
 • Kontakt

Vydáno

Platební mechanismy projektů PPP

OBSAH

 • Úvod
 • Hlavní principy a prvky platebních mechanismů
 • Postup při volbě plateb. mechanismu
 • Základní typy platebních mechanismů PPP
 • Platba za dostupnost
 • Uživatelské platby
 • Platby za užívání
 • Související finanční otázky
 • Závěr
  • Příloha I. - Platební mechanismus a formy PPP projektů
  • Příloha II. – Modelový příklad platby za dostupnost
  • Příloha III. – Příklad výpočtu platby za dostupnost
 • Přehled použitých pojmů
 • Seznam zdrojů
 • Kontakt

Vydáno

Souhrnná metodika

Analytický rámec, koncepty, definice a třídění